Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Platinamas sovietinis požiūris į istoriją

Kreipimasis dėl antivalstybinės spaudos leidybos ir platinimo Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui ADAMKUI

Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui
          Algimantui VALANTINUI

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento Direktoriui
          Arvydui POCIUI

Dvi Policijos departamento specialisto Zurabo Džavachišvilio parengtos ir departamento iniciatyva bei lėšomis išleistos knygos („Angelo sargo skrydis“) labai papiktino Lietuvos karius savanorius – partizanus, laisvės kovų dalyvius, kariuomenės kūrėjus savanorius bei 1988–1990 metais aktyviai dalyvavusią demonstracijose, mitinguose bei kitokiuose, nukreiptuose prieš sovietinę okupaciją, renginiuose visuomenę. Minėtose knygose akivaizdus sovietinis požiūris į 1988–1990 metų istorinius įvykius: faktų klastojimas, įvykių, piliečių susibūrimų, pasižymėjusių taikingumu ir siekių šventumu kovoje už tėvynės laisvę, iškraipymas. Tai – aiškiai sąmoninga, klaidinanti atgimstančią policiją, ypač ten dirbantį jaunimą, sovietinės propagandos tąsa.

Panašaus pobūdžio knygos, liaupsinančios socialistinio kolchozinio ūkininkavimo laimėjimus, pastaruoju metu leidžiamos Žemės ūkio ministerijos lėšomis. Antai knygoje „Medardas Grigaliūnas“, kuriai įvadinį žodį parašė Kazimira Prunskienė, didžiuojamasi sovietine praeitimi, geru sutarimu ir visokeriopa SSKP sekretoriaus Antano Sniečkaus, Rimgaudo Songailos bei kitų tokio ūkio „kūrėjų“ parama. Kitoje knygoje – „Žemės grąžinimo byla“ – vienas iš autorių K.Purvinskas prievartinį Lietuvos prijungimą prie SSRS vertina labiau už savanorišką Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Prie tokių, liaupsinančių sovietinį „rojų“ ir žeminančių bei šmeižiančių iškilius valstybės veikėjus, nukankintus sovietų kalėjimuose partizanų vadus, laisvės kovotojus, priskirtinos šios knygos: Vytauto Petkevičiaus „Durnių laivas“, Mariaus Ivaškevičiaus „Žali“, Liongino Šepečio „Neprarasta karta“.

Pasityčiojimu iš nepriklausomos valstybės ir žodžio laisvės reikia laikyti laikraščio „Karštas komentaras“ lietuvių ir rusų kalbomis leidybą (leidėja UAB „Goruva“, tiražas – per 9000). Antai 2006 m. vasario 6 d. numeryje A.Strakšys straipsnyje „Pokaris – žudė, šaudė, korė...“ niekina, šmeižia už tėvynės laisvę žuvusiuosius, likusius gyvus, ordinais ir medaliais apdovanotus patriotus, o stribus įvardija kaip tautos gynėjus nuo banditizmo. Laikraštis pasiekia švietimo ir mokslo įstaigas, bibliotekas, spaudos kioskus, nors veikia tokios institucijos kaip Generalinė prokuratūra, Valstybės saugumo departamentas.

Vieša paslaptis, kad Rusija deda pastangas ir skiria lėšas antivalstybinei propagandai bei destruktyviai veiklai Lietuvoje. Štai Rusijos televizijos pagrindinių kanalų laidos Lietuvoje matomos net 106 valandas per savaitę, jose profesionaliai įperšamos klastotės, nuodijama tautinė savimonė. Tokiame informaciniame fone lietuviški destruktyvūs leidiniai tik sustiprina valstybingumą griaunantį poveikį. Minėti leidiniai, klastojantys bei iškraipantys istorinius faktus, žeminantys ir niekinantys tautos idealus, jiems atstovaujančias asmenybes, tapo žalingu valstybei reiškiniu, su kuriuo taikstytis nevalia. Ypač jie skaudina atidavusius sveikatą kovoje už tėvynės laisvę išlikusius partizanus, laisvės kovotojus, tremtinius, jų gimines ir artimuosius, kuriuos be jokios baimės dėl atpildo stribai ir jų palikuonys vadina banditais.

Atsakingų institucijų abejingumas, pakantumas žalingam informaciniam reiškiniui prilygsta dalyvavimui antivalstybiniame nusikaltime. Reiškinys, virstantis sistema, kai už valstybines lėšas leidžiami ir platinami, prisidengus žodžio laisve, antivalstybiniai leidiniai, nepriklausomoje valstybėje netoleruotini, persekiotini, jų autoriams ir leidėjams turi būti taikomos atitinkamos sankcijos.

Prašytume atkreipti deramą dėmesį į mūsų iškeltą problemą, rimtai įvertinti žalingą reiškinį nepriklausomoje valstybėje, pritaikyti atsakingų darbuotojų atžvilgiu griežtas poveikio priemones, esančias jūsų kompetencijoje, bei užkirsti kelią panašiems reiškiniams ateityje.

Jonas ČEPONIS,
Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio
prezidiumo pirmininkas

Jonas BUROKAS,
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos
valdybos pirmininkas

Zigfridas JANKAUSKAS,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių
sąjungos l. e. pirm. pav. par.

Andrius TUČKUS,
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko
pavaduotojas

Vytas MILIAUSKAS,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos valdybos pirmininkas

Povilas JAKUČIONIS,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos tarybos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija