Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Konsekruota Lietuvos kankinių bažnyčia

Šv. Mišių koncelebracijai naujojoje
bažnyčioje vadovauja
arkiv. Sigitas Tamkevičius

Iškilmių metu gieda Domeikavos
parapijos choras

Naujoji Domeikavos Lietuvos
Kankinių bažnyčia
spindi savo gražumu

Į bažnyčios šventinimo iškilmes
susirinko pilna bažnyčia
parapijiečių ir svečių

Domeikava. Liepos 2 dieną, sekmadienį, čia konsekruota nauja bažnyčia, kuriai suteiktas Lietuvos kankinių titulas.

Lietuvos valstybė visais laikais turėjo kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę, o lietuvių tauta – už lietuvišką spaudą ir religijos laisvę. Ypač daug negandų, persekiojimų teko patirti sovietinės okupacijos metais. Šimtai tūkstančių žmonių išvežta gyvuliniuose vagonuose į Sibiro tyrus katorgai, badui, kančiai ir mirčiai. Lietuviai ir Lietuva ištvėrė. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, lengviau atsikvėpė tikintieji į Dievą. Pradėta statyti naujas, remontuoti jau esančias, užbaigti nebaigtus dar prieškariu statytus Dievo namus.

Pasak Domeikavos bažnyčios klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko, ši bažnyčia – tai Lietuvos žmonių, žuvusių už tiesą, laisvę, tikėjimą ir Dievą paminklas, įprasminantis visų kartų, o ypač XX a. kankinių, kančias; jas simbolizuoja ant bažnyčios bokšto uždėtas erškėčių vainikas. Tautodailininkai tebekuria šalia jos Lietuvos kančių kelią, kurį sudarys keturiolika skulptūrų.

Konsekracijos apeigoms bei Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Šv. Mišias koncelebravo Kauno I dekanato dekanas, Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, Kauno II dekanato dekanas, Raudondvario šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas kun. Augustinas Paulauskas, Jonavos dekanato dekanas, Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis, Kauno Arkikatedros Bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis, Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis ir grupė kitų arkivyskupijos kunigų. Liturgiją gausiai susirinkusiems pamaldų dalyviams aiškino mons. Adolfas Grušas. Giedojo parapijos choras, vadovaujamas Rasos Endriukaitienės.

Iškilmių pradžioje Lietuvos kankinių bažnyčios klebonas kun. R.G.Skrinskas papasakojo parapijos kūrimosi ir bažnyčios statybos istoriją, išvardijo visus bažnyčios statybos geradarius, pateikdamas parapijiečiams išsamią išlaidų sąmatą ir paprašė arkivyskupo pašventinti šią labai svarbią tiek parapijai, tiek arkivyskupijai, tiek visai Lietuvos Bažnyčiai šventovę. Atskirą Domeikavos parapiją (lig tol priklausiusią Kauno šv. Juozapo parapijai) kardinolo Vincento Sladkevičiaus pritarimu nutarta steigti 1990 metais. 1993 m. birželio 14 d. vysk. S.Tamkevičius pašventino kertinį bažnyčios akmenį. Nuo 1995 metų bažnyčios statybos ir parapijos reikalais rūpinosi klebonas kun. R.G.Skrinskas. 1997 metais pašventinta koplyčia statomos bažnyčios rūsyje. Klebonas paminėjo daugybę rėmėjų, kurie bus įrašyti bažnyčios geradarių knygoje. Tarp jų – arkiv. S.Tamkevičius, vysk. Jonas Bulaitis, katalikų rėmimo fondai Renovabis, Kirche in Not, JAV vyskupų konferencija, LR Vyriausybė, AB „Achema“, Kauno miesto ir rajono savivaldybės, Domeikavos seniūnija, parapijiečiai ir kt. Bažnyčios statybos darbus vykdė UAB „Šeba“.

Per pamokslą arkiv. S.Tamkevičius sakė, jog ši bažnyčia primins labai sunkius tikintiesiems metus, kai teko patirti skaudžių tikėjimo išbandymų. Arkivyskupas prisiminė lietuvių tautos tikėjimo kankinius arkivyskupą Teofilį Matulionį, prof. Praną Dovydaitį, Adelę Dirsytę, Sibiro tremtinius, pokario partizanus. Paminėjo ir afganistaniečius bei prievarta Černobylio avarijos padarinių likviduoti išvežtus Lietuvos vyrus. „Nors Domeikavos bažnyčia turi kankinių vardą, ji nėra vien paminklas kankiniams, bet šventovė, kur žmonės garbins Viešpatį, ieškos ramybės ir susitaikymo su Dievu ir su artimu“, – kalbėjo ganytojas. Pasak jo, domeikaviečiai, pradėję statyti bažnyčią, ilgai, tarsi pirmųjų amžių krikščionys katakombose, meldėsi rūsyje. Ganytojas kalbėjo apie ir laisvės metais pinigams, malonumams tebevergaujančią žmonių dvasią ir mąstyseną, kai daugelis savanoriškai ištremia save į Vakarus, daugiau prarasdami nei įgydami. Patikinęs, jog „mūrinė bažnyčia, kad ir kokia graži ir brangi būtų, nėra didžiausia vertybė, nes Kristus įsteigė gyvąją Bažnyčią“, arkivyskupas palinkėjo tokiomis atkakliomis pastangomis, kokiomis buvo statoma naujoji bažnyčia, kurti ir gyvą parapijos bendruomenę.

Visą bažnyčios konsekracijos eigą: altoriaus stalo patepimą šventuoju aliejumi, smilkinimą viduje ir išorėje, bažnyčios šoninių kryžių patepimą aliejumi nuosekliai paaiškino Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. A.Grušas.

Atnašų procesijoje daug parapijos tikinčiųjų, šeimų, Domeikavos mokykla atnešė savo Bažnyčiai paaukotų liturginių reikmenų. Dovanų atnešė Raudondvario, Lapių ir Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijų atstovai.

Šv. Mišių pabaigoje mons. A.Grušas perskaitė Lietuvos kankinių bažnyčios konsekracijos aktą, kurį pasirašė arkiv. S.Tamkevičius, klebonas kun. R.G.Skrinskas bei visi pamaldose dalyvavę kunigai. Šį aktą taip pat pasirašė Kauno miesto vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Kauno rajono meras Leonardas Gineika, LR Seimo narys Donatas Jankauskas, palinkėjęs Bažnyčiai ir toliau prisidėti kuriant Lietuvos ateitį.

Pastoracinės tarybos vicepirmininkas Irenijus Šmidtas parapijos vardu perskaitė nutarimą suteikti Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios garbės statytojo vardą Kauno arkiv. S.Tamkevičiui; garbės statytojo vardas suteiktas ir bažnyčios architektui Kęstučiui Pempei, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkui, Meno akademijos docentui, 1999 metų valstybinės premijos laureatui, Architektų valdybos pirmininkui. Arkiv. S.Tamkevičius, parapijos taryba nuoširdžiai padėkojo klebonui kun. R.G.Skrinskui ir palinkėjo Dievo pagalbos toliau darbuotis su tokia pat valia ir ryžtu kaip ir statant šią bažnyčią.

Iškilmės baigėsi agape ir koncertu bažnyčios šventoriuje.

XXI
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija