Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Sekmadienis su vyskupu

Vyskupas Rimantas Norvila teikia
Sutvirtinimo sakramentą.
Toliau – mons. dr. Arūnas Poniškaitis

Plokščių klebonas
kun. Antanas Urbanavičius
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

Jaunieji plokštiečiai laukia
Sutvirtinimo sakramento

Jaunieji plokštiečiai laukia
Sutvirtinimo sakramento

Plokštiečiai eina į savo
bažnyčią susitikti su vyskupu

Vyskupui Rimantui Norvilai
už apsilankymą dėkoja rajono
meras Juozas Bertašius.
Dešinėje –
kun. Antanas Urbanavičius

PLOKŠČIAI. Rugsėjo 23 dieną, sekmadienį, čia pirmą kartą lankęsis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje aukojo šv. Mišias, teikė Sutvirtinimo sakramentą.

Koncelebracijoje dalyvavo jo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Savo pamoksle kreipdamasis į susirinkusiuosius vyskupas sakė, kad šiais laikais labai stengiamės norėdami pagerinti savo materialinę gerovę, tačiau beveik nematome tokių, kurie rūpintųsi dvasiniais dalykais, gerumu, sąžiningumu ir padėtų kitiems. Viešpats pažadėtas amžinas gyvenimas – ne tušti žodžiai. „Ką reiškia mūsų kelios dešimtys gyvenimo metų, palyginti su amžinybe, niekada nesibaigiančiu laiku? – klausė vyskupas. – Kiek dar daug žmonių, nesusivokiančių pasaulėžiūros dalykuose, nežinančių, kad gyvenime svarbiausia yra Dešimt Dievo įsakymų: Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, švęsk sekmadienį, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok...“

Toliau vyskupas teigė, kad Viešpats Kūrėjas geriausiai žino, ko žmogaus tvarkingam gyvenimui reikia, todėl ir duoda svarbiausią instrukciją. Deja, dar daug kas numoja ranka į tuos Dešimt Dievo įsakymų ir daro vieną nuodėmę po kitos. Kiekvienas atsakome už save ir, jei kaimynas ar koks žinomas žmogus gyvena nesilaikydamas Viešpaties nustatytos tvarkos, tai nereiškia, kad turime sekti jo blogu pavyzdžiu.

Toliau vyskupas susirinkusiems išsamiau aptarė trečiąjį Dievo įsakymą: „švęsk sekmadienį“. Primindamas, kad sekmadienis yra Viešpaties diena, vysk. R.Norvila pateikė pavyzdį iš vienos pavasarinės sekmadienio kelionės į Lenkiją. „Lietuvoje žmonės sekmadienį sodino bulves, o Lenkijoje sodintojų nesimatė, – prisiminė vyskupas. – Bet bulvės užaugo ir jiems“. Be abejo, kaime visada atsiranda darbų, gyvuliai ir sekmadieniais turi būti pašerti, bet kiti darbai gali palaukti. Vyskupas taip pat pateikė kitą pavyzdį – Marijampolėje per Kūčias atidarytas naujas prekybos centras. Vargšės pardavėjos turėjo sėdėti iki išnaktų. „Kokios Kūčios jų namuose?“ – klausė vyskupas. Tačiau jų darbdaviai nesutiko sutrumpinti darbo laiko ir šį svarbų vakarą – esą konkurentai neleidžia. Iš tiesų, pasak vyskupo, turime vertinti sekmadienį, kuris yra skirtas pailsėti nuo visų darbų ir atsigauti dvasiškai. Mums svarbu tą dieną ne tik pasimelsti bažnyčioje, bet pabendrauti su artimaisiais, paskaityti gerą knygą ar katalikišką leidinį, pavyzdžiui, klebono platinamus „XXI amžių“ ir „Kregždutę“.

Sąmoningai priimantiems Šventosios Dvasios dovaną vyskupas linkėjo Dievo malonių, kurios nėra kažkoks apčiuopiamas konkretus daiktas ir jos pačios savaime neateina. „Turime nuolat bendrauti su Dievu, klausytis jo nurodymų, tada laimėsime amžinąjį gyvenimą“, – sakė susirinkusiesiems vyskupas.

Po šv. Mišių Vilkaviškio vyskupas teikė Sutvirtinimo sakramentą. Jį gauti buvo pasirengę daugiau kaip 120 jaunų ir vyresnio amžiaus tikinčiųjų. Malonu buvo matyti, kad Sutvirtinimo sakramento švente džiaugėsi po kelis vienos šeimos vaikus, netgi mama su sūnumi. Visi buvo rimti ir ramūs, kiekvienas laukė, kol vyskupas baigs apeigas.

Kaip „XXI amžiui“ sakė Plokščių klebonas kun. Antanas Urbanavičius, kadangi paskutinį kartą Sutvirtinimo sakramentas Plokščiuose buvo teikiamas prieš ketverius metus, buvo tikėtasi, kad norinčių jį gauti bus nemažai, tačiau paskelbus apie numatomą vyskupo atvykimą norinčių skaičius viršijo 120. Tiesa, buvo ir tokių, kurie dabar Plokščių parapijoje negyvena, bet šios parapijos bažnyčioje krikštyti, iš čia kilę arba čia susituokę jų tėvai, patys dažnai atvyksta pas senelius, gimines, neseniai išsikėlę – taigi nėra svetimi šioje parapijoje, nes kartu su tėvais dažnai sekmadieniais dalyvauja šv. Mišiose šios parapijos bažnyčioje, juos čia galima pamatyti per atlaidus, kitas religines šventes. Gyvenančių kitur, bet nenorinčių prarasti ryšio su jiems brangia bažnyčia klebonas neatstūmė ir leido kartu su visais ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Plokščių vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Nijolė Sutkutė sekmadieniais po šv. Mišių visiems priminė pagrindinius tikėjimo dalykus, o paskui klebonas patikrino žinias ir besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą davė dokumentą, kad gali būti vyskupo sutvirtinti. Deja, du vaikinai buvo nepasirengę ir jiems teko atsakyti. Vis dėlto, pasak klebono, pagrindines tikėjimo tiesas galima išmokti mintinai, bet svarbiausia – jų nepamiršti, jas suvokti ir gyventi pagal tai, kaip Dievo ir Bažnyčios nurodyta. Svarbu atnaujinti savo žinias, nuolat domėtis tikėjimo dalykais, nes be šito nei priimta Pirmoji Komunija, nei gautas Sutvirtinimo sakramentas automatiškai uolesniu kataliku nepadarys.

Po šv. Mišių vyskupui R.Norvilai ir mons. dr. A.Poniškaičiui už apsilankymą dėkojo parapijiečių ir Sutvirtinimo sakramentą priėmusiųjų atstovai, rajono meras Juozas Bertašius, mokiniai padainavo. Klebonas taip pat dėkojo kaimyninės Gelgaudiškio parapijos klebonui kun. Alfredui Nėniui, kuris nuolat jam padeda per atlaidus, rekolekcijas ir kitas šventes. Be abejo, Plokščių klebonas būna dažnas svečias Gelgaudiškyje.

Iškilmėse dalyvavusi Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė džiaugėsi pabuvusi šioje šventėje. Pasak jos, miela buvo matyti po šv. Mišių į šventorių išėjusius jaunus žmones, kurie niekur neskubėdami su tėvais, seneliais, giminaičiais fotografavosi prie kryžiaus, koplytėlės, bažnyčios. Matyt, ši diena jiems buvo labai svarbi. Tai skatina bendruomeniškumą.

Kun. A.Urbanavičius džiaugėsi gerais ryšiais su Plokščių, Voniškių ir Kubilių žemės ūkio bendrovėmis, Plokščių seniūnija ir Plokščių vidurine mokykla. Bendraujant galima nemažai nuveikti. Didžiausia klebono viltis – Socialinės paramos centras, planuojamas įkurti dviejuose parapijos pastatuose ir Plokščių žemės ūkio bendrovės padovanotame dvaro name. Centrui įkurti lėšų pažadėjo skirti Šakių rajono Savivaldybė, laukiama, kol projektui vykdyti bus gautos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Romas BACEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija