2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šventojo kunigo Jono Bosko relikvijų viešnagė Telšių vyskupijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Šv. Mišios prie šv. kun. Jono
Bosko relikvijų Telšių Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Šiemet sukanka 80 metų, kai kunigas Jonas Boskas 1934 metais visuotinėje Katalikų Bažnyčioje buvo paskelbtas šventuoju, o 2015-aisiais sukaks 200 metų nuo jo gimimo. Didžiulė dovana tikintiesiems šių sukančių proga – šv. kun. Jono Bosko relikvijų kelionė Lietuvoje. Kovo 14–16 dienomis Jos atvežtos į Telšių vyskupiją.

Kovo 14 dieną šv. Jono Bosko relikvijos pasiekė Telšius. Prieš 11 val. urna su šventojo kunigo relikvija iš Šiaulių vyskupijos pirmiausia atvežta į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikišką gimnaziją. Čia iškilųjį svečią iškilmingai sutiko Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, gimnazijos kapelionas, Telšių vyskupo vikaras švietimo sričiai prel. Juozas Šiurys, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, gimnazijos mokytojai bei didžiulis būrys moksleivių. Vežant urną į gimnazijos patalpas grojo ir giedojo gimnazijos mokiniai. Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė jaunimą nuoširdžiam susitikimui su šiuo jaunus žmones gerai supratusiu ir jų išganymui pašventusiu visą savo gyvenimą šventuoju kunigu. Vyskupas kvietė atverti savo širdis jam ir priartėjus prie urnos melsti, kad per jo užtarimą Viešpats gydytų jaunas ir gal kartais jau sužeistas širdis. Tai – gera proga pažinti šį šventąjį ir kartu prisiliesti prie jo, prašant, kad jis būtų globėjas ir užtarėjas, ypač jaunimui. Buvo skaitomas Dievo Žodis, giedamos giesmės, savo mintimis apie šį šventąjį pasidalino Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas. Jis kvietė jaunus žmones gerai suvokti, jog kun. J. Boskas buvo žmogus kaip ir mes kiekvienas, bet jis tapo pavyzdžiu, ką Dievas padaro su žmogumi, kai jis atsiveria jo malonei ir veikimui. Tada, kai žmogus myli Dievą ir žmones, jis tampa Viešpaties įrankiu ir parodo kelią į šventumą. Tai – uždavinys visiems, ir šventojo pavyzdys tai patvirtina. Vėliau gimnazijos aktų salėje vyko vyresniųjų klasių gimnazistams skirta konferencija, kurią vedė iš Vilniaus kilęs, šiuo metu Italijoje, Turine, pas saleziečius gyvenantis jaunuolis Vytautas Markūnas, kuris kalbėjo apie kun. J. Boską, jo dvasingumą, dalinosi savo asmenine tikėjimo patirtimi, atsakinėjo į gimnazistų užduodamus klausimus. Prie šventojo urnos per tą laiką rinkosi jaunesniųjų klasių moksleiviai. Čia su jais susitiko ir nuoširdžiai bendravo salezietis kun. Aleksandras Barelis (Alessandro Barelli) SDB iš Vilniaus. Jis vaikams pasakojo apie šv. kun. J. Boską, atsakinėjo į klausimus. Prie urnos rinkosi visų Telšių miesto gimnazijų ir mokyklų mokiniai bei mokytojai, jie turėjo jiems skirtą laiką, galėjo pasimelsti, pabendrauti su svečiu kunigu saleziečiu iš Vilniaus.


Apie laisvės savoką

Vasario 27-osios vakare Kauno senamiestyje vyko antrasis šiemet „Miesto misijų“ „Jėzus visada šalia“ renginys. „Sadutės“ kavinėje su daugiau kaip 50 jos lankytojų kun. Kęstutis Rugevičius kalbėjosi tema „Pasmerkti laisvei“. Jaukiame vakare prie arbatos puodelių kun. K. Rugevičius beveik pusantros valandos savo gyvu, atviru ir nuoširdžiu žodžiu sutelkė dalyvių dėmesį ir susidomėjimą kalbėdamas, kas yra laisvė krikščionišku požiūriu, o daugybei kilusių klausimų vos užteko laiko iki šlovinimo vakaro bažnyčioje pradžios. Apie laisvę, kaip sakė kunigas Kęstutis, galima kalbėti įvairiais aspektais (filosofiniu, ekonominiu, psichologiniu, kultūriniu). Ar laisvė tėra tik fikcija, ar mūsų asmeninę laisvę mums kažkas gali riboti? Kodėl taip yra, kad dėl laisvės troškimo, atrodo, tokio gražaus, kartais žūsta tautos, griūva gyvenimai? Atsakymų gali būti labai daug ir įvairių. Kalbant krikščionišku požiūriu, pasak kunigo Kęstučio, tikrai laisvas yra Dievas.


Kasmėnesiniai atlaidai Krekenavoje

Kiekvieno mėnesio 15 dieną Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Mažojoje Bazilikoje būna atlaidai, į kuriuos net ir žiemos metu atvyksta daug piligrimų. Vykstantys iš tolimesnių rajonų važiuoja organizuotai autobusais, šeimos – lengvaisiais automobiliais. Iš Panevėžio visai patogu atvykti maršrutiniu autobusu. Kelionė neprailgsta, nes paprastai vyksta pilnas autobusas. Pasižvalgius per langus, gražus peizažas, visai netoli slėniu savo vandenis plukto Nevėžis. Krekenavoje kylant į kalnelį, kur stovi Bazilika, kelią perkerta nedidelė, bet srauni Lokauša, čia pat ji įteka į svarbiausią Vidurio Lietuvos upę – Nevėžį. Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingas Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Ši šventovė pirmoji ir vienintelė Lietuvoje 2009 m. kovo 11 d. sujungta giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos bazilika Romoje ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija.


Paroda apie vaikščiojančią Evangeliją

PRIENAI. Kovo 19 dieną, trečiadienį, parapijos namuose vyko parodos, skirtos šviesaus atminimo kun. Juozui Zdebskiui (1929 05 10–1952 09 21–1986 02 05) „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, pristatymas. Tai – pirmoji iš Prienų krašto muziejaus fonduose saugomų eksponatų ir kitų asmeninių kunigo daiktų bei fotografijų, priklausančių privačioms kolekcijoms, parengta paroda, keliausianti po Lietuvą. Renginyje dalyvavo kun. J. Zdebskio bendražygiai – Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, gydytoja Birutė Žemaitytė – bei Prienų klebonas kun. Jonas Baliūnas, Išlaužo klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, Bagotosios klebonas kun. Mindaugas Martinaitis, žmonės, kurių atsiminimuose gyvas kun. J. Zdebskis, parapijiečiai. Arkivysk. S. Tamkevičius prisiminė kartu su kun. J. Zdebskiu patirtus išbandymus, kai valdžios institucijoms laikinai atėmus kunigams pažymėjimus, jie įsidarbino Prienų melioracijoje. Kun. J. Zdebskis prisidėjo prie jo redaguotos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“, tačiau galiausiai jie buvo sulaikyti: kun. S. Tamkevičius gavo 10 metų „atostogų“, o J. Zdebskis liko laisvėje ir kiek vėliau „žuvo“ avarijoje. Arkivyskupas teigė: „Kunigas Juozas Zdebskis buvo tarsi vaikščiojanti Evangelija“. Apie kun. J. Zdebskio asmenybę, misionieriaus veiklą, išvykas į vokiečių šeimas ir nuolatinį sekimą pasakojo jo bendražygė gydytoja B. Žemaitytė. Kiti kalbėjusieji pabrėžė, kad kun. J. Zdebskis visada rasdavo laiko vaikams, mokė juos tylos, mąstyti, atrasti laiko skaitymams; sugebėjo prieiti ir prie netikinčių ligonių. „Kunigas mokė kurti gyvenimą, dėkoti už gyvenimą, tikėti svajone, tikėti Dievu, mokė mylėti, o mylint – viską iškęsti ir atleisti, juk meilė niekada nepasibaigia“, – prisiminė Modestas Juozaitis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija