Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Per dvasininkų susitikimą nuskambėjo viltingas gongas...

Sausio 30 dieną Kauno kurijos susirinkimų salėje įvykęs Kauno arkivyskupijos kunigų susitikimas (rengiamas kas mėnesį) šį kartą išsiskyrė iš kitų. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasis į kunigus, juos išsamiai supažindinant su pasirengimo Švč.M.Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus programa, buvo tarsi skambus varpo dūžis, kviečiantis ne vien Kauno arkivyskupijos dvasininkus, bet ir visus mūsų krašto kunigus bei tikinčiuosius jau dabar pradėti ruoštis 2008 metais būsiančiam minėtam Jubiliejui, kurio tikslas – per sąmoningo pamaldumo puoselėjimą Marijai nuosekliai siekti krikščioniško atsinaujinimo asmeniniame, šeimos, parapijos bendruomenės ir visuomeniniame gyvenime. Rengiantis Jubiliejui, pagrindinis dėmesys bus skiriamas krikščioniškam šeimų, dvasinių pašaukimų ir blaivaus gyvenimo būdo ugdymui.

Arkivyskupas kunigams pristatė specialų aplankalą, kuriame pateikta plati Dievo Motinos pasirengimo jubiliejiniam apsireiškimui Šiluvoje švęsti programa. Paminėtini kai kurie jos punktai. Į programą įeina Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopijos sutikimo, laikymo bei išlydėjimo parapijose liturgijos medžiaga, taip pat šio paveikslo mažesnio formato kopijų (jos bus nešamos į parapijiečių šeimas, kurios pageidaus tam tikrą laiką jas pamaldžiai laikyti savo namuose) rekomenduotina liturginė apžvalga.

Išskirtini Kauno arkivyskupijos dekanatų eucharistiniai kongresai, kurių metu vyks ne tik Švč. Sakramento adoracija, bet ir Susitaikymo sakramento šventimas; didelis dėmesys bus skiriamas Dievo žodžio ir Bažnyčios mokymo pažinimui, taip pat šeimoms ir jaunimui skirtiems renginiams.

Yra sudarytas Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus komitetas, kuris, vadovaujant arkiv. S. Tamkevičiui, organizuoja bei koordinuoja pasirengimą Jubiliejui ir jo šventimą (beje, yra ir kitos labai svarbios šios programos sritys, apie kurias dar ne sykį skaitysime katalikiškoje spaudoje, būsime supažindinami per religines radijo ir televizijos laidas, konferencijas, taip pat išgirsime sekmadieniais per pamaldas bažnyčiose).

Kaip žinome, vasario 4 dieną Kauno Arkikatedroje 12 val., šv. Mišių metu, Kunigystės sakramento malones priims du Kauno arkivyskupijos diakonai. Po šios iškilmės bus pašventinta stebuklingojo Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslo kopija, kuri jau šį sekmadienį pradės „kelionę“ - iš Kauno Arkikatedros bus vežama į Raudondvario parapijos bažnyčią, kur ji 14 val. (prieš šv. Mišias) bus iškilmingai sutikta; paskui pamaldžiai (Marijai skirtu liturginiu kultu) adoruojama ir vėl šventiškai išlydima ir sutinkama ne vien Kauno II dekanato parapijose, bet taip pat ir visose kitose Kauno arkivyskupijos šventovėse.

Taigi šio stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu portreto kopija – didžioji piligrimė - Kauno arkivyskupijų bažnyčiose ir kelionėse „užtruks“ iki 2008 m. rugpjūčio 31 d., kai Marijos apsireiškimo didžiojo Jubiliejaus išvakarėse (jis Šiluvoje vyks 2008 m. rugsėjo 6–15 dienomis) pagaliau grįš „namo“ - pasieks Šiluvos parapiją.

Per Kauno arkivyskupijos kunigų susitikimą (be kitų dalykų) buvo kalbėta apie liturginius palaiminimus vaikams - šv. Mišių metu ir po jų – ir apie tuos atvejus, kai duodama Komunija, pavyzdžiui, motinai ar tėvui, o tuoj po to labai trumpai palaiminamas jų kūdikis, kuris yra šalia savo gimdytojų arba ant jų rankų. Tarp kunigų kilo diskusija: vieni sakė (o tie, kurių dauguma tylėjo, manau, savo širdyje pritarė), kad sielovadiniu, psichologiniu ir kitais atžvilgiais yra prasminga ir krikščioniškai naudinga per šv. Mišias, kai išties yra sielovadinė galimybė, tėvelių vaikučius nedvejojant kryžiumi paženklinti arba ranką maldingai ant jų galvų uždėti. Bet buvo vienas kitas kunigas, kurie abejojo (ar suabejojo) minėtu vaikų laiminimo būdų reikalingumu...

„Švč. M. Marija, pradedant ruoštis tavo garbingo Apsireiškimo Jubiliejui, palaimink visus tave tikinčius ir tave mylinčius žmones. Ypač gausių palaiminimų suteik mums, kunigams, kad mes visi galėtume nedvejodami laiminti mums Dievo ir Bažnyčios patikėtus žmones - ypač vaikučius, kurių nekaltumas yra Dangaus karalystės atspindys.“

Kun. Vytenis Vaškelis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija