Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

JAV lietuvio netektis

Rugpjūčio 15 d. San Franciske, Kalifornijoje mirė Kazys Januta. Gimė jis 1912 m. vasario 14 d. Stripinių kaime, Ylakių valsčiuje, Mažeikių apskrityje, ūkininkų šeimoje, kurioje augo šeši vaikai. K.Januta studijavo teisės mokslus Vytauto Didžiojo universitete. 1932-1934 metais buvo žemaičių studentų korporacijos „Samogitia” pirmininkas, 1936-1937 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir liko joje atsargos leitenantu, vėliau dirbo teismo tardytoju Vilniuje ir Vilkaviškyje.

1939 metais K.Januta susituokė su rašytoja Petronėle Orintaite. 1941 metais jis, žmona ir tik gimęs sūnus išvengė trėmimo į Sibirą, nes tą naktį, kai Vilniuje NKVD atėjo jų ieškoti, bute šeimos nerado. Visi kiti K.Janutos šeimos nariai - per 10 žmonių - atsidūrė Sibire. Pats jis vėliau buvo vokiečių paimtas priverstiniams darbams Vokietijoje.

1944 metais raudonajai armijai vėl artėjant prie Lietuvos, šeima su dideliais pavojais ir sunkumais traukėsi per Vokietiją į Vakarus. Kai karas baigėsi, Kazio šeima atsidūrė Rytų Vokietijos dalyje, okupuotoje JAV karių. Kai po kelių savaičių amerikiečiai kariai pradėjo trauktis, K.Januta su šeima vėl turėjo skubiai bėgti dar toliau į Vakarus.

Po karo, 1948-1949 metais, lietuvių karo pabėgėlių stovykloje K.Januta redagavo ir leido biuletenį „Dienos žinios”. Jis, gyvendamas Augsburge, nuolat dėjo skelbimus į Čikagoje leidžiamą „Draugo” laikraštį - ieškojo giminių, tarp jų savo tėvo jaunesniojo brolio, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą emigravusio Amerikon. Giminės parūpino dokumentus Kazio šeimai atvykti į Ameriką.

Čikagoje pirmasis K.Janutos darbas, kaip ir daugelio karo pabėgėlių, buvo fabrike. Augsburge jis buvo baigęs linotipininko kursus, kurį laiką dirbo spaustuvėje raidžių surinkėju. Vėliau, baigęs braižytojų kursus, dirbo firmoje, gaminančioje elektronines kontrolės priemones JAV karo laivynui. Čia jis gavo elektronikos konstruktoriaus profesinį pažymėjimą. Dešimt metų K.Januta išgyveno Čikagoje. 1959 metais jo šeima persikėlė į Los Andželą, o 2006 metų pavasarį Kazys apsigyveno pas sūnų San Francisko apylinkėje.

Spaudoje K.Januta pradėjo bendradarbiauti 1934 metais. Amerikoje rašė straipsnius „Naujienoms”, „Dirvai” ir kitiems laikraščiams bei leidiniams. Ir sunkiai sirgdamas, be galimybės pasveikti, jis iki galo buvo žvalaus proto ir gero ūpo. Mirė savo namuose, ramiai, be skausmo, tarp savo šeimos narių.

Kazys Januta ilgus metus buvo „XXI amžiaus“ skaitytojas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija