2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šventojo kunigo Jono Bosko relikvijų viešnagė Telšių vyskupijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Šv. Mišios prie šv. kun. Jono
Bosko relikvijų Telšių Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Žemaičių Kalvarijoje atsisveikinama
su šv. kun. Jono Bosko relikvijomis

Šiemet sukanka 80 metų, kai kunigas Jonas Boskas 1934 metais visuotinėje Katalikų Bažnyčioje buvo paskelbtas šventuoju, o 2015-aisiais sukaks 200 metų nuo jo gimimo. Didžiulė dovana tikintiesiems šių sukančių proga – šv. kun. Jono Bosko relikvijų kelionė Lietuvoje. Kovo 14–16 dienomis Jos atvežtos į Telšių vyskupiją.

Kovo 14 dieną šv. Jono Bosko relikvijos pasiekė Telšius. Prieš 11 val. urna su šventojo kunigo relikvija iš Šiaulių vyskupijos pirmiausia atvežta į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikišką gimnaziją. Čia iškilųjį svečią iškilmingai sutiko Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, gimnazijos kapelionas, Telšių vyskupo vikaras švietimo sričiai prel. Juozas Šiurys, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, gimnazijos mokytojai bei didžiulis būrys moksleivių. Vežant urną į gimnazijos patalpas grojo ir giedojo gimnazijos mokiniai. Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė jaunimą nuoširdžiam susitikimui su šiuo jaunus žmones gerai supratusiu ir jų išganymui pašventusiu visą savo gyvenimą šventuoju kunigu. Vyskupas kvietė atverti savo širdis jam ir priartėjus prie urnos melsti, kad per jo užtarimą Viešpats gydytų jaunas ir gal kartais jau sužeistas širdis. Tai – gera proga pažinti šį šventąjį ir kartu prisiliesti prie jo, prašant, kad jis būtų globėjas ir užtarėjas, ypač jaunimui. Buvo skaitomas Dievo Žodis, giedamos giesmės, savo mintimis apie šį šventąjį pasidalino Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas. Jis kvietė jaunus žmones gerai suvokti, jog kun. J. Boskas buvo žmogus kaip ir mes kiekvienas, bet jis tapo pavyzdžiu, ką Dievas padaro su žmogumi, kai jis atsiveria jo malonei ir veikimui. Tada, kai žmogus myli Dievą ir žmones, jis tampa Viešpaties įrankiu ir parodo kelią į šventumą. Tai – uždavinys visiems, ir šventojo pavyzdys tai patvirtina. Vėliau gimnazijos aktų salėje vyko vyresniųjų klasių gimnazistams skirta konferencija, kurią vedė iš Vilniaus kilęs, šiuo metu Italijoje, Turine, pas saleziečius gyvenantis jaunuolis Vytautas Markūnas, kuris kalbėjo apie kun. J. Boską, jo dvasingumą, dalinosi savo asmenine tikėjimo patirtimi, atsakinėjo į gimnazistų užduodamus klausimus. Prie šventojo urnos per tą laiką rinkosi jaunesniųjų klasių moksleiviai. Čia su jais susitiko ir nuoširdžiai bendravo salezietis kun. Aleksandras Barelis (Alessandro Barelli) SDB iš Vilniaus. Jis vaikams pasakojo apie šv. kun. J. Boską, atsakinėjo į klausimus. Prie urnos rinkosi visų Telšių miesto gimnazijų ir mokyklų mokiniai bei mokytojai, jie turėjo jiems skirtą laiką, galėjo pasimelsti, pabendrauti su svečiu kunigu saleziečiu iš Vilniaus.

Prieš išlydint urną į Telšių Katedrą už organizacinį darbą ir svetingumą buvo dėkojama Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikiškos gimnazijos direktoriui Robertui Ežerskiui ir jo pavaduotojai Elenai Martinkienei. Jiems kun. A. Barelis SDB įteikė šv. kun. J. Bosko atminimo medalius.

Popietę urna, lydint dvasininkams bei beveik tūkstančiui jaunų žmonių ne tik iš Telšių, bet atvykusių ir iš Klaipėdos, Akmenės, Papilės, Židikų bei kitų Telšių vyskupijos vietovių, grojant Telšių miesto muzikos mokyklos orkestrui (vadovas – Robertas Surblys), urna su šv. kun. J. Bosko relikvija Telšių miesto gatvėmis iškilmingai nugabenta į Telšių Katedrą. Ši procesija su šv. kun. J. Bosko relikvijomis – pirmoji Lietuvoje.

Iškilmingam relikvijų sutikimui vadovavo Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas, Katedroje giedojo jungtinis Telšių miesto mokyklų moksleivių choras, vyko Dievo Žodžio liturgija. Per konferenciją apie pasitikėjimą Dievu ir šv. kun. J. Bosko asmenybę kalbėjo svečias iš Vilniaus kun. A. Barelis SDB. Jis kvietė tikinčiuosius mokytis iš šio šventojo besąlygiškai pasitikėti Dievu ir Jo Motinos, Švč. Mergelės Marijos užtarimu, kalbėjo apie šventojo kunigo gyvenimą. Po pamaldų 16 val. Telšių Katedroje vyko mažųjų (vaikų iki 13 metų) kartu su tėveliais maldos valanda, o 17 val. iki vakarinių šv. Mišių (18 val.) prie šventojo relikvijų meldėsi didelis būrys jaunimo, kuris čia atvyko iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių Katedros administratorius kan. D. Gatautas, pamokslą pasakė kun. A. Barelis SDB. Pamokslininkas tikintiesiems išsamiai papasakojo, kaip ši urna su šventojo relikvijomis keliauja po pasaulį ir jau apkeliavo 132 pasaulio šalis. Kunigas kvietė gyventi taip, kaip mokė šventasis, pateikė pavyzdžių iš savo gyvenimo ir veiklos, ragino melstis, prašant šventojo užtarimo, ypač jaunimui, kurio globėjas jis yra. Pamokslininkas pabrėžė dvasinio gyvenimo įprastinių pamaldumo praktikų svarbą ir būtinybę, norint eiti, kad ir siauru, tikrai nelengvu, bet labai patikimu šventumo keliu. Po pamaldų šv. kun. J. Bosko atminimo medaliais apdovanoti kartu šv. Mišiose meldęsi Telšių rajono meras Vytautas Kleiva ir Telšių savivaldybės administratorius Saulius Urbonas, jiems padėkota už glaudų bendradarbiavimą. Telšių meras V. Kleiva džiaugėsi, kad tokie neeiliniai įvykiai vyksta Telšiuose, buvo patenkintas jaunimo ir visų telšiškių aktyvumu bei pabrėžė bendrystės ir bendradarbiavimo svarbą ir būtinybę kuriant ateitį bei ugdant jaunąją kartą. Po vakaro šv. Mišių didelis tikinčiųjų būrys Telšių Katedroje giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus, o jaunimas visą naktį budėjo prie urnos su Šventojo relikvijomis ir meldėsi iki kovo 15 dienos ryto 8 val. šv. Mišių.

Kovo 15 dienos rytą Telšių Katedroje po visą naktį vykusio jaunimo budėjimo prie šv. kun. J. Bosko relikvijų 8 val. buvo aukojamos šv. Mišios, po kurių piligrimai iš Telšių vyskupijos turėjo galimybę tyloje pasimelsti prie relikvijų urnos. 10 val. vyko specialios pamaldos, skirtos šeimoms. Joms vadovavo Telšių Katedros administratorius kan. D. Gatautas. Buvo giedamos giesmės, skaitoma mąstymų apie šv. J. Boską medžiaga. 11 val. Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos kunigai. Pamokslą sakė kun. A. Barelis SDB. Šv. Mišių metu giedojo Telšių muzikos mokyklos merginų choras (vadovė – Violeta Udelcovienė). Pamokslininkas kalbėjo apie relikvijų pagerbimo praktiką ir kartu išryškino šventųjų bendrystę su gyvaisiais žemėje Bažnyčios nariais. Šv. Mišių pabaigoje kunigas salezietis dėkojo vyskupui L. Vodopjanovui OFM ir kaip padėkos ženklą atminimui įteikė šv. kun. J. Bosko statulėlę bei statulėlę ir lentelę, primenančią, jog Telšių Katedroje buvo išstatyta urna su relikvijomis pagerbimui, ir už priėmimą bei rūpestingumą padėkojo administratoriui kan. D. Gatautui.

Po pamaldų urna su relikvijomis iškilmingai išlydėta į Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Ten relikvijas sutiko didelis tikinčiųjų būrys. Iškilmingam sutikimui vadovavo šios parapijos klebonas, Telšių dekanas prel. Juozas Šiurys. Šioje bažnyčioje nuo 1934 metų yra įrengtas Šv. kun. J. Bosko altorius, čia kasmet vyksta atlaidai, ypač meldžiamasi už jaunimą. Sutinkant relikvijas grojo Telšių miesto muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas – Robertas Surblys). Visą popietę prie relikvijų urnos rinkosi tikintieji, buvo melstasi, klausomasi konferencijų. 18 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, būrelis Telšių vyskupijos kunigų. Pamokslą sakė kun. A. Barelis SDB. Šv. Mišiose giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos jaunimo choras (vadovė – vargonininkė Ernesta Dargužienė). Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė istoriją, kaip Lietuvoje atsirado saleziečiai, kokia buvo jų veikla, kaip jie net ir sovietmečiu puoselėjo šv. kun. J. Bosko dvasingumą bei jaunimo auklėjimo metodus. Po pamaldų padėkota Telšių vyskupams ir prel. J. Šiuriui, įteiktos atminimo dovanos ir relikvijos iškilmingai išlydėtos į Kretingą.

Kretingoje gana vėlyvą kovo 15-osios vakarą šv. kun. Jono Bosko relikvijas iškilmingai sutiko tikinčiųjų minia. Prie relikvijų buvo meldžiamasi visą naktį. Kitą dieną, sekmadienį, Kretingos bažnyčioje 8, 10.30 ir 12.30 val. buvo aukojamos šv. Mišios, vedamos katechezės, buvo pasakojama apie šventąjį. Po pamaldų, 14 val., vyko iškilmingas relikvijų išlydėjimas į Žemaičių Kalvariją.

Didelis tikinčiųjų būrys prie Žemaičių Kalvarijos Bazilikos iškilmingai sutiko šventojo relikvijas. Sutikimo liturgijai vadovavo kan. A. Sabaliauskas, dalyvavo Žemaičių Kalvarijos šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, keletas iš aplinkinių parapijų atvykusių kunigų. Dideliam piligrimų būriui katechezę vedė kun. A. Barelis SDB. Tikintieji turėjo dar vieną progą išsamiai susipažinti su šventojo biografija ir prisiliesti prie relikvijų. Po pamaldų kun. A. Barelis SDB padėkojo Žemaičių Kalvarijos šventovės rektoriui kan. J. Ačui ir įteikė atminimui šv. kun. J. Bosko statulėlę bei lentelę, primenančią relikvijų Bazilikoje buvimo faktą, atminimo medaliais buvo apdovanoti liturgijai vadovavęs kan. A. Sabaliauskas ir Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ pirmininkas Bronius Kleinauskas. Padėkos žodį tarė kan. J. Ačas.

Žemaičių Kalvarijos Bazilika buvo paskutinė vieta Lietuvoje, kur iškilmingai pagerbtos šventojo relikvijos. Iš čia jos buvo išlydėtos į Latviją, ir šv. kun. J. Bosko relikvijų viešnagė Telšių vyskupijoje bei Lietuvoje baigėsi. Džiugu, kad buvo galima įsigyti puikiai parengtą knygutę apie šį šventąjį ir dar geriau susipažinti su šia šventa asmenybe.

Klier. Edvino BRUŽO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija