2011 m. rugsėjo 9 d.
Nr. 64
(1944)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Tituliniai atlaidai ir kiti renginiai

Klebonas kun. Žydrius Kuzinas
kalba šventinimo maldą. Kairėje –
skulptorius A. Česnulis

RATNYČIA. Šv. Baltramiejus buvo vienas iš dvylikos Kristaus pašauktų apaštalų. Jo vardu pavadinta Druskininkų parapija (Ratnyčioje) paskutinį vasaros sekmadienį šventė titulinius atlaidus. Juos vedė kun. Petras Gucevičius, šiuo metu atliekantis tarnystę Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje. Kunigo gimtinė – Druskininkai. Čia jis išgirdo Dievo kvietimą ir nuo tada seka Kristumi. Kunigas Petras Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaiduose maldininkams suteikė specialų neopresbiterio palaiminimą. Kunigo pamokslai šv. Mišių metu sustiprino mus kelionėje į Dievo namus. Jo pasakyti žodžiai paskatino kiekvieną asmeniškai pamąstyti, įkvėpė keistis ir atpažinti Dievo valią šiame pasaulyje. Paragino atsižadėti savęs, sakyti Dievui taip, o egoizmui, puikybei – ne. Suprasti, kad esame tik mažas sraigtelis šiame pasaulyje. Nebijoti paimti savo kryžiaus, kuris kiekvienam duotas skirtingas: kam negalia, kam santykių su artimais žmonėmis problema, kam kiti išbandymai, o suprasti, kad kryžius veda į pergalę, nes Dievo duoti išbandymai neviršija mūsų jėgų.


Vilniaus arkivyskupijoje

Trakų dekanate

Klebono kunigystės 20-metis

Trakuose kunigystės 20-metį
minėję bendrakursiai. Antras
iš kairės – Trakų klebonas
kun. Jonas Varaneckas, trečias –
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

TRAKAI. Rugpjūčio 30-ąją Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje paminėtas Trakų parapijos klebono kun. Jono Varanecko tarnystės Dievui ir žmonėms 20-metis. Šv. Mišias aukojo ne tik klebonas, Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, popiežiškosios „Russicum“ kolegijos Romoje rektorius kun. Lionginas Virbalas, bet ir penkiolika klebono kun. J. Varanecko buvusių bendrakursių Kauno kunigų seminarijoje. Po iškilmių kleboną nuoširdžiai pasveikino Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius, savivaldybės administracijos direktorę pavaduojanti Irena Narkevič, esami ir buvusių parapijų parapijiečiai. Susirinkusiuosius žavėjo nuoširdumas ir šiluma, artimas ryšys su visais esančiais. Šv. Mišių metu giedojo parapijos choras, vadovaujamas Justinos Orlovskytės ir Manto Karpovičiaus. Ši šventė buvo tarsi maža, bet labai įspūdinga įžanga į rugsėjo 2-ąją prasidėjusius Trakinių atlaidus, kurie vyko visą savaitę.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Iškilmingai paminėtas bažnyčios šimtmetis

Žolinių atlaidų procesija

KABELIAI. Žolinių dieną parapijos žmonės čia šventė ir bažnyčios šimto metų jubiliejų. Tądien juos laimino Kabelių parapijos iškilmėse dalyvavęs Vilniaus arkivyskupijos vyskupas emeritas Juozas Tunaitis bei aplinkinių parapijų kunigai. Į šventę susirinko ne tik gausus būrys dvasininkų, garbių svečių, parapijiečių, bet ir daugybė iš šio kaimo kilusių žmonių. Šimtmečio jubiliejų Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia sutiko dailiai atnaujinta.


Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Šv. Baltramiejaus atlaidai, bažnyčios 100-metis ir vyskupo viešnagė

Prie bažnyčios 100-mečiui skiros
skulptūros (iš kairės): vyskupas
Jonas Kauneckas, medžio meistras
Gintaras Varnas ir Žiobiškio
klebonas kun. Virginijus Šimukėnas

ŽIOBIŠKIS. Paskutinįjį vasaros sekmadienį kurortine ramybe dvelkiantis, miškų apsuptas Žiobiškio miestelis buvo šventiškai nusiteikęs. Čia vyko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 100 metų jubiliejaus iškilmė ir Šv. Baltramiejaus atlaidai.

Nuostabiai graži iš paukščio skrydžio ir didinga iš arti  mūrinė Šv. arkangelo Mykolo šventovė pastatyta 1911 metais. Pagrindinius statybos darbus atliko rangovas Miltavičius iš Kraslavos (Latvija). Bažnyčios statyba, jos įrengimo darbai taip pat buvo ir parapijiečių rūpestis. Vadovaujant klebonui kun. V. Zapkui, jie vežė akmenis, plytas. Kiekvienas akmuo, kiekviena bažnyčios mūro dalelė aplaistyta ir žiobiškėnų prakaitu, lytėta jų rankų, akimis nuglostyta. Prie šventovės statybos daugiausiai prisidėjo: Antanas Puteikis iš Puteikių, Konstantinas Deksnys iš Mitragalio, Stasys Masiulis iš Natkuškio, Petras Užkurėlis iš Aukštasijos, Antanas Stašys iš Vikonių, Jonas Kirstukas iš Žiobiškio, Jonas Deksnys iš Vaidlonų, Juozapas Žėkas ir jo seserys. 1922 metais bažnyčia konsekruota Šv. arkangelo Mykolo titulu. 1931 metais pastatytas Didysis altorius (autorius Antanas Krivickas), šoniniai altoriai – kauniečio Zelenkevičiaus. Altorių pastatymu rūpinosi, aukas aukojo Antanas Masys, Anastazija Masytė, Jonas Masys. 1940 metais atkurtas varpas. Maždaug 1930 metais Žiobiškio parapija turėjo daugiau kaip 2300 parapijiečių. Bažnyčioje buvo choras, gausios pavasarininkų, moterų draugijos, vaikų organizacija „Angelaičiai“, dūdų orkestras. Šiuo metu Žiobiškio krašte šiek tiek daugiau kaip 600 gyventojų. Čia švenčiami Šv. Juozapo, Šv. Dvasios nužengimo (Sekminių), Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Šv. Baltramiejaus ir Šv. Mykolo atlaidai. Gausiausiai susirenkama į Šv. Baltramiejaus atlaidus. Dabartinis Žiobiškio klebonas yra kun. Virginijus Šimukėnas, atvykstantis iš Suvainiškio, kuris aptarnauja dar ir Čedasų parapiją.


Panevėžio vyskupijoje

Utenos dekanate

Titulinė šventė Šv. Onos parapijoje

Šventoriuje – varpinės fone
Kamajų Šv. Kazimiero parapijos
vokalinė grupė. Iš kairės:
Dovilė Dručiūnaitė, Aušra
Galvydytė, kun. Kostas Balsys,
kun. Andrius Šukys, grupės
vadovė Vilma Steputaitienė,
Monika Nakaitė, Lina Matiukaitė,
Akvilė Vigelytė, Raminta Čibinskaitė

DUOKIŠKIS. Liepos 31 dieną, sekmadienį, Šv. Onos bažnyčia paminėjo 105 gyvavimo metus. Duokiškio parapija ilgą laiką priklausė Utenos dekanatui, tačiau po karo priskirta Rokiškio dekanatui. Nuo 2011 m. balandžio 28 d. parapiją administruoja kun. Andrius Šukys, pakeitęs beveik dešimt metų šią parapiją aptarnavusį kun. Raimondą Kazlauską.

1650 m. Kamajų bažnyčiai karališkasis rotmistras Adomas Lukianskas-Paulavičius dovanojo palivarką. Apie šią beneficiją rašoma 1826 m. inventoriaus sąraše, buvusiame Kamajų bažnyčios archyve. Šį sąrašą detalizavo Duokiškio administratorius kun. Mykolas Mikeliūnas (1903 08 14–1939 05 13–1975 05 19), kuris 1947 m. vyskupo Kazimiero Paltaroko paprašytas rašė parapijos istoriją. Jame detaliai aprašyta ir buvusi Duokiškio koplyčia. Manoma, kad ją 1650 m. pastatė A. Paulavičius-Lukianskas.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Pirmojoje Žemaičių Katedroje – Šv. Roko atlaidai

Grupė ministrantų ir adorančių
su kun. Dariumi Povilaičiu
ir kan. Jonu Petrauskiu. Dešinėje –
būgnininkai tėvas ir sūnus

VARNIAI. Nedidelė medinė, Vytauto Didžiojo laikus menanti Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia, esanti pačiame miesto centre, savo amžių skaičiuoja nuo 1413 metų. Bažnyčia  buvo pašventinta 1417 metais Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto  rūpesčiu, kaip pirmoji Katedra, įvedant krikštą Žemaitijoje. Per prabėgusius beveik 600 metų ši bažnyčia buvo ne kartą perstatyta. Ji įgijo dabartinį vaizdą 1779 metais ir yra vėlyvojo baroko bei liaudies architektūros sintezės pavyzdys. Sovietmečiu ji buvo iš tikinčiųjų atimta, paversta sandėliu, parduotuve, tuometinės proftechninės mokyklos valgykla ir t.t. 1991 metais ji grąžinta tikintiesiems, o 1995 metais rugsėjo 23 dieną atšventinta. Padedant Telšių vyskupijai, varniškiams tikintiesiems bei didelių šios bažnyčios klebono, Telšių dekano kan. Jono Petrauskio pastangų dėka, ši šventovė vėl tapo jaukiais ir gražiais Dievo namais. Nors bažnytėlė tituluota Šv. Aleksandro titulu, tačiau joje populiarūs ir daug iškentėjusio Šv. Roko atlaidai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija