2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vyskupai apie pasirengimą Europos Parlamento rinkimams

Mindaugas BUIKA

Europos bendrijos vyskupų
konferencijų komisijos
pirmininkas Miuncheno arkivyskupas
kardinolas Rainhardas Marksas

Aktualus jaunųjų piliečių dalyvavimas

Sekuliarizuotoje ir didelius moralinius prieštaringumus patiriančioje Europoje susidariusi sudėtinga ekonominė ir socialinė, ideologinė ir religinio gyvenimo situacija paskatino žemyno katalikų vyskupus su ypatingu dėmesiu žvelgti į pasirengimą būsimiesiems Europos parlamento rinkimams, skatinant aktyvesnį tikinčiųjų dalyvavimą šiame politiniame procese. Dėl to į pavasarinę sesiją Briuselyje susirinkusi Europos bendrijos vyskupų konferencijų komisija (COMECE), kuriai priklauso Europos Sąjungos šalių vyskupijų atstovai, kovo 20 dieną paskelbė atitinkamą kreipimąsi, kuris gali tapti pagrindu vietinėms katalikų bendruomenėms vertinant ir vedant konstruktyvų dialogą su kandidatais į Europos parlamentą. Minėtame dokumente pabrėžiama, kad gegužės 22–25 dienomis įvyksiančių rinkimų išdavos turi lemiamą reikšmę Europos įstatymų leidybai, kurios sprendimai vis daugiau turi įtakos 28 valstybių narių viešajam gyvenimui. Todėl yra svarbu, kad visi Europos Sąjungos piliečiai, kuo sąmoningiau įvertinę programines nuostatas, rinkimų dieną atiduotų balsus pasirinktiems kandidatams. Prasidedanti rinkimų kampanija suteikia gerą progą Europos visuomenei diskutuoti šalims aktualiais socialiniais, ekonominiais ir politiniais klausimais. Todėl ganytojai jaučia pareigą pasiūlyti tam tikras nuostatas ir vertinimo kriterijus, kuriais tikintieji balsuotojai galėtų vadovautis, vertindami svarbiausius dalykus, žvelgdami per katalikiškojo socialinio mokymo prizmę, rašoma COMECE dokumente.


Monsinjorai bus tik nuo 65 metų

Šventojo Sosto Valstybės sekretoriatas nurodė apaštališkosioms nunciatūroms informuoti visus vyskupus apie popiežiaus Pranciškaus sprendimu pakeistą bažnytinių garbės titulų teikimo tvarką. Nuo dabar bus suteikiamas tik vienas – Jo Šventenybės kapeliono – bažnytinis garbės titulas. Šį titulą gavęs kunigas vadinamas monsinjoru. Šis garbės titulas vyskupijose bus suteikiamas tik kunigams, sulaukusiems 65 metų.


Raidė užmuša – dvasia gaivina

Kun. Vytenis Vaškelis

Neseniai įvykęs įtakingo Švedijos „Gyvenimo žodžio“ bažnyčios pastoriaus Ulfo Ekmano ir jo žmonos Brigitos perėjimas į Katalikų Bažnyčią (beje, jų sunūs Bendžaminas, 7 metus dirbęs „Gyvenimo žodžio“ bendrijos žurnalo redaktoriumi, į katalikybę buvo priimtas 2013 metais), vertas krikščioniško apmąstymo. Pastebėtina, kad U. Ekmano idėjomis buvo „apsikrėtę“ ir jaunieji Lietuvos sekmininkai, kurie 1988 metais Vilniuje įkūrė „Tikėjimo žodžio“ bendruomenę.

Kelis dešimtmečius skelbęs susiaurintą ir supaprastintą vadinamą pilnos Evangelijos protestantišką mokymą, U. Ekmanas, pastaraisiais metais gyvai domėjosi Katalikų Bažnyčios Magisteriumo tiesomis, puoselėjo ekumeninę bendrystę su Švedijos katalikais, stačiatikiais... Pastorius U. Ekmanas teigė: „Dievas labai aiškiai kalbėjo man apie krikščionių vienybę. Kai ateizmas ir islamas užkariauja Europą, įprasti prabudimo devizai neveikia. Šių dienų krikščionių poreikis – susivienyti su istorinėmis bažnyčiomis“.

Kai kovo 9 dieną, Upsaloje vykusių „Gyvenimo žodžio“ pamaldų metu, U. Ekmanas pareiškė, kad su žmona palieka vietos bendruomenę ir tampa katalikais, savo sprendimą grindė ilgai trukusiu Dievo valios ieškojimu, kuris vyko medituojant bei meldžiantis ir visiškai paklūstant Šventosios Dvasios vedimui. Jis sakė, kad palaipsniui išmoko branginti bendravimą su Jėzų mylinčiais katalikais, kurie laikosi teologijos, įsišaknijusios Biblijoje ir klasikinėje dogmatikoje. Jam ir žmonai atsivėrė sakramentinio gyvenimo turtų gelmė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija