2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kupiškio bažnyčioje skambėjo Peterburgo lietuvių balsai

Svečiai iš Sankt Peterburgo
ir parapijiečiai su dekanu
klebonu kun. dr. Rimantu Gudeliu

Lapkričio 28 dieną Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje lankėsi ir per šv. Mišias giedojo Sankt Peterburgo lietuvių bendrijos ansamblis „Neringa“. Sovietinės okupacijos metais Sankt Peterburgo lietuvių katalikų bažnyčiose nebuvo giedama lietuviškai. Šis ansamblis tarsi tęsia garsias lietuvių profesionalaus bažnytinio giedojimo tradicijas, nes carinės Rusijos laikais Sankt Peterburge patį stipriausią lietuvišką chorą įkūrė ir jam vadovavo garsus kompozitorius, vargonininkas ir choro dirigentas Česlovas Sasnauskas. Po kelių dešimtmečių pertraukos Sankt Peterburgo kapeliono kun. dr. Rimanto Gudelio ir Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininko, Rimskio-Korsakovo konservatorijos profesoriaus Ginto Želvio dėka buvo suburtas lietuvių bendrijos ansamblis „Neringa“. Šis ansamblis kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį gieda lietuviškose mišiose, koncertuoja Lietuvoje ir kaimyninėse lietuvių bendruomenių kolonijose Rusijoje – Petrozavodsko, Murmansko, Maskvos miestuose.


Marijos legiono kongrese

Kalba mons. Vytautas Grigaravičius

Gruodžio 4 dieną vykusiame Marijos legiono kongrese dalyvavo 67 nariai iš visos Lietuvos. Šv. Mišias Katedroje aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kalbėjęs apie Marijos legiono narių pasiaukojantį darbą skleidžiant tikėjimo tiesas ir apaštalaujant.

Kongreso darbą įžanginiu žodžiu pradėjo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas, šios bažnyčios Marijos legiono dvasios vadas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Pranešime glaustai pateikta tai, kas svarbiausia legionieriaus darbe: veiklos gairės, kunigų ir legionierių svarba aiškinant tikėjimo tiesas žmonėms, stiprinant jų pasitikėjimą, atsidavimą Švč. Marijos globai. Šia kryptimi jis orientuoja Marijos legiono darbą ir Prisikėlimo bažnyčioje. Jo šiltas dvasingumas, mokėjimas būti savu, artimu su visais ir visada priartina jį prie kiekvieno, todėl jis visur laukiamas – ypač Prisikėlimo bažnyčios Marijos legiono savaitiniuose susirinkimuose.


Rūpinasi religiniu švietimu

Ši kunigo Mykolo Petrausko, padedant
jauniesiems pagalbininkams, surūšiuota
katalikiška spauda ir literatūra
tuoj pasieks Pajūrio, Tenenių
ir Didkiemio parapijų tikinčiuosius

Šilalės dekanato Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio parapijas aptarnaujantis klebonas kun. Mykolas Petrauskas įsitikinęs, kad tikram katalikui neužtenka vien maldaknygės, rožinio ir dalyvavimo sekmadienio šv. Mišiose. Pasak jo, būtinas ir religinis tikinčiojo švietimas, paties tikinčiojo savišvieta. Tik iš ko ir kaip šviestis, jeigu šeimoje tėra vienintelis dar iš Pirmosios Komunijos laikų užmestas mažytis vaikiškas maldynėlis?.. O ir rožinio reikėtų ilgai paieškoti. Kaip nepasimes, jeigu mama, pirkdama savo sūnui ar dukrai rožinį Pirmosios Komunijos proga, išdrįsta paprašyti: „Gal turite paprastą, vienkartinį rožančėlį, nes mums reikia Pirmosios Komunijos šventei...“


Sidabrinės vestuvės su Dievo palaima

Algimanto ir Marytės
Glazauskių sidabrinės vestuvės.
Prie Lurdo grotos su klebonu
kun. Stasiu Šlepavičiumi

Tradicinės šeimos vis dažniau pasimeta šių dienų šeimų modelių labirintuose.  Verta džiaugtis, kad šiais laikais vis dar kuriamos šeimos, o itin maloniai nustebina, kada pora švenčia sidabrines ar auksines vestuves. Sidabrinės vestuvės – nuostabi šeimos šventė: susikurta dvasinė ir materialinė gerovė, jausmai patikrinti, artimu gali pasitikėti, o vaikai jau tapę labiau panašūs į brolius ar seseris.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija