Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Bažnyčios 100-mečio šventė

Bažnyčios choristai

Koplytstulpio šventinimo iškilmių metu

Ramygalos klebonas
g. kan. Edmundas Rinkevičius
nemėgsta viešinti savo gabumų
ar džiaugtis nuveiktais darbais

Panevėžio Šv. apašt. Petro
ir Povilo bažnyčios altaristas
g. kan. Vytautas Aloyzas Marozas
nuoširdžiai bendravo su Panevėžio
meru Povilu Žaguniu ir jo žmona

RAMYGALA. Pasakojama, jog, kadaise į Ramygalą atsikėlus kun. Juozapui Geniui, bažnyčios pamatai jau buvo padėti. Atmatavo jis savo žingsniais, kuoliukais sužymėjo ribas ir pasakė: „Bažnyčia bus tokia“. Prabėgo visas šimtmetis, kai ji stovi ir toliausiai matoma. Birželio 24 dieną šventovėje vyko Šv. Jono atlaidai ir buvo minimas jos jubiliejus. Pėsti ir ratuoti skubėjo į iškilmes. Atvyko iš gretimų parapijų, buvo Ramygaloje gimusių, bet kitur įsikūrusių žmonių. Invalidų vežimėliais važiavo prie bažnyčios įrengtu įvažiavimu neįgaliesiems.

Maldos namų vidų puošė tujų šakelių girliandos. Votyvos metu giedojo šlovinimo grupė „Mėnulio vaikai“. Aidint gitarų garsams, skambėjo kaip pavasaris giedri jos balsai. Šv. Mišias aukojo Utenos dekanas ir klebonas kun. Saulius Kalvaitis bei kraštietis Daugailių klebonas mons. Petras Baltuška. Šventovė jiems – vos ne kaip savi namai. Nuo1995-ųjų iki 2003 metų kun. S. Kalvaitis klebonavo Ramygaloje. Jis neapleido bažnyčios, rūpinosi jos remontu. Pradėjo stogo remonto darbus. Trūkstant lėšų, turėjo bent laikinai taisyti senąjį. Pradėjo keisti lietlovius ir lietvamzdžius. Šiuos darbus užbaigė į Ramygalą klebonauti atkeltas kun. Edmundas Rinkevičius.

Mons. P.Baltuška yra kilęs iš Ramygalos parapijos. Vaikystėje jam teko patarnauti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Po 53 kunigystės metų Daugailių klebonas gimtojoje parapijoje pirmą kartą aukojo šv. Mišias. Nemenki iš Užkalnių kaimo kilusio monsinjoro nuopelnai prikeliant iš užmaršties didžias asmenybes ir puoselėjant tautos kultūrą. Jis yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Sakydamas pamokslą monsinjoras neslėpė, jog dirbant ir už šimto kilometrų jam rūpi, kaip reikalai klostosi gimtojoje Ramygalos parapijoje. Tikintiesiems linkėjo šv. Jono Krikštytojo ir Dievo globos. Daugailių klebonas priminė skaudžius faktus, kai nebenorima gyventi katalikiškai, nebepaisoma Dešimt Dievo įsakymų.

Sumos šv. Mišias aukojo iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Garbingas svečias sveikino šventovėje esančius Jonus ir Janinas su jų švente bei visus tikinčiuosius su bažnyčios 100-uoju gimtadieniu. Vyskupas sakė, jog per šimtą metų įvyksta įvairių pokyčių valstybėje, tačiau tvirčiausia ir nepajudinama išlieka Bažnyčia. Ganytojas ragino būti aktyvesniais gyvosios Bažnyčios statytojais, prisidėti prie jos saugojimo. Priminė, kad yra jėgų, norinčių susilpninti Bažnyčios balsą. Tačiau kas kūrė be Dievo, tas sukūrė pragarą. O kas bijo negimusio kūdikio, tas kasa savo tautai duobę. Kiekvieno tikinčiojo pareiga – melstis už Bažnyčią. Besimeldžiantieji daugiau duoda, nei daug šnekantys ir mažai dirbantys. Vyskupas teigė: Bažnyčia yra amžina, nes ji pastatyta ant tvirtos uolos.

Kleboną kun. E.Rinkevičių su jam suteiktu garbės kanauninko titulu, bažnyčios jubiliejaus proga sveikino Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, šv. Mišiose dalyvavęs su žmona, Ramygalos seniūnas Valdas Chirv, vietos bendruomenės, parapijos atstovai. Sunkiai slėpdamas susijaudinimą padėkos žodį tarė klebonas. Nemažai jo nuveikta dirbant Ramygaloje. Nuo 2003 metų čia klebonaudamas sugebėjo atstatyti mažąjį bažnyčios bokštelį, įvedė klebonijoje vandentiekį, prie bažnyčios įrengė įvažiavimą neįgaliesiems, suremontavo klebonijos salę, atliko kitų smulkesnių remonto darbų. Klebonas yra aktyvus savo parapijos gyvenimo dalyvis. Turbūt nerasi Ramygaloje tokio žmogaus, kuris pasakytų, kad jų klebonas yra blogas. Kan. E. Rinkevičius gerai žinomas Lietuvai kaip poetas, truputį mažiau – kaip medžio drožėjas ir fotomenininkas. Sekmadieniui, kurio metu buvo švenčiamas bažnyčios jubiliejus, bėgant į vakarą jo laukė Palėvenėje, kur vyko septintasis sakralinės muzikos ir teatrų festivalis „Sielos ilgesys“. Čia Ramygalos klebonas turėjo skaityti savo kūrybą. Jis buvo ne vieno tokio renginio dalyvis.

Po šv. Mišių visi išėjo į šventorių, kur buvo pašventintas koplytstulpis, skirtas bažnyčios 100-mečiui pažymėti. Iš medžio jį sukūrė panevėžietis tautodailininkas Stanislovas Janušas. Metalinį kryžių virš koplytstulpio nukalė irgi panevėžietis Vytautas Kryževičius – vienas žymiausių tokių meistrų šalyje. Vyskupas emeritas J.Preikšas pašventino koplytstulpį. Visi giedojo „Marija, Marija“.

Netrukus užsimezgė pokalbis tarp rajono mero P.Žagunio ir Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios altaristo g. kan. Vytauto Aloyzo Marozo. Rajono vadovas yra kilęs iš Ramygalos parapijos, altaristas – ramygalietis. Dažnai jis atvažiuoja į gimtąjį miestą, turi kur apsistoti. Beje, mons. P.Baltuška ir g. kan. V.A.Marozas buvo bendraklasiai Ramygalos gimnazijoje, tačiau ne tais pačiais metais jie įstojo į Kauno kunigų seminariją.

Žmonės stabtelėdavo pasimelsti ir pabūti prie kun. Jono Butkio kapo šventoriuje. Jis 1969-1985 metais klebonavo Ramygaloje, o iki 2006-ųjų, iki savo mirties, buvo altaristas.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija