Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Eucharistinė parapijos diena

Viešpats garbinamas ir procesijomis....

Šakiai. Kovo 5 dieną įvyko antroji Eucharistinė parapijos diena. Šiai šventei buvo atiduota daug širdies. Kiekvieną sekmadienį, per kiekvienas šv. Mišias po Komunijos kunigai vedė katechezę apie Eucharistiją. Taip pat ir mažuosius bendruomenės narius kunigai ruošė asistai – kaip iškilmingai dalyvauti šv. Mišiose ir procesijoje. Labai svarbu, kad nesiblaškydami, džiugiomis širdimis tikintieji galėtų dalyvauti šv. Mišiose. Parapijos Eucharistinė diena pradėta iškilminga procesija ir šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Sigitas Matusevičius. Buvo vaizdžiai atspindėta Eucharistijos – Dievo pagarbinimo – tikrovė: smilkomas altorius, Evangelijų knyga, kryžius, atnašos, kunigai ir tikintieji. Bendruomenės atstovas skaitė Dievo žodį. Homilijoje pabrėžta, kad sekmadienis yra Viešpaties diena ir jos centras – Eucharistija, kuri yra krikščioniško gyvenimo viršūnė ir šaltinis, nes tik Eucharistija leidžia sukurti gyvą bendruomenę, reikalauja ir moko dalytis. Gausiai susirinkę tikintieji sotinosi Gyvąja Duona, besiruošiantys Pirmajai Komunijai buvo kunigų atskirai palaiminti. Baigiantis šv. Mišioms iškilmingai išstatytas Švč. Sakramentas. Visi tikintieji jautriai išgyveno Jėzų Kristų eucharistinės procesijos metu. Procesiją pagyvino mažieji bendruomenės nariai: patarnautojai su žvakėmis rankose, adoruotojos, barstydamos gėlių žiedlapius, vaikai, besiruošiantys Pirmajai Komunijai. Adoracijoje aktyviai dalyvavo Šakių parapijos tikintieji – Marijos Legionas, Caritas, Atgaivink grupelės, choristai, senelių namų gyventojai ir mokyklų moksleiviai. Adoracija tęsėsi iki vakarinių šv. Mišių ir baigėsi iškilmingu palaiminimu. Tai buvo pakopa rengiantis Šakių dekanato eucharistiniam kongresui (balandžio 1-2 dieną), kuris pradės Vilkaviškio vyskupijos dekanatinius eucharistinius kongresus.

„Aš esu gyvybės duona!“ (Jn 6,35) – šiais žodžiais Jėzus pristato save Eucharistijoje. Todėl kiekvienam sąmoningai tikinčiam katalikui Jėzus yra tikroji gyvenimo duona. Jis ateina į mūsų širdis per šv. Komuniją. Tik Jo atėjimas ir buvimas suteikia pasitikėjimą, meilę, ramybę šių dienų neramiame pasaulyje. Taip pat ir Bažnyčios gyvenime kiekvieno susitikimas su Jėzumi yra svarbus. Bažnyčia nėra vien tik šaltas pastatas. Gyvoji Bažnyčia – tai mes visi, kurie ateiname susitikti su Viešpačiu savo širdimi.

Jėzus nuolat laukia mūsų, atvėręs savo Širdies duris – pasilikęs Švč. Sakramente. Mūsų, Vilkaviškio vyskupija, norėdama vis labiau pažinti Viešpaties meilę ir atverdama dar platesnes duris tikintiesiems, rengiasi švęsti IV Eucharistinį kongresą. Pasirengimu kongresui vyskupijoje pratęsti Eucharistijos metai, kad labiau išgyventume Eucharistiją kaip vienybės su Dievu ir tikėjimo broliais bei seserimis šventę. Eucharistinis kongresas – tai beatodairiškos Viešpaties meilės kiekvienam žmogui, mūsų tikėjimo ir Bažnyčios vienybės liudijimas šių dienų pasauliui. Tai metas susitikti su Jėzumi, jei dar Juo abejojame. Tai metas pagarbinti Jį, pasilikusį su mumis per visas dienas. Tai metas drauge su visa Bažnyčia švęsti Eucharistiją ir dėkoti dangiškajam Tėvui už gyvenimo ir išganymo malonę.

Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapija taip pat laukia šio Eucharistinio kongreso ir su meile jam kruopščiai rengiasi. Per Eucharistijos metus sekmadieniais ir pirmaisiais penktadieniais adoruoti Švč. Sakramentą padėjo bažnyčios suoluose gausiai išdalyti lankstinukai apie adoraciją.

Jolita Prasauskaitė,
Jaunimo grupelės vadovė

Vido Venslovaičio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija