Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Parapijoje – tvirto tikėjimo liudijimas

Vyskupas Jonas Boruta, SJ,
teikia Sutvirtinimo sakramentą.
Kairėje – Šilalės parapijos klebonas
dekanas kun. Stasys Toleikis

Votyvos šv. Mišias
aukojo kun. Mindaugas Alekna

Kun. Pranas Bartasūnas
šilališkiams pasakė tris homilijas

Šilalė. Birželio ir liepos mėnesiais Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje ir šalia jos, tik pašventinimo belaukiančiuose klebono dekano kun. Stasio Toleikio iniciatyva iš pagrindų renovuotuose namuose, buvo galima išvysti daug vaikų ir jaunimo. Mat tuose jaukiuose Šilalės parapijos namuose vyko galutinis vaikų pasirengimas Pirmajai Komunijai, o jau gerokai ūgtelėję berniukai ir mergaitės ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui. Ne tik sekmadieniais, bet ir dažną paprastą vakarą vaikai ir jaunimas skubėdavo į šv. Mišias. Nemaža dalis mergaičių šv. Mišių metu adoruodavo, o berniukai atlikdavo ministrantų pareigas. Būdavo ir tokių, kurie savo gražiu giedojimu talkindavo jaunimo chorui, vadovaujamam Arvydo Ekčio. Kadangi vaikų, priimančių Pirmąją Komuniją, buvo labai daug, todėl ši graži ir įspūdinga šventė vyko net du sekmadienius. Dalyvavo ne tik vaikų tėvai, bet ir močiutės, seneliai, broliai, sesės ir visi tie, kurie norėjo prisiminti savąją, kažkada įvykusią Pirmąją Komuniją, nors ir ne tokią iškilmingą, gal net paslapčia atliktą…

Na, o liepos 28-ąją gėlių jūroje skendinčioje Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje įvyko dar viena iškilminga jaunimo Sutvirtinimo sakramento šventė. Atvykęs Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, daugiau kaip šimtui šilališkių suteikė Sutvirtinimo sakramentą, ta proga aukojo šv. Mišias ir išsakė daug gražių žodžių, pamokymų bei patarimų. Jaunimą šiam sakramentui kruopščiai ir atsakingai parengė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, Šilalės parapijos kunigas Sigitas Valauskis ir šilališkė mokytoja katechetė Salomėja Trakšelienė. Liepos 29-ąją, sekmadienį, Šilalėje „pražydo“ dar viena šventė – tradiciniai Šv. Onos atlaidai. Nors šis šventadienis pasitaikė lietingas, jau iš pat ryto Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią ir šventorių „užtvindė“ minios tikinčiųjų.

Šv. Onos atlaidai buvo pradėti Votyvos šv. Mišiomis, kurias aukojo šilališkis kunigas Mindaugas Alekna. Jam talkino visas pulkas ministrantų, adorančių ir darniai giedojęs Šilalės parapijos jaunimo choras. Homiliją pasakė šiuose atlaiduose dalyvavęs kaimyninės Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius kun. Pranas Bartasūnas. Jis pasidalijo mintimis apie tikėjimo svarbą žmogaus gyvenime, religinį auklėjimą šeimoje ir pačių tėvų rodomą tikėjimo pavyzdį savo vaikams.

Iškilmingas Šv. Onos atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo kun. P.Bartasūnas. Jam irgi talkino daugybė ministrantų ir adorančių, o giedojo Šilalės parapijos suaugusiųjų choras, vadovaujamas ilgamečio maestro Antano Kazlausko. Gražiai vilnijo aplink bažnyčią iškilminga Šv. Onos atlaidų procesija, kurioje dalyvavo daug jaunimo ir vaikų.

Rugpjūčio 5-ąją, sekmadienį, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko Porciunkulės atlaidai. Jiems kruopščiai rengėsi klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, jo talkininkai kunigai Sigitas Valauskis ir Mindaugas Alekna. Gėlėmis bažnyčiai papuošti rūpinosi Irena Judeikienė. Ilgamečio zakristijono Jono Masidunskio rūpesčiu bažnyčios šventorius ir visa aplinka džiugino žydinčiais gėlynais.

Votyvos šv. Mišias aukojo klebonas, o homiliją pasakė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kan. dr. Petras Smilgys. Gražiai giedojo Šilalės parapijos jaunimo choras. Porciunkulės atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė kan. dr. P.Smilgys. Šv. Mišių metu jam patarnavo būrelis ministrantų ir apie trys dešimtys adorančių, kurias parengė I.Judeikienė. Bažnyčios skliautus drebino gražiai giedantis šios parapijos mišrus vyrų ir moterų choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko, talkinant ypač geru balsu pasižyminčiam ir taip pat vargonais grojančiam jo kolegai Kornelijui Pukinskiui.

Porciunkulės atlaidai baigėsi iškilminga procesija aplink bažnyčią.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija