2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Klebonas grožį kuria trijose parapijose

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Berniukai mielai pjauna žolę Pajūrio
bažnyčios šventoriuje

Klebonas kun. Mykolas
Petrauskas su teneniškiu
„maršalka“ Stanislovu Norvaišu
ir pastoracinės tarybos
aktyviste Stanislava Virbauskiene

Pajūrio parapijos jaunimas žaidžia
stalo tenisą parapijos namuose.
Su jais ir klebonas kun. Mykolas
Petrauskas

Tenenių Šv. Barboros bažnyčia,
koplytėlė ir gėlynai

Nauji suolai Tenenių
bažnyčios šventoriuje

Sakoma, kad būti klebonu – garbinga. Jeigu šito paklaustume Šilalės dekanato kunigo Mykolo Petrausko, aptarnaujančio net tris – Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio – parapijas, išgirstume: „Vyskupas kunigą klebonu skiria ne „karaliauti“ ar didžiuotis šiuo titulu, o tarnauti tikintiesiems. Tai atsakingos ir nelengvos pareigos.“

Kai kun. M. Petrauskas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ buvo paskirtas klebonu į Pajūrio parapiją ir dar aptarnauti Tenenių bei Didkiemio parapijas, šis pareigingas kunigas iš karto ėmėsi ne tik pastoracinių, bet ir visų trijų parapijų ūkinių reikalų. Pirmiausia pradėjo tvarkyti kleboniją, kad pačiam būtų jauku gyventi ir ne gėda būtų parapijiečius priimti. Kartu vyko ir Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios atnaujinimo, jos gražinimo darbai. Kun. M. Petrausko žvilgsnis nukrypo ir į pradėtus renovuoti šalia bažnyčios stūksančius parapijos namus. Pasak kun. M. Petrausko, bene daugiausia kantrybės prireikė beldžiantis į įvairias firmas, ieškant lėšų bei medžiagų pastato renovacijai. Dirbo, plušėjo ir pats klebonas, dėkojo parapijiečiams, Šilalės rajono savivaldybei ir visiems rėmėjams už kiekvieną paslaugą, paramą. Bendromis visų pastangomis atsirado jaukūs ir erdvūs Pajūrio Švč. Trejybės parapijos namai. Įvykdžius šį nelengvą darbą kun. M. Petrauskui kilo mintis tarp parapijos namų ir bažnyčios sumūryti Švč. Mergelės Marijos Lurdo stebuklingosios Dievo Motinos grotą, tuo pažymint Lurdo Dievo Motinos jubiliejų. Kas sumanyta – padaryta. Grota jau pastatyta, joje stovi Dievo Motinos ir šv. Bernadetos statulėlės, visada pamerkta gėlių, dega žvakės... Ties grota pasimelsti sustoja ir senas, ir jaunas. Jokia pikta ranka nedrįsta pasikėsinti į šį statinį. Pajūriškiai sako, kad kur grožis – ten ir pagarba...

Pasak kun. M. Petrausko, bene daugiausia širdies, darbo bei kantrybės įdėta tvarkant Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios grindis ir atliekant kitus bažnyčios vidaus pagražinimus. Kun. M. Petrauskas į pagalbą pasitelkęs Pajūrio jaunimą nudažė bažnyčią. Dideli darbai atlikti ir šventoriuje: sutvarkyti vartai, padarytas įvažiavimas vežimėliu negalią turintiems žmonėms, renovuoti pagrindiniai laiptai, sutvarkyta aikštelė prie bažnyčios.

Kai šie darbai buvo užbaigti, bažnyčios aplinką, Lurdo grotą ir parapijos namų aplinką papuošė gėlynai, alpinariumai. Patys pajūriškiai stebėjosi, kad viskas taip greitai keičiasi ir vis gražėja.

Neliko nuošalyje ir Tenenių Šv. Barboros, Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčios. „Visos mano aptarnaujamos parapijos, visos jose esančios bažnyčios man brangios ir jomis visomis vienodai rūpinuosi“, – sako kun. M. Petrauskas. Antai Tenenių bažnyčios šventoriuje iš seno, aplūžusio pastato renovuoti erdvūs Tenenių Šv. Barboros parapijos namai. Juose netgi oro kondicionierius įrengtas. Yra jaukios patalpos jaunimo katechezei, Žemaičių Kalvarijos Kalnams giedoti, mirusiesiems šarvoti. Iš užmaršties prikeltas šv. Jonas Nepomukas, kurio skulptūra gražiai įkomponuota jam skirtoje koplytėlėje, esančioje šventoriuje priešais bažnyčią. Bažnyčia, jos teritorija skendi gėlių jūroje, o už šventoriaus įrengti alpinariumai. Šventoriuje stovi suolai. Išdažytas, išpuoštas bažnyčios vidus ir išorė. Pasak kun. M. Petrausko, nuoširdžiai savo pareigas atlieka šios parapijos „maršalka“ Stanislovas Norvaišas, daug gero padaręs šios bažnyčios ir visos Tenenių parapijos labui. Veikli ir aktyvi yra ir šios parapijos pastoracinė taryba. Joje triūsia buvusi ilgametė Tenenių pagrindinės mokyklos mokytoja Stanislava Virbauskienė bei kiti tarybos nariai.

Jauku, miela, gražu ir Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Šioje parapijoje irgi vyksta aktyvi parapijinė veikla. Kuriant prie bažnyčių grožį daug padeda ir visos trys seniūnijos.

Gražiausia yra tai, kad kun. M. Petrauskas į visų trijų jo aptarnaujamų parapijų veiklą įtraukia ir jaunimą. Neseniai Pajūrio Švč. Trejybės parapijos namuose, buvusioje šių namų palėpėje, įrengė erdvią patalpą, kurioje yra stalo tenisas, šaškės, šachmatai, domino. Čia ateina jaunimas pažaisti stalo tenisą, pamiklinti galvas prie šaškių, šachmatų lentų. Klebonas kun. M. Petrauskas palaiko glaudų ryšį ir su Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija. Padėjo šioje gimnazijoje įrengti tikybos mokymo kabinetą, davė dažų jam išdažyti ir pan. Gražiai ir įspūdingai praėjo Rugsėjo 1-osios šventė Pajūrio ir Tenenių parapijų moksleiviams. Ta proga kun. M. Petrauskas Pajūrio ir Tenenių bažnyčiose aukojo šv. Mišias parapijų moksleiviams ir pedagogams. Kun. M. Petrauskas džiaugiasi vaisingu Bažnyčios ir mokyklų bendradarbiavimu. Pasak kun. M. Petrausko, puikūs yra Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vadovai, pedagogai, kurie gražiai auklėja jaunąją kartą. Tad ir Pajūrio bažnyčia šventadieniais sulaukia nemažai moksleivių ir pedagogų.

Jaunimas, matydamas prie bažnyčių kun. M. Petrausko kuriamą grožį, ateina jam į pagalbą. Pajūrio parapijos berniukai padeda nupjauti žolę šventoriuje arba prie parapijos namų. Tam reikalui Pajūrio parapija turi net dvi žoliapjoves. Berniukams patinka jomis darbuotis. Tvarkant žaliuosius plotus padeda ir Pajūrio seniūnija.

Iš tiesų, gražu ir tvarkinga visose trijose kun. M. Petrausko aptarnaujamose parapijose. Ypač visus džiugina Pajūrio bažnyčia, parapijos namai, jų aplinkos, o labiausiai – didinga Lurdo Švč. Mergelės Marijos grota. Pasigrožėti tuo sustoja ne tik Pajūrio miestelį pravažiuojantys asmenys, bet ir ekskursantai.

Jeigu klebono kas nors paklausia, iš kur jis gauna lėšų tokiems darbams atlikti, šis atsako: „Dievas ir visų trijų parapijų tikintieji, geradariai padeda. Esu be galo dėkingas visų trijų mano aptarnaujamų parapijų tikintiesiems, kad jie, kas kiek galėdami paremia bažnyčias pinigėliais, prisideda savo patarimais, talkomis“.

Šilalės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija