2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilniaus arkivyskupo ingresas

BuvęsVilniaus arkivyskupas, dabar
emeritas kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, naujasis arkivyskupas
Gintaras Grušas ir Vilniaus
arkivyskupijos vyskupas
augziliaras Arūnas Poniškaitis

Balandžio 23 dieną, antradienį, iškilmingomis ingreso Mišiomis Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje Vilniaus arkivyskupo ordinaro pareigas pradėjo eiti Gintaras Grušas, pakeitęs 21 metus arkivyskupijai vadovavusį kardinolą Audrį Juozą Bačkį. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos vyskupai, Vilniaus ir kitų vyskupijų kunigai, pašvęstojo gyvenimo asmenys, broliškų krikščionių Bažnyčių vadovai, valstybės valdžios atstovai bei gausiai susirinkę tikintieji. Prieš šv. Mišias buvo perskaityta popiežiaus Pranciškaus pasirašytas dokumentas – bulė, kuria pranešama apie naujojo arkivyskupo paskyrimą. Beje, kardinolas A. J. Bačkis liko Vilniaus arkivyskupu emeritu. Tai niekaip nepakeitė jo, kaip Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo, statuso.


Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos vyskupai aplankė Telšių vyskupų rezidencijas

Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų komisijos susitikimas balandžio 16–18 dienomis Telšių vyskupijoje švenčiant Tikėjimo metus ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų bei Telšių vyskupijos kunigų konferencija

Kan. Andriejus Sabaliauskas

Svečiai prie pirmosios
Žemaičių vyskupijoje Šv. Aleksandro
bažnyčios Varniuose

Balandžio 16–18 dienomis Telšių vyskupijoje lankėsi ir savo išvykstamąjį posėdį turėjo dvišalė Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų komisija. Telšių vyskupijoje tomis dienomis lankėsi Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs, Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD (pirmininkas iš Lenkijos pusės), Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap, Lomžos vyskupas augziliaras Tadeusz Bronakowski, kun. Pawel Naumowicz MIC (Lenkijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos provincijolas), Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila (pirmininkas iš Lietuvos pusės), kun. Marius Rudzinskas (Marijampolės Pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas).


Dar kartą diskutuota apie rengiamas Kryžių kalno taisykles

Gitana Kudulienė

Susitikimas Šiaulių rajono savivaldybėje

Darbo grupė, rengianti Kryžių kalno lankymo, priežiūros ir kryžių statymo taisykles, antrą kartą susirinkusi Šiaulių rajono savivaldybėje išanalizavo pateiktus pasiūlymus, pasiūlė naujų bei sutarė dėl būsimų darbų ir jų atlikimo terminų. Planuojama naujas taisykles Šiaulių rajono tarybos nariams siūlyti tvirtinti gegužę vyksiančiame Tarybos posėdyje. Susitikime dalyvavo darbo grupės pirmininkas Šiaulių rajono savivaldybės meras Algimantas Gaubas, nariai: Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio vadovas Rytis Budrys, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Kristina Duseikaitė, Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis, Šiaulių universiteto docentė Birutė Salatkienė, Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Jonas Novogreckis, mero pavaduotojas Antanas Bezaras, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Domarkas, Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas Vytautas Kirkutis, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza, architektas Algimantas Jukna.


Prisikėlimo viltis ir jos liudytojai

Kristina Bondareva,

VšĮ „Dienos namai“ direktorė

Konferencijos lektoriai, koncerto
atlokėjai, organizatoriai bei
rėmėjai, džiaugėsi sulaukę didelio
bendruomenės narių susidomėjimo

Pirmąją pavasario dieną alytiškiai, nepaisydami vis dar nesitraukiančių vėsių, gana žiemiškų orų, džiugiai nusiteikę skubėjo į Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčią dalyvauti tradicinėje tryliktą kartą vykstančioje Šv. Velykų konferencijoje. Savo aktyvų tikėjimą kartu su vietos klebonu ir dekanu, garbės kanauninku Arūnu Užupiu liudijo Miroslavo (Alytaus r.) klebonas ir Pataisos namų kapelionas kun. Vytautas Antanas Matusevičius, Pataisos namų direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Volungevičius, Muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Rita Leitanienė, apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė Emilija Krušinienė, renginio organizatorė ir šių eilučių autorė bei kiti čia paminėtų bendruomenių atstovai. Šv. Mišių liturgijoje dalyvavo Miroslavo šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys Lina Cordova bei Rosarija Gonzales, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ketvirto kurso klierikas Arnas Budrius.


Meldėsi Gyvojo rožinio nariai

Gyvojo rožinio draugijos nariams
kalba g. kan. Vytautas Marozas

Jau įprasta, jog Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos nariai pirmąjį mėnesio šeštadienį susirenka bendrai maldai į vieną iš Panevėžio bažnyčių. Balandžio 6 dieną buvo meldžiamasi Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčioje. Prieš šv. Mišias buvo kalbamas Rožinis, Švč .Mergelės Marijos litanija, šv. Mišių metu melstasi bendra intencija ir už kovą mirusius Gyvojo rožinio draugijos narius.


Vaikų Velykėlės

„Štai ir Atvelykis jau atėjo, pilna bažnyčia vaikų sugužėjo“, – tokiais žodžiais buvo pradėta Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vaikų Velykėlių šventė „Atrieda margutis“, skirta Atvelykiui. Pavasario saulutė vis labiau šildo ir džiugina mus, bet didžiausias mūsų širdyse džiaugsmas – Prisikėlimas. Kartu su Kristumi prisikėlėme ir mes naujam gyvenimui ir naujiems darbams. Kas gali būti džiaugsmingiau ir dvasingiau už šventę, vykstančią bažnyčioje – Dievo namuose? Į ją atėjo ne tik Kuršėnų miesto mokyklų mokiniai, mokytojai, garbingi svečiai, bet ir mažiausieji parapijiečiai su tėveliais, seneliais. Visiems renginio dalyviams buvo gražu stebėti mokinių pasirodymus. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos ketvirtų klasių mokiniai dainavo dainas, grojo dūdelėmis. Mokinius ruošė pradinio ugdymo mokytojos Jolanta Kazlauskaitė, Danguolė Petrulienė ir Daiva Samuilienė. 8 klasės mokinys Mantas Lukauskas akordeonu sugrojo polifoninį kūrinį. Jam padėjo pasiruošti Kuršėnų meno mokyklos muzikos mokytoja Raimonda Bakavičienė. Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokiniai – muzikos mokytojos Vaidos Vielavičienės ir pradinio ugdymo mokytojos Audronės Šiuipienės ugdytiniai – irgi dainavo, giedojo. Eilėraščius deklamavo Drąsučių mokyklos mergaitės. Jas ruošė tikybos mokytoja Daiva Gailiūtė. Susirinkusieji į šventę negailėjo plojimų. Nieko nėra gražiau ir tyriau už vaikų nuoširdumą ir atvirumą.


Kardinolas atsisveikino su arkivyskupijos ordinaro pareigomis

Balandžio 21 dieną Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukojo iškilmingas padėkos Mišias, baigdamas ordinaro tarnystę. Kartu koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilniaus dekanas kun. Medardas Čeponis, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, prorektorius kun. Andžej Šuškevič, Popiežiškojo Šv. Urbono universiteto Romoje profesorius teol. dr. Vidas Balčius, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos administratorius ir kurijos kancleris mons. Robertas Šalaševičius. Homilijoje kardinolas pabrėžė, kad Kristaus, Gerojo Ganytojo, meilė ir rūpestis visais Jam pavestaisiais yra besąlyginis ir begalinis. Dievas ne tik pažįsta kiekvieną iš mūsų, bet ir myli. Romos katakombose matome senovinį vaizdą – Kristų, Gerąjį Ganytoją, su avele ant pečių, atskleidžiantį Dievo rūpestį tais, kurie pasiklysta, nusilpsta, susipainioja nuodėmės brūzgynuose ir merdi neviltyje. Gerasis Ganytojas, palikęs kaimenę, eina ieškoti vienos pražuvėlės. Ją suranda, išsekusią ir pavargusią užsikelia ant savo gailestingų pečių ir parsineša atgal į kaimenę. Gerasis Ganytojas yra pavyzdys visiems kunigams ir vyskupams, kiekvienam, siekiančiam mokyti, vadovauti, viešai kalbėti ar rašyti, nes jis turi būti pasiryžęs aukotis už tuos, kuriuos veda. Jei žmogui bent šiek tiek pavyksta Kristumi sekti, tai tik todėl, kad jis, palaikomas Šventosios Dvasios, kiek pajėgdamas įgyvendina Gerosios Naujienos žodžius. Vyskupas turi piemens lazdą, pastoralą, ne kaip valdžios, bet kaip ganytojo tarnystės ženklą. Kardinolas minėjo, jog jam nereikėjo už ganomuosius rizikuoti gyvybe ir laisve, kaip kad teko jo pirmtakams – arkivyskupui Mečislovui Reiniui ir Julijonui Steponavičiui. Tačiau teko gyventi nelengvus atsikūrimo metus. Ganytojas padėkojo tiems, kurie nepabūgo sunkaus darbo įvairiuose Bažnyčios baruose, tikėjo, kad Dievo Apvaizda yra drauge su mumis. Kardinolas prisiminė a. a. vyskupo Juozo Tunaičio neįkainojamą bičiulystę ir pagalbą, dėkojo vyskupui Arūnui už broliškus santykius, uolumą ir ištikimybę sielovadoje. Ganytojas atsiprašė, jei ką įskaudino, pasiryžo malda lydėti visus, kad žmonės nuolat džiaugtųsi prisikėlusio Kristaus artumu, gailestingumu ir ramybe. Jis prisiminė savo vyskupiškų šventimų apeigas ir Palaimintojo Jono Pauliaus tuomet ištartus žodžius: „Gailestingumo Motina, šiuo meilingu vardu garbinama Aušros Vartuose Vilniuje! Pažvelk į savo sūnų, tau patikintį savo pareigas, į kurias jį šaukia Bažnyčia: apšviesk jį, palaikyk jį, išmelsk jam gausių Dievo malonių. Gailestingumo Motina! Su meile pažvelk į tą tautą, kurios sūnus yra naujasis arkivyskupas; palaimink prieš šešis šimtmečius Lietuvoje šaknis įleidusią Bažnyčią; palaimink jos ganytojus ir padėk, kad ji ir toliau kaip praeityje visada būtų tauri ir ištikima“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija