2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Pagerbti dvasininkai - saleziečiai

Maldos namuose atsisveikinant
susitelkė visi aktyvūs
Atminimo renginio dalyviai
Ingos Remeikienės nuotrauka

ALYTUS. Vasario pirmą sekmadienį Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje gausiai susirinkę alytiškiai paminėjo miesto garbės piliečio publicisto, rašytojo, „Saleziečių žinių“ redaktoriaus, visuomenės veikėjo, jaunimo ugdytojo kunigo Prano Gavėno SDB vienuoliktąsias mirties metines. Šv. Mišias aukojo Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijos kunigas salezietis Petras Dumbliauskas kartu su Alytaus dekanu garbės kanauninku Arūnu Užupiu. Prisiminimais apie iškilųjį dvasininką pasidalino gydytoja Viltautė Pocienė. Meninę programėlę parengė Muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Rita Leitanienė. Paminėjimą organizavo viešoji įstaiga „Dienos namai“.

Įsimintiną šv. Mišių pamokslą pasakė amžinybėn iškeliavusio saleziečio draugijos brolis, šiuo metu tęsiantis jo žurnalistinę veiklą Kaune bei einantis „Saleziečių žinių“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas kun. Petras Dumbliauskas.

Svečias iš Kauno susirinkusiems priminė Saleziečių kongregacijos steigėjo šv. kunigo Jono Bosko (1815 – 1888) svarbius gyvenimo įvykius bei pagrindinius principus, kuriais šis rėmėsi socialiai apleisto jaunimo ugdyme. Išsamiau aptarė tikėjimo bei nekaltumo dorybes, išskirtinę šventojo meilę ir atsidavimą Švč. Mergelei Marijai Krikščionių Pagalbai. Šia proga dvasininkas pažymėjo kelis ypatingus kunigo Jono Bosko gyvenimo epizodus – kaip Dievo Motina apsaugojo jį nuo piktadario kulkos ir kaip padėjo per penkerius metus, turint tik kuklias finansines atsargas, pastatyti 1868 metais Turine (Italija) Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos šventovę, kurios vertė anuomet siekė 890.000 lirų. Nuoširdus pasitikėjimas Dievo Sūnumi ir Jo Motina – kasdienė šv. Mišių auka ir aktyvus veikimas – visais laikais daro stebuklus.

Pamokslininko žodžiais tariant, daugeliui alytiškių pažįstamas ir brangus kunigas Pranas Gavėnas buvo ypač uolus šv. Jono Bosko pasekėjas, dažnai ragindavęs tikinčiuosius daryti gerus darbus Jėzaus žodžiais: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“ [Mt 9, 37-38]

Baigdamas pamokslą kun. P. Dumbliauskas kreipėsi į susirinkusius prašydamas, kad šie, su meile rūpindamiesi savo vaikų, anūkų, artimųjų gerove bei dovanodami vertingas dovanas (kompiuterius, muzikinius centrus, automobilius ir kt.), nepamirštų ir apie jų sielų išganymą, nes „ jei šitų dalykų stokos, viskas bus veltui... Todėl tikėjimas ir nekaltumas jauno žmogaus, šeimos, tautos, nekaltumas tų, kurie šiandien stovi prie valstybės vairo, visiems turi būti svarbiausios gyvenimo vertybės.“

Gydytoja Viltautė Pocienė, anuomet daug bendravusi su iškiliuoju saleziečiu P. Gavėnu, pastebėjo, kad, būdamas kuklus, Tėvelis (taip meiliai žmonės jį vadino) niekad nereikalaudavo išskirtinės pagarbos ar geresnių gyvenimo (aptarnavimo) sąlygų iš aplinkinių. Pabuvę šalia jo, pabendravę žmonės patys pradėdavo keistis, tapdavo nuoširdesni, geresni. Liudytojos teigimu, stiprios dvasios dėka šio kunigo kūnas tarsi nepakluso žemės dėsniams ir pagal turimas ligas gyveno žymiai ilgiau negu galima buvo tikėtis. Pasak gydytojos, geroji Tėvelio dvasia ir šiandien plevena tarp mūsų, pripildydama mūsų sielas ramybės, skaidraus liūdesio, kelia aukštyn. Savo prisiminimus poezijos mylėtoja V. Pocienė užbaigė išeivijos poeto Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos posmais.

Atminimo renginį papuošė Muzikos mokyklos moksleivių koncertas. Tarsi gaivaus šaltinio čiurlenimas susirinkusiųjų ausis švelniai glostė kompozitorių Tomo Leiburo, Balio Dvariono, Johano Sebastijano Bacho, Franco Šuberto, Mišelio Legrano ir kt. kūriniai. Klausytojų sielas ramino bei džiugino moksleivės Rūta Sadauskaitė, Kamilė Bazevičiūtė, Silvija Budzejkaitė, Gabrielė Baronaitė, Lineta Pašukonytė, Skaistė Misytė, Greta Prakapaitė, solistės su fleitomis Monika Zavistauskaitė, Milda Pasaravičiūtė, Justina Liaukevičiūtė, klarnetu grojo Tomas Barysas, saksofonu – Karolis Sabaliauskas, paruošti ir atlydėti rūpestingų pedagogų – direktorės pavaduotojos Ritos Leitanienės, Rimanto Jočio, Violetos Baronienės, Justinos Jočytės. Pasibaigus meninei daliai, Alytaus dekanas garbės kanauninkas Arūnas Užupis Muzikos mokyklos bendruomenės nariams atminimui įteikė lankstinukus su kunigo Prano Gavėno biografija, pasidžiaugė artimo meilės ryšiais, palinkėjo muzikantams ir ateityje nepamiršti takelio į parapijos maldos namus.

„Dienos namų“ direktorė Kristina Bondareva visiems parodė parapijos dovaną – neseniai išleistą žinyną „Kraštiečiai. Alytus“, kuriame rasime ne tik amžinybėn iškeliavusių dvasininkų Prano Gavėno, Liongino Kunevičiaus, bet ir Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje savo širdies dalelę palikusio kunigo Petro Dumbliausko biografijas. Šia proga susirinkusiems trumpai buvo pristatytas 2009 metais atšventusio auksinį kunigystės bei solidaus amžiaus jubiliejus kunigo saleziečio nueitas tarnystės kelias, sovietmečio išbandymai ir pogrindžio sunkumai, kova už tautos blaivybę, nuoširdžiu darbu pelnyti apdovanojimai. Atsisveikinant renginio dalyviai dar buvo pakviesti į parapijos salę pasižiūrėti apie jubiliatą kun. P. Dumbliauską sukurto kun. Algimanto Keinos filmo.

Kristina Bondareva

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija