Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Naujos Kryžiaus kelio stotys

Po pamaldų geradarius
Kazimierą ir Praną Kempes
pasveikino Gargždų ateitininkai

Gargždai. Birželio 4 dieną, pirmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje po šv. Mišių už mirusius tėvus buvo pašventintos naujos Kryžiaus kelio stotys. Jas rado galimybę padovanoti Gargždų bažnyčiai buvęs Klaipėdos dekanas mons. jubil. Jonas Gedvila. Kryžiaus kelio stočių skulptūros nenaujos, bet labai išraiškingos, meniškos. Joms buvo reikalinga restauracija.

Kad Kryžiaus kelio stotys būtų atnaujintos, atgabentos, svaria auka prisidėjo Pranas ir Kazimiera Kempės. Po pamaldų bažnyčioje P. ir K. Kempėms buvo įteiktas paveikslas, liudijantis popiežiaus Benedikto XVI suteiktą ypatingą apaštalinį palaiminimą jų šeimai.


Šilalės dekanate

Pasimelsta, pabendrauta, pasilinksminta

Du buvę bendramoksliai,
dabar jau abu kunigai (iš kairės):
Antanas Gutkauskas ir Aloyzas
Žygaitis, tikinčiųjų gražiai
pagerbti atlaidų proga

UPYNA. Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Šiemet jie sutapo su Devintinėmis – Kristaus Kūno ir Kraujo švente. Tad birželio 10-ąją, sekmadienį, į vešlioje vasaros žalumoje skendinčią Upyną iš pat ankstyvo ryto rinkosi būriai tikinčiųjų. Tarp jų buvo nemažai vaikų, jaunimo.

Tvarką ir grožį mėgstantis Upynos parapijos klebonas kunigas Antanas Gutkauskas su savo pagrindiniais bažnyčios pagalbininkais – zakristijonu Arkadijumi Vaitkumi ir „pročkele“ Stanislava Sugintiene išpuošė, išdabino ne tik bažnyčią, bet ir jos aplinką.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Bažnyčios 100-mečio šventė

Koplytstulpio šventinimo iškilmių metu

RAMYGALA. Pasakojama, jog, kadaise į Ramygalą atsikėlus kun. Juozapui Geniui, bažnyčios pamatai jau buvo padėti. Atmatavo jis savo žingsniais, kuoliukais sužymėjo ribas ir pasakė: „Bažnyčia bus tokia“. Prabėgo visas šimtmetis, kai ji stovi ir toliausiai matoma. Birželio 24 dieną šventovėje vyko Šv. Jono atlaidai ir buvo minimas jos jubiliejus. Pėsti ir ratuoti skubėjo į iškilmes. Atvyko iš gretimų parapijų, buvo Ramygaloje gimusių, bet kitur įsikūrusių žmonių. Invalidų vežimėliais važiavo prie bažnyčios įrengtu įvažiavimu neįgaliesiems.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Per Sutvirtinimo sakramento šventę – devocionalijų paroda

Vyskupas Rimantas Norvila teikia
Sutvirtinimo sakramentą
Lekėčių bažnyčioje

LEKĖČIAI. Birželio 1 dieną Šv. Kazimiero parapijoje įvyko graži šventė – čia lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir jo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis.

Moksleiviai, per penkių mėnesių laikotarpį išklausę visą Sutvirtinimo sakramentui parengtą parapinės katechezės programą, laukė šios brangios šventės. Šv. Mišių metu per pamokslą vysk. R.Norvila kalbėjo apie Sutvirtinimo sakramentą, jo svarbą, reikšmę, apie Šv. Dvasios dovanas: išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, žinojimo, maldingumo ir Dievo baimės. Sutvirtinimo sakramentas sustiprina mūsų tikėjimą, valią, kad lengviau galėtume daryti gera ir vengti blogio.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija