2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Vyskupystės jubiliejus

VILKAVIŠKIS. Kovo 16-ąją, sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje į Sumą susirinkusieji parapijiečiai, tikintieji iš kitų parapijų maldomis, giesmėmis, nuoširdžiais linkėjimais, gėlėmis pagerbė Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, kovo 18-ąją minėjusį sidabrinį konsekravimo vyskupu jubiliejų bei šiemet minėsiantį kunigystės šventimų 65 metų sukaktį. Iškilmėse dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Sigitas Tamkevičius, Gintaras Grušas, beveik visi vyskupai. Į šv. Mišių auką įsijungė apie dvidešimt vyskupijos kunigų. Dalyvavo ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Krašto apsaugos ministras Juozas Oleka, Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėjo buvusio klebono 100-metį

Šv. Mišias Sudargo bažnyčioje
aukojo Vilkaviškio vyskupas
Rimantas Norvila ir generalvikaras
mons. Gintautas Kuliešius

SUDARGAS. Vasario 23-iąją, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo paminėtos 1971–1992 metais čia klebonavusio kun. Petro Sitkos (1914 01 01–1940 09 15–2002 11 30) 100-osios gimimo metinės. Šv. Mišias už buvusį kleboną kun. P. Sitką aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius ir Slavikų bei Sudargo parapijų klebonas kun. Vitalijus Golinas. Giedojo Vilkaviškio vyskupijos Marijampolės krikščioniško kultūros centro Česlovo Sasnausko choras (vadovas – Mindaugas Radzevičius). Šv. Mišių homilijoje vysk. R. Norvila pasidalijo dvasinėmis įžvalgomis apie kunigystę, kunigo tarnystę ir jo paskirtį šių dienų visuomenėje. Vyskupas priminė ir apie pašaukimus į kunigystę, kurie labai priklauso nuo šeimos. Nors vyskupui kun. P. Sitką teko susitikti tik du kartus, tačiau iš kitų kunigų apie jį yra girdėjęs kaip apie labai ramų žmogų. Sudargiečiai jį atsimena ne kategoriškai mokantį, o tik savo gerumu vedantį paskui save tuo keliu, kuris turi jėgą kiekvieną pakylėti į aukštesnių idealų ieškojimus. Kun. P. Sitka pasižymėjo ypatinga aura, buvo švelnus, geras ir išskirtinai tolerantiškas. Gražius prisiminimus apie kun. P. Sitką raštu išsakė Šakių dekanas, Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis, Aleksoto dekanas, Aukštosios Panemunės klebonas kan. Deimantas Brogys (beje, kilęs iš tos pačios Sangrūdos parapijos). Į kun. P. Sitkos minėjimą atvyko ir sudargiečių žinių spragas apie mylimą kunigą užpildė jo giminių pulkelis iš gimtojo krašto. Apie dėdės (mamos brolio) kunigo gyvenimą liudijančių nuotraukų iš Kalvarijos atsivežė jo seserėčia mokytoja metodininkė Julija Vasiliauskienė. Ji jaudindamasi pasakojo apie dėdės gyvenimą tai, kas Sudargo krašte visai arba beveik visai nebuvo žinoma. Bažnyčioje veikė fotografijų ir rašytinės medžiagos ekspozicijos kampelis, iliustruojantis kunigo veiklą. Buvo skaitomos atsiminimų ištraukos apie kunigo gyvenimą ir dvasinę tarnystę.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Šv. Juozapo globoje

KĖDAINIAI. Kovo 19 dieną piligriminėje Šv. Juozapo šventovėje, kurioje gerbiamas nuo XVIII amžiaus žinomas maloningasis Šv. Juozapo su Kūdikiu paveikslas, buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, grupė Kėdainių dekanato kunigų. Arkivyskupas homilijoje priminė pamaldumo tradiciją šv. Juozapui – šeimų, tėvų, vyrų, darbininkų ir visos Bažnyčios šventajam globėjui, kurį Bažnyčia vadina prakilniuoju teisiojo vyro vardu. Arkivyskupas paragino visus sudėtingus savo gyvenimo apsisprendimus patikėti šv. Juozapo užtarimui. To padrąsinimo laikytis sąžinės ir tiesos, pasak ganytojo, per šv. Juozapo užtarimą gali gauti moteris, kuri sprendžia, ar gimdyti pradėtą kūdikį, šeimos tėvas, kai nori rinktis laiką šeimai ar draugams, jaunuolis, kuris baiminasi drąsiai išpažinti tikėjimą bendraamžių akivaizdoje, darbdavys, kuriam kyla didesnio pelno ar darbuotojų atlyginimo pasirinkimo dilema, ar verslininkas, kuriam reikia spręsti sąžiningo mokesčių mokėjimo klausimą. Šv. Juozapas, kaip sakė ganytojas, padės pasielgti taip, kad liktume teisūs ir ištikimi Dievo akivaizdoje.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šv. Juozapo šventė

Šv. Mišias aukojo visi trys
Šilalės parapijos kunigai
(iš kairės): vikaras kun.
Mindaugas Alekna, klebonas
dekanas kan. dr. Algis Genutis
ir vikaras kun. Justinas Palubinskas

ŠILALĖ. Kovo 19-ąją katalikai švenčia Šv. Juozapo šventę. Šis šventasis yra Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, visuotinės Bažnyčios globėjas. Apie šio šventojo gyvenimą žinoma tik iš Evangelijos: kilęs iš karališkos Dovydo giminės, buvęs amatininkas dailidė ir Švč. Mergelei iš Šventosios Dvasios Betliejuje pagimdžius kūdikėlį Jėzų, tapo Jo globėju. Todėl kovo 19-osios vakarą Šilalės parapijos tikintieji rinkosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią dalyvauti vakaro šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi paminint ir Šv. Juozapo iškilmę. Nemažas būrelis tikinčiųjų, dar prieš vakaro šv. Mišias, vadovaujant pamaldžiajai bažnyčios lankytojai Birutei Lašaitienei, prie gėlėmis ir degančiomis žvakėmis padabinto šv. Juozapo altoriaus, pasimeldė į šį šventąjį, sukalbėjo Rožinio dalį, Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Juozapo litanijas bei kitas maldas. Vakaro šv. Mišias, aukojo visi trys Šilalės parapijos kunigai: klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, vikarai Mindaugas Alekna ir Justinas Palubinskas. Vargonavo ir giedojo vargonininkas Antanas Kazlauskas. Homiliją pasakė klebonas dekanas kan. A. Genutis ir kvietė tikinčiuosius, o ypač šeimas, šiais metais melstis į Švč. Mergelės Marijos sužadėtinį ir Kristaus globėją šv. Juozapą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija