Atnaujintas 2002 m. gruodžio 11 d.
Nr.93
(1100)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Valstybė ir bažnyčia
Susitikimai
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Paskui laiko strėlę

Ėjo 1945-ųjų gruodis.
Per vienerias paskutiniųjų kautynių su okupantų kariuomene Kalpokas buvo sužeistas. Jį išgelbėjo ir slaugė pažįstami ūkininkai. Kiek atsigavęs slapstėsi Rygoje. Apie šį jo gyvenimo ir kovų laikotarpį archyvų dokumentuose žinių beveik nėra.
Šiek tiek daugiau apie Kalpoko ir jo šeimos likimą papasakojo Zita Gimbutienė:
„Vieną po kito, be jokio atsikvėpimo ar poilsio, partizanams teko atlaikyti daug kautynių su rusų kariuomene. Dauguma Kalpoko ir kitų būrių vyrų žuvo. 1945 metų rudenį žuvo jo bendražygiai Kostas Kaminskas ir Ernestas Valentėlis. Tik K.Kalpokas, kovojęs įvairiuose būriuose, dalyvavęs daugelyje kautynių, išliko gyvas, tačiau vienas. Vadas be ištikimų bendražygių. Vieni jau buvo žuvę, kiti – suimti, beveik visų šeimos ištremtos į Sibirą. Iš pradžių Kazimieras gyveno nelegaliai, padirbtais dokumentais Juozo Žemaituko, Alfonso Jakučio, Rabačiausko pavardėmis. Biržų apskrityje, Geidžiūnų kaime, jį slėpė ūkininkas Povilas Kaziūnas, vėliau slapstėsi Zastaučių kaime pas Liną Vaitiekonį. Tame pačiame kaime svetima pavarde slapstėsi ir jo žmona Uršulė Kalpokienė. Saugumiečiai jo ieškojo, sekė, į būrius ir pas gimines pasikalbėti vis dažniau ateidavo įtartini žmonės – provokatoriai. Persekiojamas enkavėdistų, Kazimieras išvyko į Rygą. Ten gyveno Jakabpilio gatvėje, kur jį globojo šešiasdešimtmetė latvė Regina. Pirmą kartą suimtas 1950 m. kovo 8 d., vežamas į Vilnių šoko iš traukinio ir pabėgo. Antrą kartą buvo suimtas 1951 m. gruodžio 7 d. Teistas Šiauliuose 1952 m. birželio 9 d. Karinis Pabaltijo tribunolas nuteisė jį mirties bausme. Nuosprendį pasirašė justicijos papulkininkis Konstandenka.