2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Būti ganytojais, o ne funkcionieriais

Popiežius Pranciškus suteikė kunigystės šventimus dešimčiai Romos seminarijas baigusių diakonų

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas sveikina
jo įšventintą naują kunigą

Romos vyskupijos naujų dešimties kunigų
šventimas Šv. Petro bazilikoje

Šventasis Tėvas atlieka
kunigų šventimo apeigas

Privati malda ir palaiminimas

Praėjusį Gerojo Ganytojo sekmadienį suteikdamas sakramentinius kunigystės šventimus grupei įvairias Romos seminarijas baigusių diakonų, popiežius Pranciškus su jam būdingu tiesumu linkėjo jiems būti visada gailestingais ganytojais, o ne kažkokiais bažnytiniais funkcionieriais. Balandžio 21 dieną Šv. Petro bazilikoje kartu su generaliniu vikaru kardinolu Agostinu Valiniu, kitais vyskupais augziliarais ir seminarijų rektoriais aukotose šv. Mišiose buvo įšventinta 10 naujų kunigų, kurių amžius siekė nuo 26 iki 44 metų. Ši grupė vėl buvo daugiatautė – šeši italai, du indai, kroatas ir argentinietis. Kadangi Romoje paprastai kunigystei ruošiasi ne tik vietiniai jaunuoliai, bet ir iš įvairių pasaulio šalių atvykę seminaristai, kurie vėliau darbuojasi kaip sielovadininkai Popiežiaus vadovaujamoje diecezijoje. Šį kartą šventimus gavo Romos didžiąją seminariją, Redemptoris Mater kolegiją, Neokatechumeninio kelio ir Dieviškosios meilės oblatų seminarijas baigę klierikai.

Daugelį nustebino, kad prieš pradėdamas pamaldų liturgiją popiežius Pranciškus su šventinamais į kunigystę kandidatais nuėjo į bazilikos zakristiją ir kurį laiką privačiai su jais meldėsi. Po to juos palaimino ir patikėjo Švč. Mergelės Marijos globai. Vėliau „Vatikano radijas“ paaiškino, kad šią privačios maldos su kiekvienu būsimu kunigu ir jo sielovadinės veiklos patikėjimo Dievo Motinai tradiciją Šventasis Tėvas pradėjo dar būdamas Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupu kardinolu Chorche Mariju Bergolju. Pradėdamas šv. Mišių homiliją, popiežius Pranciškus ragino „rūpestingai apmąstyti kunigiško luomo Bažnyčioje prigimtį“ ne tik šventinamuosius, bet ir jų draugus, artimuosius bei visus tikinčiuosius, kad būtų ugdoma visuotinė pagarba šiai išskirtinei tarnystei. Kunigai, kaip apaštalų įpėdinių – vyskupų – artimiausi bendradarbiai, yra pašaukti tęsti Kristaus – aukščiausio Kunigo, Ganytojo ir Mokytojo – misiją, tarnaudami šventajai Bažnyčiai, kurią sudaro visa tauta, švęsdami Viešpaties auką sakralinėje liturgijoje.

Sielovadinio gailestingumo reikšmė

Kreipdamasis į šventinamus kunigus ir pavadindamas juos brangiais broliais ir sūnumis, Šventasis Tėvas pirmiausia atkreipė dėmesį į jų šventąją mokymo pareigą, kvietimą kiekvienam dalinti Dievo Žodį, kurį jie patys su džiaugsmu priėmė. Šią brangią tikėjimo dovaną jiems perdavė motinos, senelės, katechetai, kuriuos reikia su padėka prisiminti maldose ir meditacijose. Dievo Žodžio skleidėjui reikalingas mokymo ir gyvenimo nuoseklumas. „Tikėkite tuo, ką skaitote; mokykite to, ką tikite; ir praktikuokite tai, ko mokote“, – aiškino popiežius Pranciškus kunigiškų šventimų gavėjams. Jis pabrėžė, kad tik tokiu būdu Dievo tauta bus pasotinta šiuo mokymu, o dvasininkų gyvenimo šventumas įkvėps visus Kristaus išpažinėjus. „Taip žodžiu ir pavyzdžiu jūs galėsite statyti namus, kurie yra Dievo Bažnyčia“, – sakė Šventasis Tėvas, primindamas, kad Dievo Žodis nėra kunigų, bet paties Dievo nuosavybė, o Bažnyčia yra tik rūpestinga jo saugotoja.

Nurodydamas tobulo sakramentų šventimo, ypač nekruvinos Kristaus aukos prie altoriaus svarbą, popiežius Pranciškus ragino būsimuosius kunigus: „Supraskite tai, ką darote, ir sekite tuo, ką švenčiate“, kad Viešpaties mirties ir prisikėlimo dėka būtų sunaikinamas bet koks nuodėmingumas ir žengiama gyvenimo atnaujinimo keliu. Kalbėdamas apie kitų sakramentų dalijimą – per Krikštą naujų narių priėmimą į Dievo tautą, Atgailos skyrimą ir nuodėmių atleidimą – Šventasis Tėvas naujiesiems sielovadininkams atvirai sakė: „Kristaus ir bažnyčios vardu šiandien jūsų prašau: niekada nepaliaukite būti gailestingi. Visas sakralines apeigas atlikdami, kasdien melsdamiesi ne tik už Dievo tautą, bet ir už visą pasaulį, kunigai turi nuolatos prisiminti, kad nors jie yra iš žmonių, bet paskirti tiems dalykams, kurie priklauso Dievui.

Todėl ir sielovadinėje tarnystėje, kuri turi būti atliekama su džiaugsmu ir meile, reikia gyventi ne savo asmeniniais, bet Jėzaus Kristaus rūpesčiais“, – tvirtino popiežius Pranciškus. „Jūs esate ganytojai, o ne funkcionieriai, tarpininkai, menedžeriai“, – aiškino jis. Galiausiai priminęs kunigų buvimo klusnumo vyskupams svarbą, Šventasis Tėvas kvietė būsimuosius dvasininkus, kad jie ir savo ganomuosius tikinčiuosius jungtų į vieną šeimą ir galėtų juos vesti pas Dievą Tėvą per Kristų ir Šventąją Dvasią. „Visada prieš akis turėkite Gerojo Ganytojo pavyzdį, kuris atėjo į pasaulį, ne kad Jam būtų tarnaujama, bet pats tarnautų ir gelbėtų tuos, kurie buvo pražuvę“, – ragino užbaigdamas homiliją popiežius Pranciškus.

Atpažinti Jėzaus balsą

Po naujų kunigų šventimo apeigų išėjęs į Šv. Petro aikštę kalbėti kartu su daugiatūkstantine piligrimų minia šventadienio vidurdienio „Regina Caeli“ („Dangaus Karalienės“) maldą, jis priminė tą sekmadienį minėtą Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną ir trumpoje katechezėje kvietė jaunuolius apmąstyti unikalų Jėzaus balso šaukimą sekti Juo. Šio balso slėpinys įtaigus, bet nėra lengvai suvokiamas. „Jei jaučiuosi patrauktas Jėzaus, jei Jo balsas sušildo mano širdį, tai dėka Dievo Tėvo, kuris manyje įdėjo meilės, tiesos ir grožio troškimą... ir Jėzus yra viso to pilnatvė“, – sakė Popiežius. Kad pajustų šį vidinį balsą, jaunuoliai turi klausti savęs, ar jie nori būti Jėzaus apaštalais ir paskirti save aukštiesiems idealams. „Klausk Jėzaus, ko Jis nori iš tavęs ir būk drąsus! Būk drąsus klausti Jo!“ – skatino jaunuosius katalikus Šventasis Tėvas. Jis pripažino, kad už kiekvieną pašaukimą kunigystei ar pašvęstajam gyvenimui visada yra stipri ir intensyvi malda – artimųjų ar bendruomenės. Jėzus yra paraginęs: „Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 9, 38). „Taigi, pašaukimai gimsta maldoje ir iš maldos. Tik maldoje jie gali būti ištvermingi ir nešti vaisių“, – darė išvadą popiežius Pranciškus. Jis meldė Švč. Mergelės Marijos, kuri išmoko atpažinti Jėzaus balsą, kai dar nešiojo Jį savo įsčiose, padėti mums geriau atpažinti Viešpaties balsą ir sekti juo gyvenimo kelyje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija