2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ateitininkų šventė Alytuje

Kun. Saulius Kasmauskas skaito įžodžio
tekstą moksleiviams ateitininkams

Editos Radvilavičienės
kanklininkių ansamblis

Gegužės pirmąją vyko Ateitininkų federacijos įkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vyko konferencija „Šiandienos pasaulio iššūkiai ateitininkijai“, kurioje dalyvavo daug garbingų svečių: Dainavos krašto vietovės ateitininkų valdybos pirmininkas gydytojas Almantas Geležius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Aleknavičienė, ateitininkų federacijos tarybos narys Vidas Abraitis, Vilniaus krašto ateitininkų valdybos pirmininkas teisininkas Vaidotas Vaičaitis ir daugelis kitų.

Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Jaciunskienė ir direktoriaus padėjėjas sielovadai kun. Miroslav Dovda, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Aleknavičienė, įteikusi Alytaus ateitininkų kuopų globėjoms Janinai Aleknavičienei, Albinai Minkevičienei, Irenai Motūzienei ir Reginai Saulėnienei padėkos raštus už pasiaukojantį darbą ugdant jaunąją kartą Lietuvos dvasinio atgimimo darbe. Ateitininkų federacijos tarybos narys Vidas Abraitis perskaitė pranešimą „Šūkio „Visa atnaujinti Kristuje“ realizacija Lietuvoje“, kuriame akcentavo meilės artimui svarbą.

Po tiesioginės popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos transliacijos iš Vatikano stebėjimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Aleknavičienė perskaitė pranešimą „Ateitininkijos pėdsakais Alytuje: 1919–1946 m.“ apie Alytaus ateitininkijos įkūrėjus bei jų likimus, Dainavos krašto ateitininkų valdybos pirmininkas Almantas Geležius papasakojo apie ateitininkijos atgimimo pradžią po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, o A. Ramanausko-Vanago, Šv. Benedikto gimnazijos, A. Juozapavičiaus kuopų ateitininkai pristatė savo veiklą, papasakojo apie organizuotas stovyklas bei renginius.

Piešinių konkurso „Aš regiu dangų“ nugalėtojus pristatė ir padėkos raštus bei proginius albumus įteikė A. Geležius, o rašinių konkurso „Jėzus Kristus vakar, šiandien ir rytoj“ nugalėtojus paskelbė Šv. Benedikto kuopos globėja Janina Aleknavičienė.

Po pietų klausėmės Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios vikaro kun. Artūro Vaškevičiaus paskaitos apie kultūros entropiją. Kultūrą ateitininkai suvokia kaip dvasinio pobūdžio atstatomąjį darbą, kuriame materialiniai laimėjimai tarnauja visuomenės bei kiekvieno jos nario dvasiniam tobulėjimui. Šiandien keičiasi žmonių tarpusavio santykiai bei kultūros samprata ir jos pobūdis. Filosofijos mokslų lic. kun. Virginijus Veprauskas perskaitė pranešimą „Mokslas ir Dievas“. Šiandien mokslas negali vystytis be tikėjimo, o tikrovės nebeįmanoma aiškinti palikus nuošalyje modernios fizikos idėjas, kad pasaulis neegzistuoja šalia sąmonės, apibrėžiančios jo ypatybes, visata atsiskleidžia kaip vis mažiau ir mažiau materiali, veikiau panaši į begalinės ir plačios talpos mintį.

Po paskaitų ateitininkai ir jų svečiai dalyvavo šv. Mišiose, kuriose dešimt moksleivių bei vienas sendraugis davė įžodį ir įsipareigojo eiti kartu su Dievu savo gyvenimo keliu vadovaujantis šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje“. Maldoje pabendravę su Dievu svečiai klausėsi Vilniaus Šv. Bernardinų bažnyčios šlovinimo grupės „Ichthus“ koncerto.

Karolina Vaikšnoraitė,
Šv. Benedikto gimnazijos mokinė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija