Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Atlaidų šventė vis gražėjančioje parapijoje

Po atlaidų 80-mečio proga
buvo pasveikintas parapijos
choro vargonininkas
Leonardas Kepežinskas.
Dešinėje - klebonas
kan. Vytautas Vaičiūnas
Mindaugo SAMUOLAIČIO
nuotrauka

Šlienava. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį parapijoje vykę Šv. Baltramiejaus atlaidai sutraukė daug žmonių. Oras pasitaikė labai gražus, tad tie, kurie netilpo į bažnyčią, galėjo dalyvauti šv. Mišiose ir šventoriuje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, po ilgoko darbo keliose užsienio šalyse pavasarį sugrįžęs į Lietuvą, pasakė pamokslą apie apaštalą šv. Baltramiejų (Šventajame Rašte minimą Natanielio vardu), po Kristaus mirties ir prisikėlimo nukeliavusį net iki Rytų Indijos, vėliau Albanijoje žiauriai nukankinto už tikėjimo skleidimą. Pamokslininkas taip pat ragino žmones ne tik „sirgti“ už krepšinio ar kitų sportininkų laimėjimus Olimpiadoje, bet ir pasižiūrėti į tuos savo nepagirtinus veiksmus, kai be jokio sąžinės graužimo šiukšlinama savo gyvenamose vietose ir niekam nerūpi surinkti mūsų, lietuvių, mėtomų šiukšlių, tik į Lietuvą atvykę vienuoliai jonitai parodo pavyzdį, kaip kiekvienam asmeniškai reikia prisidėti renkant šiukšles. Aišku, dar daugiau dvasinių šiukšlių rasime ir savo sielose, ir jų mes turime atsisakyti.

Šv. Mišių metu giesmėmis pritarė iš Kauno atvykęs Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos tautinio meno ir sakralinės muzikos choras „Gimtinė“ (vadovas Pranas Jurkonis), tik ką grįžęs iš koncertinės-turistinės kelionės po Italiją.

Ir parapijiečiai, ir svečiai stebėjosi nuostabiai gražiai sutvarkyta bažnyčios aplinka. Nors ji pasikeitusi senokai, kai į šią parapiją klebonu buvo paskirtas kunigas (dabar garbės kanauninkas) Vytautas Vaičiūnas, bet ir dabar bažnyčios aplinka vis gražėja. Tai kan. V.Vaičiūnas kartu su visuose jo sumanymuose jam pagelbstinčia Beliauskų šeima rūpestingai tvarko bažnyčią ir jos aplinką, vis surasdami dar ką nors nauja padaryti. Ir šiemet prasiplėtė gėlynai, atnaujinti (ar naujai padaryti) šventoriaus vartai, pastatyti nauji (ar atnaujinti) keli kryžiai, o svarbiausia – bažnyčios pagrindinį įėjimą puošia dvi naujos iš akmens iškaltos apaštalų šventųjų Petro ir Povilo statulos. Jų pastatymas, kaip ir kiti darbai, aišku, kainavo daug pinigų, pastangų ir pasiaukojimo, tad ir suprantama, kodėl parapijos vadovas pasitenkina dėvėtais drabužiais ir neturi kada pavalgyti: viską atiduoda Dievo namų grožiui. Tie darbai nesustoja net ir tada, kai kan. V.Vaičiūnui vis dažniau tenka vykti į ligoninę pataisyti silpstančios sveikatos.

Parapijiečiai ir svečiai liko dėkingi parapijos vadovui ir jo pagalbininkams už didelius gražius darbus. Po atlaidų 80-mečio proga buvo pasveikintas parapijos choro vargonininkas Leonardas Kepežinskas, taip pat pavaišinti iš toliau atvykę svečiai.

O dar po mėnesio, per Evangelisto Mato atlaidus (paskutinį rugsėjo sekmadienį) bus šventinami visi naujieji šeši kryžiai ir trys statulos.

„XXI amžiaus” informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija