2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Garbingai paminėtos kunigystės sukaktys

Po šv. Mišių su svečiais kunigais

Gargždai. Parapijoje svečių būna dažnai, tačiau tiek daug kunigų, kiek buvo  gegužės 25 dieną – gal ir pirmą kartą. Tą dieną suvažiavo kunigai, susiję su Gargždų parapija bei klebonu kanauninku Jonu Paulausku.  Vieni čia atlikę diakono praktiką, kiti dirbę vikaro pareigose, buvę paskirti rezidentais, Gargždų bažnyčioje priėmę kunigystės šventimus, kilę iš Gargždų parapijos. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo kun. Egidijus Arnašius, grįžęs atostogų iš Dublino, dalyvavo Popiežiškosios šventojo Kazimiero kolegijos Romoje rektorius monsinjoras Petras Šiurys. Veiviržėnų klebonas Česlovas Degutis pamoksle prisiminė, kad prieš 21 metus čia paskirtam klebono pareigoms kun. Jonui Paulauskui teko sunki užduotis – pradėti bažnyčios statybą, kuri nors vis dar nebaigta, bet jau tapo pagrindiniu Gargždų miesto akcentu. Teko ne tik statyti Gargždų bažnyčią, bet ir aptarnauti Jokūbavo parapiją ir rūpintis ten pradėtos bažnyčios statyba  ir užbaigimu, kapitališkai atnaujinti aptarnaujamas Vėžaičių, Mikoliškių bažnyčias. Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, dekretu gegužės mėnesį įsteigtas Gargždų dekanatas ir kanauninkas J. Paulauskas paskirtas dekanu.


Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Paminėjo XIX amžiaus Aukštaitijos švietėją

Kun. Jonas Katelė. Apie 1890

PANEMUNĖLIS. Gegužės 16 dieną čia vyko renginys „Jie kūrė Lietuvą“, skirtas pirmosios parapijinės lietuviškos mokyklos 155-mečiui ir kanauninko Jono Katelės 101-osioms mirties metinėms. Minėjime dalyvavo Panemunėlio miestelio ir Panemunėlio pagrindinės mokyklos bendruomenės ir  garbūs svečiai: Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Seimo narys Algis Kazulėnas, Rokiškio krašto muziejaus darbuotoja Onutė Mackevičienė, kanauninko giminės, kunigai, atvykę iš Panevėžio, Naujamiesčio, Rokiškio ir Juodupės, Panemunėlio seniūnas Anicetas Bytautas.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Parapijos 80-mečio šventė

Sekminių procesija Juodaičių
bažnyčios šventoriuje

JUODAIČIAI. Gegužės 31-oji čia buvo neeilinis sekmadienis. Varpo garsai žmones kvietė ne tik į Sekminių šv. Mišias, bet ir į parapijos 80-metį. Šiai sukakčiai parapijiečiai ruošėsi iš anksto: buvo pataisyta sena akmeninė bažnyčią juosianti tvora, nudažyti mediniai kryžiai šventoriuje.

Šventiškai nusiteikę tikintieji rinkosi į Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Gausus būrys parapijiečių atvyko ir iš aplinkinių kaimų: Skapiškių, Kilupių, Pamituvio, Pagausančių, Gricių. Pamaldos prasidėjo iškilminga Sekminių procesija, kurioje mielai dalyvavo ir  daug jaunimo. Klebonas kun. Žygintas Veselka prieš šv. Mišias padėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant šią šventę.                        


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Sekminių atlaidai, bažnyčios jubiliejus ir gegužinė

Sekminių šventės dalyviai eina ąžuolų
kalnelio link. Priekyje – Kėdainių
dekanas kun. Gintaras Pūras
ir rajono merė Nijolė Naujokienė
Autoriaus nuotraukos

Paberžė. Paskutiniąją pavasario dieną Paberžėje buvo švenčiami didieji Sekminių atlaidai ir paminėtos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 150 metų bei prieš 110 metų čia vykusių pirmųjų gegužinių sukaktys. Į pusantro šimtmečio senumo medinę bažnyčią netilpo visi tikintieji. Paberžės klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius padėkojo aktyviausiems bažnyčios rėmėjams ir paskelbė Sekminių šventės programą. Šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras, kuris sakė pamokslą apie meilę ir žmonių santykius. Iškilmingą procesiją apie bažnyčią pagyvino vaidilutėmis apsirengusios merginos. Baigdamas Mišias dekanas šventės dalyviams suteikė  asmeninį palaiminimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija