Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Biržų parapijos švietėjas

Lietuviškos spaudos draudimas (1864-1904) – gili žaizda Lietuvos istorijoje. Šis draudimas palietė lietuvių tikybinius jausmus. P.Ruseckas rašė, kad kova su spaudos draudimu ir prievarta brukama stačiatikybe pirmiausia buvo tikybinio pobūdžio(!).

Sunkią ir garbingą kovą dėl spaudos pradėjo vyskupas Motiejus Valančius. Jo talkininkai – parapijų kunigai – liaudies švietėjai. Tarp jų – ir Biržų parapijos klebonas kan. Juozapas Rimkevičius (1839-1918). Jis gimė 1839 metais Sliepiškių kaime, Svėdasų parapijoje. Kunigu buvo įšventintas 1863 metais ir paskirtas į Kauno Katedrą vikaru. Vėliau dirbo Balninkuose, o 1867-aisiais vysk. M.Valančiaus buvo paskirtas klebonu į naujai pastatytą Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Kanauninkas Biržų parapijai vadovavo 51 metus. Tai buvo sunkiausi Bažnyčiai laikai. Žmonės buvo ne tik rusinami, bet jiems prievarta buvo brukama ir stačiatikybė. Biržai tiek tikybų, tiek tautybių atžvilgiu – mišri parapija. Įtempti santykiai tarp katalikų ir reformatų atslūgo tik Biržuose klebonaujant kan. J.Rimkevičiui. Išskirtiniai jo santykiai buvo su reformatų kunigu P.Jakubėnu. Apsiėmęs valdyti Biržų parapiją, kan. J.Rimkevičius čia neberado ir parapinės katalikų mokyklos, gyvavusios 100 metų. Todėl kanauninkas ryžosi pats būti parapijiečių švietėju.

1901 metais Biržų parapijoje buvo sudaryti tikinčiųjų sąrašai, kuriuose nurodytas ir jų raštingumas. Panagrinėjus Biržų parapijos Geidžiūnų kaimo gyventojų sąrašą, paaiškėjo, kad tuo laiku (spaudos draudimo!) kaimiečių raštingumas buvo net 77 proc.

Nustebino ir to meto žemiausio socialinio sluoksnio – piemenų ir tarnų raštingumas. Jis buvo net 93 proc. (Įdomu, kad geidžiūniečių raštingumas buvo didesnis nei istorikės V.Sruogienės (46 proc.) ir P.Čepėno (52 proc.) pateikti duomenys.) Biržų parapijoje tuo metu spaudą platino knygnešiai Jurgis Bielinis, A.Sabaliauskas, J.Paliukas, J. ir L.Kaziūnai, P.Kudūkis, P.Verkelys ir daug kitų. Veikė slaptos daraktorių mokyklos. Be abejonės, Biržų parapijos klebonas kan. J.Rimkevičius buvo to laiko parapijiečių švietėjas.

Irena Vida KAZIŪNAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija