2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pagerbti už laisvę kovojusieji kurkliečiai

Užunvėžiuose, Vasario 16-osios akto
signataro Stepono Kairio tėviškėje

Pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šauliai, kaip ir kiekvienais metais, suorganizavo žygį į Kurklių kraštą. Pirmiausia Užunvėžių kaime anykštėnai pagerbė inžinieriaus, politiko, pedagogo, švietėjo ir visuomenininko, 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio (1878–1964) atminimą. Čia, šalia koplystulpio, pastatyto signataro tėviškėje, kartu su šauliais S. Kairio atminimą pagerbė ir Anykščių rajono savivaldybės vadovai, rajono tarybos nariai, Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių skyriaus nariai. Ta proga Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus prisiminė kai kuriuos žymaus kraštiečio gyvenimo faktus, jo atminimo saugojimą gimtajame Kurklių krašte.

Grįžus iš signataro gimtinės į Kurklius nukeliauta link naujųjų kapinių. Čia pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas. Į susirinkusius kreipėsi atkurtosios Algimanto apygardos partizanų vadas dimisijos kapitonas Jonas Kadžionis. Gyvenime šilto ir šalto matęs 84 metų buvęs kovotojas kreipėsi į partijų atstovus, skirtingų politinių pažiūrų žmones, skatindamas visus sutartinai dirbti gimtojo krašto labui, užmiršti nesutarimus. Lietuvą jis palygino su gėlių darželiu, kuriame negali augti vienos spalvos gėlės. Kaip tame gėlių darželyje puikiai gali augti skirtingų spalvų ir rūšių gėlės, taip vietą po saulę turi rasti ir skirtingų politinių įsitikinimų žmonės.

Tarsi patvirtinant partizaninio judėjimo dalyvio pasakytus prasmingus žodžius Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos kieme prie laužo nuoširdžiai bendravo, vaišinosi šaulių išvirta koše ir arbata jaunieji ir vyresnio amžiaus šauliai, įvairioms politinėms partijoms priklausantys rajono politikai, Seimo narys Antanas Baura, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Donatas Krikštaponis, savivaldybės administracijos direktorius Vilius Juodelis. Čia pat, mokyklos kieme, politikai susirungė su šaulių komanda virvės traukimo varžybose.

Susirinkę į Kurklių S. Kairio mokyklą visi dalyvavo įdomioje istorijos pamokoje „Kurkliai – Vasario 16-osios sostinė“, kurią pravedė šaulys istorikas Norbertas Černiauskas. Pasakodamas Kurklių krašto istoriją, priminęs S. Kairio nuopelnus, istorikas paminėjo ir dar dviejų nusipelniusių šviesuolių pavardes. Iš Trakinių kaimo, esančio netoli Kurklių, kilęs spaustuvininkas, verslininkas Martynas Kukta (1875–1956), Vilniuje turėjęs privačią spaustuvę, kurioje nuo 1917 m. buvo spausdinamas ir Lietuvos Tarybos oficialusis dienraštis „Lietuvos aidas“. Signataro Petro Klimo paragintas M. Kukta pirmasis padaugino ir 1918 metais vasario 16-ąją paskelbtą Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Išspausdintas kaip atsišaukimas su visais parašais jau vasario 19 dieną jis buvo išplatintas visoje Lietuvoje. Už tai M. Kukta nukentėjo – vokiečių kareiviai nusiaubė jo spaustuvę, o patį savininką kurį laiką kalino areštinėje. Į Kurklių krašto istoriją įrašyta ir pedagogo, kariškio, visuomenininko, laisvės gynėjo Juozo Šibalos-Merainio (1905–1953) pavardė. 1938–1940 metais jis dirbo Kurklių valsčiaus Staškūniškio pradžios mokyklos mokytoju, šios mokyklos vedėju, buvo išrinktas Kurklių šaulių kuopos vadu. 1944 metų rudenį išėjo partizanauti, būrė pirmuosius partizanus Ukmergės apskrityje, tapo Lietuvos Laisvės armijos Ukmergės 2-ojo rajono, kuriam priklausė ir Kurklių valsčius, partizaninio judėjimo vado pavaduotoju. J. Šibaila- Merainis, išrinktas Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio tarybos Prezidiumo nariu, 1949 metų vasario 16-ąją Radviliškio rajone, Minaičiuose, kartu su kitais Lietuvos partizanų vadais pasirašė Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją, buvo pagrindinis jos teksto autorius...

Kurkliečio istoriko N. Černiausko dėka šio krašto istorijos puslapiai pasipildo vis naujais faktais, duomenimis, o nusipelniusių Kurklių kraštui žmonių sąraše sušvinta vis naujos pavardės.

 Prasmingas sambūris Kurklių krašte baigėsi draugiškomis krepšinio varžybomis tarp kurkliečių ir UAB „Jaros sauga“ darbuotojų. Varžybas laimėjo kurkliečiai.

Vytautas Bagdonas

Kurkliai, Anykščių rajonas
Zenono Mameniškio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija