2011 m. gegužės 20 d.
Nr. 38
(1918)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dievo Gailestingumo sostinėje

Vilkaviškio vyskupijos kunigai
prie seselės Faustinos namelio

Gegužės 10 dieną Vilkaviškio vyskupijos kunigai drauge su savo ganytoju Rimantu Norvila bei vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu minėdami visoje Lietuvoje švenčiamus Dievo Gailestingumo metus dalyvavo piligriminėje kelionėje į Vilnių.

Piligrimystė prasidėjo Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, iš kurios, vyskupo Arūno Poniškaičio lydimi, keliavo į Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejų, kuriame dr. Sigita Maslauskaitė papasakojo apie muziejaus koncepciją, tikslus bei supažindino su pagrindinėmis muziejuje saugomomis vertybėmis bei jų vidine prasme.


Fatimos apsireiškimui – lietuviškos šv. Mišios  Aušros Vartų koplyčioje

Šv. Mišiose Fatimos Dievo
Motinos garbei prie Aušros
Vartų koplyčios altoriaus –
mons. Alfonsas Svarinskas
ir kun. Alionidas Budrius

Grupė tikinčiųjų kreipėsi į Aušros Vartų koplyčios kleboną, prašydami leisti lietuviams kunigams gegužės 13-ąją aukoti šv. Mišias Dievo Motinos Švč. M. Marijos, apsireiškusios Fatimoje (Portugalija), garbei. Į šv. Mišias susirinkęs nedidelis būrys tikinčiųjų labai sutartinai sugiedojo Marijai skirtą giesmę. Po giesmės šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas Svarinskas ir kun. Alionidas Budrius. Mons. A. Svarinskas priminė, jog nedidelė grupė tikinčiųjų pasirūpino, kad būtų paminėtas Fatimos Dievo Motinos apsireiškimas. Jis sakė, kad Velykos buvo švenčiamos iškilmingai, o štai Fatimos šventė Lietuvoje švenčiama blankiai. Mons. A. Svarinskas sakė, kad šios šv. Mišios aukojamos už Lietuvą ir dvasinį atsinaujinimą. Po Šventojo Rašto skaitinių mons. A. Svarinskas iš laikraštėlio „Dieviškojo Gailestingumo šviesa“ perskaitė kelias mintis iš 1951 metais, t. y. per 34-ąsias Marijos apsireiškimo Fatimoje metines, keturių Lietuvos vyskupų tremtyje – J. Skvirecko, V. Padolskio, V. Brizgio ir P. Būčio – parašyto laiško. Lietuvos vyskupai rašė, kad 1942 m. spalio 31-ąją, praėjus 25 metams po paskutiniojo Dievo Motinos pasirodymo Fatimoje ir prisimindami prieš 25 metus (1926) įsteigtą Lietuvos Bažnytinę Provinciją bei papildydami ankstesnį paaukojimą Švč. Jėzaus Širdžiai, jie ryžosi iškilmingai paaukoti tėvynę Lietuvą, jos sūnus ir dukteris Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Pasiaukojimo aktą vyskupai atliko Romoje, Katalikybės centre, kartu paskelbdami gegužės mėnesio 13-ąją dieną Švč. Marijos Širdies, Lietuvos Karalienės, švente. Mons. A. Svarinskas pamoksle apgailestavo, kad valdžia kalba tik apie ekonomiką, o dvasiniam gyvenimui neskiria reikiamo dėmesio. Šių dienų didžiausiu tautos priešu monsinjoras pavadino girtuoklystę. Mons. A. Svarinskas priminė svarbiausias tikinčiųjų katalikų pareigas: kas mėnesį eiti išpažinties (Amerikoje jos einama tik prieš Velykas), kas sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose. Pamokslą mons. A. Svarinskas baigė Jurgio Baltrušaičio eilėraščiu.


Sklido maldos ir giesmės

Apytalaukio parapijiečiai
pasirašo knygoje

Gegužės 15 dieną Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos tikintieji pasitiko Dievo Gailestingumo paveikslą, kuris atkeliavo iš Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios, vadinamos mažąja katedra. Parapijos klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas pakvietė pasimelsti savo asmeniniais prašymais – už save, savo šeimas, parapijiečius ir besiilsinčius mirusiuosius, laukiančius Dievo gailestingumo. Šv. Mišiose giedojo Apytalaukio parapijos choras, Tiskūnų kultūros skyriaus saviveiklininkės (vad. Irena Šalukienė ir Kęstas Valionis). Susipažinę su paveikslo istorija parapijiečiai įsiamžino bendroje nuotraukoje ir pasirašė svečių knygoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija