Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Sulaukėme savo kunigo

Rimantas Žaromskis 2005 metais

BAISOGALA. Seniau Baisogalos parapija „duodavo“ nemažai kunigų. Laikui bėgant pašaukimų skaičius ėmė mažėti ir kurį laiką visai niekas nesirinko kunigystės. Nuo paskutinio parapijiečio Kazimiero Lapinsko įšventinimo kunigu prabėgo net 50 metų. Ilgai meldėme Viešpatį, kad Jis nors vieną jaunuolį pašauktų kunigystėn. Ir pagaliau mūsų maldos buvo išklausytos: į Kauno kunigų seminariją 2000-aisiais įstojo gyvenimą jau šiek tiek pažįstantis Rimantas Žaromskis. Jam apsispręsti padėjo ir Baisogalos klebono monsinjoro Pranciškaus Ščepavičiaus pavyzdys, jo begalinis pareigingumas.

Rimantas gimė 1966 m. balandžio 9 d. Radviliškio rajone, Valatkonių kaime, darbščių ir dorų darbininkų Reginos ir Julijono Žaromskių šeimoje. Augo dviese, brolis Eugenijus penkeriais metais jaunesnis. Rimantas mokėsi Palonų aštuonmetėje, vėliau – Šiaulių medicinos mokykloje. Disciplinuotas, gabus, linksmo būdo balsingas jaunuolis ir mokytojų, ir draugų buvo mėgstamas. Po baigiamųjų egzaminų įsidarbino Kauno klinikose. Čia jis su didžiuliu atsidavimu slaugė ir gydė sergančiuosius. 1984-1986 metais atliko karinę tarnybą, o po jos vėl grįžo į senąją darbovietę. Dirbdamas klinikose galutinai apsisprendė savo gyvenimą paaukoti Dievo ir žmonių tarnybai.

Rimantas komunikabilus: jis pakalbina vaikučius, draugauja su jaunimu, paguodžia nusiminusius. Turi gražų balsą. Per atostogas ir švenčių dienomis giedodavo Baisogalos bažnyčios chore, dainuodavo Kultūros namų chore, dalyvaudavo tautinių šokių būrelyje. Niekada nuo jo lūpų nedingsta maloni šypsena, nors jo gyvenimas nebuvo vien rožėmis klotas: kasdienę duonelę turėjo užsidirbti pats. Nuo mažų dienų tėvų buvo pratintas dirbti kaimiškus darbus, o ne tik apie pramogas galvoti. Darbo įgūdžiai ir pareigos jausmas įsitvirtino.

Studijuodamas vis užsukdavo į Baisogalos bažnyčią ir padėdavo mons. P.Ščepavičiui per šv.Mišias. Vasarą padėdavo rengti vaikučius Pirmajai Komunijai.

Baigusį studijas kunigų seminarijoje R.Žaromskį, visų parapijiečių džiaugsmui, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis gegužės 28 dieną Šiaulių Katedroje įšventino į kunigus. Padėkos šv. Mišias kunigas Rimantas aukojo birželio 4 dieną Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčioje, kuri buvo pilnutėlė žmonių. Gražų pamokslą apie kunigystės pašaukimą ir kunigo darbą pasakė VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Po to trumpai kalbėjo ir pats primiciantas.

Jaunąjį kunigą pirmiausia pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Baisogalos apylinkės seniūnas ir daugybė parapijiečių. Visi jam nešė gėles ir išsakė savo nuoširdžiausius linkėjimus. Po ilgai užsitęsusių sveikinimų kun. R.Žaromskis visiems nuoširdžiai dėkojo. Pirmiausia paminėjo tėvelius, po to už visokeriopą paramą padėkojo Baisogalos parapijos klebonui kun. Tomui Kedušiui, taip pat mons. P.Ščepavičiui, broliams kunigams ir visiems sveikinusiems.

Vėliau vyko palaiminimo apeigos. Jaunojo kunigo devizas: „Dieve, palaimink tuos, iš kurių mane pašaukei ir kuriems tarnausiu“. Pirmiausia jis laimino tėvelius, brolio šeimą, taip pat iškilmėse dalyvavusius kunigus bei klierikus ir visus tikinčiuosius. Šie vienas po kito ėjo prie jaunojo kunigo ir gavo jo palaiminimą.

Kun. R.Žaromskio primicijos šventė pasibaigė, bet tos šventės prasminga dvasia ilgai dar tvyros parapijiečių širdyse.

Elena ŠVEISTIENĖ

Kazio STROLIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija