Atnaujintas 2008 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1647)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Lietuvos partizanai susitiko Mūšios parke

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Mūšios parke plazda Trispalvė,
su kuria partizanai ėjo į mūšį

Lietuvos partizanų kapeliono monsinjoro Alfonso Svarinsko ini­ciatyva Didžiosios Kovos partizanų apygardos aktyvios kovinės veiklos teritorijoje, Mūšios upės ir to pa­ties pavadinimo miškelyje jau prieš keletą metų įkurtas Mūšios parkas. Šiame parke stūkso kiekvienam Di­džiosios Kovos partizanų apygardos batalionui, jo kovotojų atminimui skirtas ąžuolinis kryžius. Šio parko centre gražiai prižiūrima veja, ku­rioje stovi du kryžiai. Vienas - bal­tas, skirtas popiežiui Jonui Pauliui II, kitas, su septyniais kryžiais -Jungtinių Amerikos Valstijų prezi­dentui Ronaldui Reiganui. Pušaičių paūksmėje žaliai nudažyta nedide­lė medinė pakylėlė - vieta, kur pa­statomas altorėlis šv. Mišių aukai. Visai netoli ir gimtasis mons. A. Svarinsko kaimelis. Puikiai su­tvarkytas ir prižiūrimas parkas kaip magnetas traukia daugelį keliautojų po Lietuvą. Ir partizanai vidur­vasaryje dažnai rengia visų devynių partizanų apygardų sąšauką aktua­liais nūdienos klausimais, paben­dravimui, pasitarimui.


Likimo nepalaužtas kūrėjas

Dalija Ona PARNARAUSKIENĖ

Juozas Dulskis Intoje 1954 metais

Šiemet savo 80-metį švenčia rezis­tentas, politinis kalinys, fotografas, ka­rys savanoris, šaulys Juozas Dulskis.

J. Dulskis gimė 1928 m. kovo 2 dieną Zaveckų k., Jankų valsč., Ša­kių apskrityje, vidutinių ūkininkų Vinco ir Teofilės Dulskių šeimoje. Jo seserys Ona ir Seliomija buvo truputį vyresnės. 1945 metais Juo­zas pasijaunino, todėl visuose do­kumentuose įrašyta gimimo data yra 1929 m. kovo 3 diena.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija