Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Neišblėsta iš atminties

Anykščių rajono Svėdasų parapijos tikintieji gerbia ir saugo buvusio savo ganytojo kun. Igno Šaučiūno šviesų atminimą. Praėjusių metų gruodžio mėnesį šv. Mišių auka Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje ilgametis šios bažnyčios klebonas buvo prisimintas jo 100-ojo gimtadienio proga, nepamiršti kilnūs jo darbai. Tradiciškai šio kunigo atminimas vis minimas gruodžio mėnesį (gimė šio mėnesio 16-ąją), taip pat ir kovo 8-ąją. Būtent tą dieną 1991-aisiais užgeso 86-erių metų garbės klebono jubiliato kun. I.Šaučiūno gyvybė.

Kun. I.Šaučiūnas gimė 1905 m. gruodžio 16 d. Rokiškio apskrities Pandėlio parapijos Pakapių kaime, ūkininkų šeimoje. Vienuoliktasis – jauniausias Šaučiūnų sūnus. Jis buvo labai gabus, tad tėvai, nors ir sunkiai vertėsi, leido jaunėlį sūnų į mokslus. Ignas, baigęs pradžios mokyklą Pandėlyje, mokėsi Kupiškyje. Paskui Rokiškyje užbaigė gimnaziją. Besimokydamas jis priklausė skautų, ateitininkų organizacijoms, dalyvavo meno saviveikloje, sportavo. 1928 metais I.Šaučiūnas įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurios rektoriumi tuo metu buvo Maironis. Į kunigus įšventintas 1933 m. balandžio 1 d. ir paskirtas vikaru į Skapiškį. 1939 metais perkeliamas klebonauti į Gulbinėnus, o 1940-aisiais pradėjo ganytojišką darbą Burbiškyje. Čia rėmė partizanus. Vieną naktį Burbiškio bažnyčioje jis aukojo šv. Mišias dviem šimtams kovotojų už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, klausė partizanų išpažinčių, suteikė jiems šv. Komuniją. Tai sužinoję kagėbistai ir sovietinės valdžios atstovai pradėjo kleboną persekioti, grasinti jam tremtimi. Tačiau kunigas nepabūgo ir toliau liko ištikimas savo pašaukimui, palaikė ryšius su partizanais. Dar kun. I.Šaučiūnui teko dirbti Aleksandravėlėje, Surdegyje, kur taip pat buvo persekiojamas. Veikliam kunigui grėsė tremtis, tad jis pasitraukė į Žemaitiją, kur, padėdamas kunigams pastoraciniame darbe, slapstėsi iki 1949-ųjų. Bet Varlaukyje buvo suimtas ir už „antisovietinę“ veiklą nuteistas 25 metams kalėti. Toli nuo gimtosios Lietuvos, Intoje, kunigui teko dirbti anglies šachtose, kęsti sunkią kalinio dalią, prižiūrėtojų patyčias, badą, šaltį. Tačiau netgi ir sunkiausiomis sąlygomis jis liko ištikimas kunigo pašaukimui: aukodavo šv. Mišias, skelbė katalikams Dievo žodį, padėdavo likimo draugams. Po septynerių metų, 1956-aisiais, iš Sibiro gulagų kun. I.Šaučiūnas sugrįžo į Lietuvą. Klebonavo Traupyje, Rozalime, nuo 1966-ųjų buvo Utenos dekanato dekanas ir parapijos klebonas. 1970-aisiais kun. I.Šaučiūnas buvo paskirtas Svėdasų parapijos klebonu, kur išdirbo iki mirties – 1991-ųjų kovo 8-osios.

Svėdasiškiai labai gerbė ir mylėjo savo ganytoją, kuris buvo draugiškas, nuoširdus, malonus, surasdavęs bendrą kalbą ir su senu, ir su jaunu. Neatsitiktinai 1991-ųjų kovo 11-ąją minios žmonių plūdo palydėti kunigą į paskutiniąją žemiškąją kelionę. Dalyvaujant Panevėžio vyskupui Juozui Preikšui, gausiam būriui tikinčiųjų, ilgametis klebonas buvo palaidotas Svėdasų bažnyčios šventoriuje. Svėdasiškiai nuoširdžiai prižiūri jo amžinojo poilsio vietą. Tam parapijiečius skatina ir dabartinis parapijos klebonas kun. Rimantas Kaunietis.

Vytautas BAGDONAS

Svėdasai, Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija