2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Monsinjorai bus tik nuo 65 metų

Šventojo Sosto Valstybės sekretoriatas nurodė apaštališkosioms nunciatūroms informuoti visus vyskupus apie popiežiaus Pranciškaus sprendimu pakeistą bažnytinių garbės titulų teikimo tvarką. Nuo dabar bus suteikiamas tik vienas – Jo Šventenybės kapeliono – bažnytinis garbės titulas. Šį titulą gavęs kunigas vadinamas monsinjoru. Šis garbės titulas vyskupijose bus suteikiamas tik kunigams, sulaukusiems 65 metų.

Romos kurijoje garbės titulų teikimo tvarka nesikeičia, nes jie susieti su užimamomis pareigomis ir atliekamomis tarnystėmis. Nauja tvarka anksčiau suteiktų garbės titulų nepanaikina, nekeičiama popiežiškųjų apdovanojimų teikimo pasauliečiams tvarka.

Informuojant apie popiežiaus Pranciškaus sprendimą pakeisti bažnytinių garbės titulų teikimo tvarką, primenama, kad jau 1968 metais popiežius Paulius VI gerokai sumažino jų skaičių, palikdamas tik tris (Apaštališkojo protonotaro, Garbės prelato ir Jo Šventenybės kapeliono – monsinjoro). Tad popiežiaus Pranciškaus sprendimas laikytinas to paties proceso dalimi ir juo siekiama dar didesnio supaprastinimo.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija