2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kardinolo tėviškėje

Veronika Živilė BALTUŠNIKAITĖ

Prie koplyčios (iš kairės):
skulptorius Arūnas Sakalauskas,
grafikė Jūratė Račinskaitė,
vienuolė, dailininkas Antanas
Kmieliauskas, architektas
Ričardas Krištapavičius

Sv. Juozapo skulptūra, kurią
sukūrė skulptoriusArūnas Sakalauskas
(architektas Ričardas Krištapavičius)
Guronių koplyčios altoriuje

Šv. Mišios koplyčioje

Iš kairės: skulptoriusArūnas Sakalauskas
ir architektas Ričardas Krištapavičius

Gieda „Perkūno“ vyrų choras

Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Matulaitis su „Perkūno“ choristais

Gegužės 8 dieną kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse seserys eucharistietės pasitiko atvykusius svečius: Seimo narę Vaidevutę Margevičienę, Kauno vyrų chorą „Perkūną“ (meno vadovas ir dirigentas doc. Romaldas Misiukevičius, koncertmeisteris Dainius Kepežinskas), Gyvojo rožinio maldininkes iš Pivašiūnų, Daugų, Užuguosčio ir kitų parapijų. Prie koplyčios susitiko architektas Stasys Petrauskas, tapytojas, skulptorius prof. Antanas Kmieliauskas ir skulptorius Arūnas Sakalauskas, sukūręs šv. Juozapo skulptūrą koplyčios altoriui.

Kaišiadorių vyskupiją globoja šv. Juozapas, darbininkų pavyzdys, šeimos gyvenimo puošmena. Šv. Mišiose prie altoriaus meldėsi šeši kunigai ir Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, kuris pašventino šv. Juozapo skulptūrą. Vyskupas priminė kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo kelią, prasidėjusį šiose apylinkėse. Vaikystėje sirgęs, patyręs našlaičio, piemenėlio dalią kardinolas sėjo gerumo sėklas, laikėsi pasirinkto šūkio „Padaryk mane gerumo ženklu“. Prisimename Kauno Arkikatedroje gegužinėse pamaldose giedantį kardinolą. Švč. Marijos litaniją jis giedodavo švariu, aukštu balsu, visa tyra siela.

Septynių skausmų kelio paveiksluose dailininkas prof. A. Kmieliauskas talentingai sugretino Kristaus ir Lietuvos kančių kelią. Tame kelyje matome kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Lageriuose 16 metų kentėjęs arkivyskupas liudijo ir perdavė tikėjimo šviesą. T. Matulionis išsaugojo pamaldumą į Švč. Jėzaus Širdį, net Solovkų lageryje įkalintas liko ištikimas pasirinktam vyskupo šūkiui: „Per kryžių į žvaigždes“. Vysk. J. Matulaitis kvietė tikinčiuosius rašyti laiškus, melstis, kad arkivyskupas T. Matulionis sulauktų altoriaus garbės, o pamaldieji – jo užtarimo danguje.

Prie skulptūros „Marija – tautų Motina“ visi giedojome giesmę „Sveika, Marija“.

Šv. Mišiose Dievo garbei skambėjo „Perkūno“ vyrų choro balsai. Rekolekcijų namuose koncerto programoje skambėjo lietuviškos dainos „Ant kalno karklai siūbavo“, „Toli už girių“, „Ko liūdi, berželi“, „Aras“, „Išsilaušiu lazdą“ ir Vergų choras iš Verdi operos „Nabucho“.

Guronys, Kaišiadorių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija