Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Suskambėjo bažnyčios varpai

Suvenyriniu varpeliu džiaugiasi
Vilkaviškio dekanas
prel. Vytautas Gustaitis

Didžiausi Kybartų bažnyčios
varpai pavadinti Palaimintojo
Jurgio Matulaičio ir Dievo
tarno Jono Pauliaus II vardais

Varpus šventina vyskupas
Juozas Žemaitis
Autorės nuotraukos

Kybartų klebonas kun. Vytautas
Sakavičius (dešinėje),
Europarlamento narys
prof. Vytautas Landsbergis ir
Seimo narys Algirdas
Butkevičius (kairėje)

Kybartai. Šio Lietuvos pakraščio miesto vardas sovietiniais laikais skambėjo dažnai ir plačiai. Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje čia drąsiai tikėjimo tiesas skleidė kunigas, dabar arkivyskupas, Sigitas Tamkevičius. Čia ištikimybę ir meilę Dievui liudijo į XX amžiaus tikėjimo kankinių sąrašą krikščionybės jubiliejiniais metais įrašytas kunigas Virgilijus Jaugelis. Simboliška, kad virš jo kapo Kybartų bažnyčios varpinėje skambės varpai.

Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios naujuosius varpus per Devintines iškilmingai pašventino Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis. Jis gausiai susirinkusiems kybartiečiams ir svečiams priminė, jog varpai – Viešpaties šaukliai, kviečiantys pabusti iš dvasinio apsnūdimo, jie primena, jog Dievas laukia ir kviečia sėti nevystančius amžinuosius džiaugsmus. Varpai Kybartuose kasdien skelbs vidurdienio laiką, sekmadieniais ir šventadieniais primins pamaldų metą ir kvies į Dievo namus, išlydės parapijiečius į amžinojo poilsio vietą.

Eucharistinio Išganytojo bažnyčia Kybartuose iškilo 1928 metais kun. Stanislovo Čepulio rūpesčiu. Tai vienintelė tokio stiliaus bažnyčia Lietuvoje, kurią suprojektavo ką tik architektūros studijas Italijoje baigęs architektas Vytautas Landsbergis – Žemkalnis. Dievo jau taip surikiuota, kad šalia bažnyčios sukomponuota grakšti aukšta itališkos architektūros varpinė turėjo išlaukti šių dienų. Pastatytoje bažnyčioje buvo vienas varpas, karo pabaigoje jis buvo išplėštas. Daug metų į šventovę kviesdavo mažas suskilęs varpelis.

Prieš trejus metus į Kybartų parapiją paskirtam jautrios, poetiškos širdies klebonui kun. Vytautui Sakavičiui nedrąsu buvo priimti vieno kybartiečio peršamą idėją nuliedinti bažnyčiai varpus. Tik praėjusiais metais susikūrusi iniciatyvinė grupė ėmėsi milžiniško darbo – atnaujinti ir sutvarkyti Eucharistinio Išganytojo bažnyčią. Apie tai buvo paskelbta internetiniame puslapyje. Aukojo parapijos žmonės ir po Lietuvą bei pasaulį išsisklaidę kybartiečiai. Didelę paramą suteikė Vilkaviškio rajono savivaldybė, šiame krašte išrinktas Seimo narys Algirdas Butkevičius.

Varpai nuliedinti Lenkijos meistrų brolių Kraševskių varpų liejykloje. Kybartų varpai turi vardus. Didysis, sveriantis 500 kilogramų, pavadintas Dievo Tarno Jono Pauliaus II vardu. Beveik perpus lengvesnis, 290 kilogramų, – Palaimintojo Jurgio Matulaičio, o mažiausias, sveriantis 150 kilogramų, – šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresės vardus.

Per Devintines varpai buvo įtvirtinti šventoriuje ant ąžuolo lapais apipintos pakylos. Pašventinęs varpus jų garsą pirmiausia pademonstravo vyskupas J.Žemaitis. Po šv. Mišių varpų skambesys beveik valandą lydėjo miesto gatvėmis išėjusią eucharistinę procesiją. Po procesijos ir palaiminimo žmonės buvo pakviesti į padėkos valandėlę šventoriuje, šalia aukso geltoniu šviečiančių varpų. Procesijoje ėjo ir renginyje grojo Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestras, jaudinančią programą atliko Kybartų kultūros ir Katalikiško jaunimo centrų kolektyvai. Susirinkusiuosius nuoširdžiai vaišino bandelėmis ir saldumynais bei troškulį malšino paslaugūs jaunieji šauliai.

Visiems geradariams, taip pat abiem Vilkaviškio vyskupams – R.Norvilai ir J.Žemaičiui – Vilkaviškio dekanui prel. Vytautui Gustaičiui klebonas padovanojo suvenyrinius varpelius. Prel. V.Gustaičio žodžiais tariant, visi susitelkę padarė mažą stebuklą Kybartams. Dar daug gerų darbų Viešpats per tuos žmones padarys.

Į varpų šventinimo iškilmes atvykęs Nepriklausomybės Akto signataras Europarlamento narys prof. Vytautas Landsbergis pasidžiaugė, kad pasitaikė puiki proga pirmąkart iš arčiau pamatyti tėvo architektūros kūrinį, linkėjo, kad Kybartų garsas skambėtų kuo plačiau.

Vėliau svečiai – Vilkaviškio rajono meras Algirdas Bagušinskas, Seimo narys Algirdas Butkevičius ir profesorius Vytautas Landsbergis – drauge paskambino visais trimis varpais. Virš miesto ilgai aidėjo varpų garsai – juos patraukti galėjo kiekvienas parapijos žmogus.

Ruošiantis artėjančiam Kybartų parapijos 80 metų jubiliejui imtasi ir kitų darbų. Tvarkomas šventorius, išpjauti ligoti ir neišvaizdūs medžiai, iškloti trinkelių takai, formuojami nauji želdynai. Įrengtas bažnyčios ir bokšto apšvietimas naktį ypač išryškina pastato baltumą ir didingumą. Ateityje bus rekonstruojama presbiterija, restauruojama karo metais apgadintas vertingas senasis altorius su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe (autorius Bronius Pundzius).

Kybartų parapijos atstovai labiausiai dėkojo Dievui, kad jų parapiją saugoja ir laimina bei skiria gerus kunigus.

Birutė NENĖNIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija