Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio – Krekenavos dekanate

Atlaiduose ir miestelio šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus

Arkivyskupas Peteris Stephanas
Zurbrigenas ir Truskavos klebonas
kun. Simas Maksvytis eina į bažnyčią

S.Rozana pirmuosius vienuolės
įžadus davė prieš 40 metų
Autoriaus nuotraukos

Į šv. Mišias eina Kėdainių
rajono savivaldybės atstovai,
merė Nijolė Naujokienė, Truskavos
seniūnas Vytautas Zakaryza
(pirmas į dešinę nuo jos)

TRUSKAVA. Sekmadienį, liepos 2 dieną, Truskavoje vyko Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Tai – miestelio ir visų parapijiečių šventė. Svarbiausiu šventės įvykiu buvo apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Peterio Stephano Zurbrigeno atvykimas. Muzikos garsais jį pagerbė Šilagalio kultūros centro jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“ iš kaimyninio Panevėžio rajono. Popiežiaus atstovą Baltijos valstybėse sutiko su juodos duonos kepalu ir ąžuolo lapų vainiku. Aukštasis svečias Šventosios Dvasios bažnyčioje aukojo Sumos šv. Mišias. Arkivyskupas dėkojo klebonui kun. Simui Maksvyčiui už gautą pakvietimą. Tai jau antras jo atvykimas į Truskavą. Šv. Mišiose giedojo Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras „Salve cantus“.

Pamoksle nuncijus sakė, jog bažnyčios mažokai sulaukia tikinčiųjų. Panevėžio vyskupijoje tik kas dešimtas krikštytas ir katalikybę išpažįstantis žmogus dalyvauja pamaldose. Tai ir sovietinio režimo padarytos dvasinės žaizdos. Tačiau daugybė kunigų liko ištikimi pasirinktam keliui, nors jie buvo vežami į Sibiro gulagus ir ten pasmerkti lėtai fizinei mirčiai. Pasitaiko atskalūniškų jėgų, kurios ir šiandien bando sumenkinti Bažnyčios vaidmenį, todėl svečias ragino visus būti stiprius, tvirtus ir kupinus džiaugsmo.

Arkivyskupas teigė, jog šv. Petras – tai uola, ant kurios pastatyta Bažnyčia, o Popiežius – šv. Petro ir Povilo įpėdinis.

Arkiv. P.S.Zurbrigenas ne kartą su pagarba minėjo s. Rozaną. Ji yra Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė įkūrėja bei vadovė. Prieš 40 metų ji davė pirmuosius vienuolės įžadus Belgijoje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, su jaunimo grupe pravažiavo Medininkų pasienio užkardą, kurioje už poros valandų įvyko baisi tragedija. Ji sukrėtė s. Rozaną ir kartu paskatino pamilti didvyrišką lietuvių tautą. Arkiv. A.J.Bačkio palaiminta, vienuolė iš Belgijos ėmėsi kurti bendruomenę. Iš pradžių ji apsistojo Krikštėnuose, o prieš porą metų persikėlė į Truskavą. Šeštadieniais ir sekmadieniais čia susirenka po 20-30 žmonių, norinčių dalyvauti rekolekcijose.

S.Rozanai, švenčiančiai vienuolystės 40 metų jubiliejų, nuncijus įteikė asmeninį Popiežiaus palaiminimą. Truskavos klebonui kun. S.Maksvyčiui jis dovanojo arnotą, atvežtą iš Vatikano. Dalyvavusiems šv. Mišiose ir jų šeimoms garbingas svečias suteikė apaštalinį palaiminimą, po kurio visi tikintieji šventovėje atsistojo ir ilgai plojo.

Truskavos klebonas kun. S. Maksvytis dėkojo Popiežiaus apaštaliniam nuncijui arkivyskupui P. Zurbrigenui už jo šv. Mišių auką, taip pat Anykščių bažnyčios kameriniam chorui „ Salve campus“, Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro jaunimo pučiamųjų orkestrui „Sklepučini“, svečiams – Seimo narei Virginijai Baltraitienei, rajono merei Nijolei Naujokienei, vicemerui Bronislovui Dromantui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Žvikui, Truskavos seniūnui Vytautui Zakaryzai už geranorišką bendravimą su bažnyčia, bendrovių vadovams, ūkininkams, verslininkams, visiems, kurie prisidėjo rengiant atlaidus.

Beje, kun. S.Maksvytis mėnesiui išvyksta Floridą (JAV) dirbti vienoje lietuvių parapijoje, todėl Truskavoje jį pavaduos kunigas iš Panevėžio.

Po šv. Mišių žmonės ėjo į miestelio parką, kur aidėjo muzika, sukosi šokėjai. Pasirodė Zitos Rimkuvienės vadovaujama šokių grupė „Linas“, šokių retro grupė „Miestelėnai“ iš Panevėžio, kiti meno kolektyvai. „Prasminga, kad miestelio šventė sutapo su Šv. Petro ir Povilo atlaidais“, – pabrėžė rajono merė N.Naujokienė. „Šie atlaidai – tai ir Truskavos gimtadienis“, – sakė Truskavos seniūnas V.Zakaryza. Vakare jaunimas rinkosi į diskoteką. Sekmadienis Truskavos parapijos žmonėms praėjo įdomiai.

Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija