Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Bendruomenės kūrimas

Prieš 225 metus statyta
unikalios medinės žemaičių
architektūros (karūnuotu
bokštu) Švč. Mergelės
Marijos bažnytėlė

ŠIAUDINĖ. Pačiame Akmenės rajono vakariniame pakraštyje gražiai sutvarkytas ir gerai išsilaikęs Šiaudinės bažnytkaimis su prieš 225 metus statyta unikalios medinės žemaičių architektūros (karūnuotu bokštu) Švč. Mergelės Marijos bažnytėle. Čia rugpjūčio 16 dieną švenčiami Šv.Roko - ligonių slaugytojo atlaidai. Šiais metais atlaidai vyko rugpjūčio 22 dieną, sekmadienį. Kan. Vincentas Gauronskis, Viekšnių klebonas ir Mažeikių r. vicedekanas, gimęs šioje parapijoje ir krikštytas Šiaudinės bažnyčioje, šv. Mišių homilijoje įkvėptai kalbėjo, kad žmogus, neturintis savo gimtojo krašto, yra nelaimingas žmogus. Šv.Mišiose dalyvavo ir Papilės klebonas kun. Aloyzas Orantas. Bažnytėlė ir šventorius negalėjo sutalpinti maldininkų. Keli kilometrai iki Šiaudinės visos pakelės buvo užstatytos automobiliais.


Skaudžiausi istorijos vingiai ir pergalės bei džiaugsmo žiedai

Šiauliai. Net pačius skaudžiausius istorijos vingius galima papuošti pergalės ir džiaugsmo žiedais. Tai akivaizdžiai matėme rugpjūčio 23-iąją, kuri Lietuvoje minima kaip Juodojo kaspino diena. Dabar rugpjūčio 23-iąją prisimenamas ir Baltijos kelias, nešęs ryžtą, tikėjimą ir viltį nuo Vilniaus iki Talino. Šiemet buvo minima jau penkioliktoji Baltijos kelio sukaktis.


Atlaidų šventė vis gražėjančioje parapijoje

Po atlaidų 80-mečio proga
buvo pasveikintas parapijos
choro vargonininkas
Leonardas Kepežinskas.
Dešinėje - klebonas
kan. Vytautas Vaičiūnas
Mindaugo SAMUOLAIČIO
nuotrauka

Šlienava. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį parapijoje vykę Šv. Baltramiejaus atlaidai sutraukė daug žmonių. Oras pasitaikė labai gražus, tad tie, kurie netilpo į bažnyčią, galėjo dalyvauti šv. Mišiose ir šventoriuje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, po ilgoko darbo keliose užsienio šalyse pavasarį sugrįžęs į Lietuvą, pasakė pamokslą apie apaštalą šv. Baltramiejų (Šventajame Rašte minimą Natanielio vardu), po Kristaus mirties ir prisikėlimo nukeliavusį net iki Rytų Indijos, vėliau Albanijoje žiauriai nukankinto už tikėjimo skleidimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija