2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šv. Juozapo šventė

Šv. Mišias aukojo visi trys
Šilalės parapijos kunigai
(iš kairės): vikaras kun.
Mindaugas Alekna, klebonas
dekanas kan. dr. Algis Genutis
ir vikaras kun. Justinas Palubinskas

ŠILALĖ. Kovo 19-ąją katalikai švenčia Šv. Juozapo šventę. Šis šventasis yra Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, visuotinės Bažnyčios globėjas. Apie šio šventojo gyvenimą žinoma tik iš Evangelijos: kilęs iš karališkos Dovydo giminės, buvęs amatininkas dailidė ir Švč. Mergelei iš Šventosios Dvasios Betliejuje pagimdžius kūdikėlį Jėzų, tapo Jo globėju. Todėl kovo 19-osios vakarą Šilalės parapijos tikintieji rinkosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią dalyvauti vakaro šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi paminint ir Šv. Juozapo iškilmę. Nemažas būrelis tikinčiųjų, dar prieš vakaro šv. Mišias, vadovaujant pamaldžiajai bažnyčios lankytojai Birutei Lašaitienei, prie gėlėmis ir degančiomis žvakėmis padabinto šv. Juozapo altoriaus, pasimeldė į šį šventąjį, sukalbėjo Rožinio dalį, Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Juozapo litanijas bei kitas maldas. Vakaro šv. Mišias, aukojo visi trys Šilalės parapijos kunigai: klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, vikarai Mindaugas Alekna ir Justinas Palubinskas. Vargonavo ir giedojo vargonininkas Antanas Kazlauskas. Homiliją pasakė klebonas dekanas kan. A. Genutis ir kvietė tikinčiuosius, o ypač šeimas, šiais metais melstis į Švč. Mergelės Marijos sužadėtinį ir Kristaus globėją šv. Juozapą.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija