2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus: bazilijonai šiandien

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nepaisant sudėtingos praeities istorijos, bazilijonų ordinas, minėdamas savo 400 metų jubiliejų, klesti. 2017 metais net 12 vienuolių bazilijonų buvo vyskupai.

Ukrainoje veikia dvi vienuolių bazilijonų provincijos: Šv. Mikalojaus provincija Užkarpatėje ir Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincija (centras – Šv. Onufrijaus vienuolynas Lvove, protoigumenas nuo 2016 metų t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM), kuriai priklauso ir Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas (nuo 2016 metų igumenas – t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM). Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia priklauso Vilniaus I dekanatui.

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino generaliniai namai yra Romoje. Šv. Juozapato Bazilijonų ordinui vadovauja protoarchimandritas (vyriausiasis) t. Genezijus (Viomaras) OSBM. Vienuoliai bazilijonai yra neatsiejama Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios (UGAKB) dalis. Jai vadovauja aukščiausias arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas.

Spaudoje buvo daug straipsnių, skirtų Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus atstovybei ir jos ilgamečiam igumenui t. Pavlo (Petro Jachimecui) OSBM, ketvirtį amžiaus dirbusiam Vilniuje.

1991 m. vasario 18 d. įkurta Vilniaus Graikų apeigų katalikų bažnyčios religinė bendruomenė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu Nr. 61 p. užregistruota Graikų apeigų katalikų Bažnyčios bendruomenė Vilniuje. Jai prašant 1991 m. liepos 5 d. Graikų apeigų katalikų tikintiesiems sugrąžinta Švč. Trejybės bažnyčia Vilniuje. Marijonas kun. Vaclovas Aliulis MIC (1921 03 14–1944 06 11–2015 05 26) irgi ne kartą kreipėsi į ukrainiečius ragindamas imtis iniciatyvos atkurti Švč. Trejybės parapiją Vilniuje. Parapijiečių kvietimu bei tuometinio ukrainiečio prof. kun. Volodymyro Prokopivo (1912 11 23–1938 04 03–1996 12 11) iniciatyva, prašyta, kad į Vilnių atvyktų dirbti Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuoliai iš Haličo provincijos (dabar tai – Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincija). Atsiliepdamas į prašymą tuometinis Haličo provincijos protoigumenas t. Vasylis  (Bohdanas Mendrunis) OSBM išsiuntė t. Pavlo Jachimecą OSBM ir br. Volodymyrą Pelešką OSBM į Vilnių dirbti sielovadinį darbą tarp Rytų apeigų katalikų. Tėvas Pavlo Vilniuje dirbo iki 2016 m. lapkričio 22 d. Gavęs paskyrimą į Ivano-Frankivske esantį Kristaus Karaliaus vienuolyną išvyko į Ukrainą.

1991 metais, prieš Velykas, vyskupas Sofronas (Stepanas Dmiterko) OSBM (1917 06 01–1942 05 14–1968 11 30–2008 11 05) atšventino Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčią.

1992 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu Nr. 1966 p., kurį pasirašė Ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, Lietuvoje oficialiai įregistruota Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino atstovybė, o jos veiklą palaimino kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920 08 20–1944 03 25–1957 12 25–2000 05 28).

1999 m. birželio 8 d. bendruomenė buvo perregistruota į Graikų apeigų Katalikų Bažnyčią, 2000 m. gruodžio 27 d. ordino atstovybė, laiminant kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, tapo Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynu.

Nuo 2016 metų, kaip jau minėta,  Šv. Juozapato  Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenu (vyresniuoju) ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonu dirba t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSMB. 2017 m. lapkričio 10 d. jam talkinti buvo paskirti nauji vienuoliai baziliojonai: kun. t. Domininkas (Marijanas Nalysnykas) OSBM ir brolis Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM, pakeitę iki tol dirbusius kun. t. Jaokymą (Jaroslavą Kovalčuką) OSBM ir brolį Pachomijų (Jurijų Levčuną) OSBM.

„Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacija“ ir jos veikla

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos, jo veiklos garsinimui laukiant 400 metų jubiliejaus itin daug nuveikė 2000 metų pabaigoje įkurta „Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacija“. Ji atliko plačią organizacinę, visuomeninę bei mokslinę veiklą, palaikė ryšius tarp įvairių Lietuvos bei Ukrainos institucijų, visuomeninių organizacijų. Asociacijos iniciatyva 2001–2017 metais buvo suorganizuota dvylika tarptautinių mokslinių konferencijų, Lietuvoje ir Ukrainoje (septynios Lietuvoje ir penkios Ukrainoje), susiformavusių į ciklą „Šv. Bazilijaus ordinas“. Konferencijose perskaityti 149 pranešimai. Šios konferencijos svarbios mažiausiai 6 aspektais:

1. Būrė mokslininkus mokslinei veiklai, skleidė žinias apie vienuolius bazilijonus, ordino istoriją, jo atliktus darbus;

2. Iš konferencijų išaugo bendradarbiavimo sutarčių poreikis ir Šiaulių universitetas tapo pirmąja aukštąja mokykla Lietuvoje, pasirašiusia tokias sutartis su Ukrainos mokslo institucijomis: 2004 metais su metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institutu, o 2005 metais – su Lvovo nacionaliniu Ivano Franko universitetu. Tai davė akstiną ir kitoms Lietuvos aukštosioms mokykloms atkreipti didesnį dėmesį į Ukrainą. Pasirašytos sutartys prasmingai įgyvendinamos;

3. Konferencijos išgelbėjo Bazilionų vidurinę mokyklą nuo tuo laiku vykusio mokyklų naikinimo ir uždarymo vajaus. O mokykla, pagerbdama ir įamžindama vienuolių bazilijonų vardą pastatė pirmąjį pasaulyje Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtą paminklą (pašventintas 2009 metais); be to, sukauptą ukrainistiką patalpino specialioje 2013 metais atidarytoje vardinėje dr. Aldonos Vasiliauskienės klasėje.

4. Vienuolių bazilijonų bendradarbiavimas su mokyklos kolektyvu – didžiulis ugdomasis poveikis ne tik pedagogams, bet ir moksleiviams, tai liudija mokinių pagaminti vitražai ukrainistikos tema (2014, 2016, 2017) – baigiamiesiems abitūros egzaminams pasirinktos temos. Vitražai puošia vardinę klasę, kurioje sukaupta ir toliau kaupiama ukrainistika.

5. Konferencijos davė akstiną atsirasti naujiems ukrainistikos židinėliams kitose Lietuvos vietose. Skapiškyje (Kupiškio r.) Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenko 2012 metais atidarė nuolat veikiančią parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“, kurioje yra svarbi medžiaga Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijai.

Belieka apgailestauti, kad Rietavo katalikiškoji „Aušros“ mokykla, kartu su t. Ivanu (Teodozijumi Majkovičiumi) OSBM, organizavusi pirmąjį (ir kol kas vienintelį) labai prasmingą Lietuvos ir Ukrainos katalikiškųjų mokyklų atstovų susitikimą, buvo uždaryta.

6. Minėta aukštųjų mokyklų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis itin svarbi leidybine prasme – pratęsia kadaise vienuolių bazilijonų spaustuvių darbus. Išleisti du darbai: 2014 metais – monografija (680 p.) „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ (įvyko net keturiolika monografijos pristatymų Lietuvoje, Ukrainoje, Lenkijoje); jubiliejiniais 2017 metais atskiru leidiniu išleista 2014 metais Vilniuje ir Bazilionuose vykusios XI tarptautinės konferencijos medžiaga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ (324 p.). 400 metų ordino jubiliejui parengta nauja monografija „lietuva – ukraina:  religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“. Tai – leidybinės vienuolių bazilijonų veiklos tęstinumas.

Konferencijos, įvairūs renginiai, išleisti mokslo darbai ir kita veikla garsina bei įamžina Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vardą, priartina prie prasmingo 400 metų jubiliejaus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija