Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Diena su Žanu Vanjė

Žanas Vanjė atsinaujinimo
dienoje Kaune
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Rugsėjo 30-ąją Kaune į Atsinaujinimo dieną „Prisikelkime meilei!“ VDU Didžiojoje salėje pakvietė Tikėjimo ir Šviesos bendruomenė, kurios nariais yra proto negalią turintys žmonės, jų artimieji ir draugai. Ši bendruomenė Atsinaujinimo dienoje pakvietė dalyvauti ir Žaną Vanjė (Jean Vanier), Arkos bendruomenės įkūrėją, antrąkart po 10 metų pertraukos tomis dienomis viešėjusį Lietuvoje. Atsinaujinimo diena sutraukė gerokai didesnį nei tūkstančio žmonių būrį, vos sutilpusį sausakimšoje salėje. Iš įvairių Lietuvos vietų atvykę neįgalieji su savo tėvais, globėjais, įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovai (dalyvavo ypač daug jaunų žmonių) šią dieną šlovino Viešpatį giesmėmis drauge su Gyvųjų akmenų bei Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių nariais, gilinosi į svečio Ž.Vanjė mintis, žiūrėjo vaidybines kompozicijas; popiet mažesnėmis grupėmis klausėsi bendruomenių ir institucijų, tapusių meilės ir tarnystės silpniesiems židiniais, liudijimų, o vėliau drauge salėje džiaugsmingai šventė Eucharistiją.


Pristatyta monografija „Pamokslų rengimas ir retorika“

Kazimieras Dobkevičius

Prelatas Vytautas Steponas
Vaičiūnas jaudinosi kalbėdamas
apie kunigo pamokslų svarbą

Rugsėjo 27 dienos popietę, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Maironio auditorijoje įvyko ilgamečio fakulteto dekano prel. doc. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno, OFS, monografijos „Pamokslų rengimas ir retorika“ pristatymas. Į renginį atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Jonas Ivanauskas ir Juozas Preikšas, Kauno kunigų seminarijos klierikai, universiteto akademinių bendruomenių nariai, prelato bičiulių būrys.

Renginį vedė kun. Artūras Kazlauskas, smuiku griežė Ilona Klusaitė. Mokslinį monografijos aspektą aptarė doc. dr. Genutė Gedvilienė. Apie bažnytinės lietuvių kalbos speciką ir bendradarbiavimą su knygos autoriumi kalbėjo vienas iš knygos redaktorių, buvęs prelato studentas Jonas Žiniauskas. Pasak J.Žiniausko, retorikos veikalų pastaruoju metu atsirado ne vienas. Pažymėtina R.Koženiauskienės studija „Retorika“.


Dvasios atgaivos diena

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Atgimimo laikais prasidėjusios „Pasvalio dienos“ tapo tradicija. Šiais metais šventės pabaigtuvės įvyko Krinčine. Tą dieną miestelio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyko Kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Su atlaidais sutapo dar vienas svarbus įvykis.


Šventė Sakraliniame muziejuje

Stasė BELICKIENĖ

Rugpjūčio mėnesį Birštono Sakraliniame muziejuje veikė paroda „Kryždirbystė Lietuvoje“, kurioje galėjome gėrėtis įvairių Lietuvos regionų tautodailininkų kryžiais, stogastulpiai ir koplytėlėm. Parodą organizavo Sakralinio muziejaus vadovė Roma Zajančkauskienė kartu su Lietuvos liaudies kultūros centro menotyrininke dr. Ale Počiulpaite.


Vyskupų Konferencijos posėdyje

Rugsėjo 26 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai: Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Kauneckas, Juozapas Matulaitis, Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas, Juozas Tunaitis, Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis.


Lietuvos kariuomenės kapelionai susitiko pratybose

Rugsėjo 24–28 dienomis Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre vyko Lietuvos karo kapelionų pratybos. Mokymuose, kuriais siekiama tobulinti kapelionų karines žinias ir psichologinius įgūdžius sielovados darbe, dalyvavo 13 Lietuvos kariuomenės kapelionų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija