2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Daugiau kaip 60 metų tarnavęs žemaičiams

A†A kun. jubil. Antanas JURGAITIS
(1926 04 28–1950 09 24–2014 03 22)

Kun. Antanas Jurgaitis
Rugilės JURGAITYTĖS nuotrauka

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
ir kunigai prie kun.
A. Jurgaičio karsto
Klier. Edvino BRUŽO nuotrauka

Prie kun. A. Jurgaičio kapo
kalba jo ilgametis bendradarbis
kun. Rimvydas Marozas

Kovo 22 dieną Mažeikiuose mirė Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidentas kunigas jubiliatas Antanas Jurgaitis.

A. Jurgaitis gimė 1926 m. balandžio 28 d. Upynos (Šilalės r.) kaime. Mokėsi Upynos ir Skaudvilės pradžios mokyklose, Tauragės vidurinėje mokykloje, Telšių ir Kauno kunigų seminarijose. 1950 m. rugsėjo 24 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo šiose Telšių vyskupijos parapijose: 1951 metais – Švėkšnos (Šilutės r.) vikaru, 1951–1953 metais – Tūbinių (Šilalės r.) klebonu, 1953–1956 metais – Vaičaičių (Skuodo r.) klebonu, 1956–1957 metais – Kantaučių (Plungės r.) klebonu ir aptarnavo Žlibinų parapiją (Plungės r.). Nuo 1957 m. kovo 1 d. iki 1960 m. rugsėjo 12 d. buvo nuteistas sovietinio lagerio darbams. Grįžęs iš lagerio 1960–1963 metais buvo Kaltinėnų (Šilalės r.) vikaru, 1963 metais – Šakynos (Šiaulių r.) klebonu, 1963–1969 metais – Šilutės altaristu su vikaro pareigomis, 1969–1976 metais – Judrėnų (Klaipėdos r.) klebonu, o nuo 1970 metų įpareigotas aptarnauti Spraudžio (Plungės r.) parapijiečius, 1976–1995 metais buvo Ylakių administratoriumi ir aptarnavo Vaičaičų (Skuodo r.), o nuo 1985 metų – ir Aleksandrijos (Skuodo r.) parapiją, 1995–2002 metais – Laukuvos (Šilalės r.) klebonu ir aptarnavo Požerės (Šilalės r.) tikinčiuosius, nuo 2002 metų iki mirties buvo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidentas.

Velionis buvo pašarvotas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Čia du vakarus už jį buvo meldžiamasi – aukojamos šv. Mišios, giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės.

Laidotuvių išvakarėse kovo 24 dienos vakarą už velionį kunigą kartu su keletu atvykusių kunigų meldėsi ir šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Laidotuvių dieną, kovo 25-ąją, šv. Mišių koncelebracijai vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Kartu meldėsi daugiau kaip 30 kunigų, šv. Mišių metu patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos choras. Pamoksle vyskupas L. Vodopjanovas OFM gausiai susirinkusiems tikintiesiems priminė velionio kun. A. Jurgaičio gyvenimo kelią, išryškino jo kančią sovietiniuose lageriuose ir nepalaužtą šio kunigo dvasią bei ryžtą tarnauti Dievui ir Bažnyčiai. Vyskupas kvietė visus nuolat melstis už kunigus ir pašaukimus į kunigystę, ragino neužmiršti mirusiųjų kunigų ir už juos nuolat melstis. Po šv. Mišių laidotuvių Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje apeigoms vadovavo vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Prie kun. A. Jurgaičio kapo atsisveikinimo žodį tarė ilgametis jo bendradarbis Platelių ir Beržoro parapijų klebonas kun. Rimvydas Marozas. Į laidotuvių dalyvius kreipėsi ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Mažeikių skyriaus atstovas. Jis išryškino kun. A. Jurgaičio patriotiškumą ir lietuviškumą bei aktyvumą šios sąjungos veikloje. Visiems laidotuvių dalyviams padėkos žodį tarė Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kan. Donatas Stulpinas ir pakvietė parapijiečius neužmiršti jiems šioje parapijoje daugiau kaip dešimt metų tarnavusio kunigo ir jo kapo bažnyčios šventoriuje. Kun. A. Jurgaitis dar gyvas būdamas pasirinko savo kapo vietą ir pastatė sau paminklą.

Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija