2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šiaulių vyskupijoje

Pakruojo dekanate

Atlaiduose paminėjo buvusio klebono jubiliejų

Parapijiečiai su klebonu
kun. Donatu Kryževičiumi (kairėje)
prie kun. Petro Mikučio kapo

STAČIŪNAI. Rugpjūčio 12-ąją į titulinius Šv. Lauryno atlaidus parapijiečiai ir svečiai rinkosi šventiškai išpuoštoje bažnyčioje kartu paminėti ir buvusio klebono kun. Petro Mikučio 100-ąsias gimimo metines. Atlaidai prasidėjo šv. Mišiomis, jas aukojo rūpestingai šią parapiją aptarnaujantis Lygumų klebonas kun. Donatas Kryževičius, palydimas darnaus parapijos choro, vadovaujamo Jono Janulio. Homilijoje pamokslininkas, išsamiai nušviesdamas šv. Lauryno  nuopelnus Bažnyčiai bei pasiaukojamą rūpinimąsi vargšais. Už tai jis buvo persekiojamas ir žuvo kankinio mirtimi kaip tvirto tikėjimo karžygys už Kristaus mokslą ir išlieka gilaus tikėjimo pavyzdžiu visų laikų žmonijai, skatinančiu nugalėti pasaulio gundymus ir įveikti sunkumus kelyje į amžinuosius Viešpaties namus. Tačiau tenka apgailestauti, kad persekiojimų ir kankinimų dėl tikėjimo ir Bažnyčios vis dar nepavyksta išvengti ir šiame amžiuje, ypač okupacijos metais, kai persekiojimus ir sunkumus teko išgyventi tikintiesiems ir dvasininkams, ir kun. P. Mikučiui per 55-erius kunigystės metus. Stačiūnuose jis darbavosi 20 metų, prisidėjo prie ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“, kovojusios prieš Lietuvos kunigų bei tikinčiųjų persekiojimą, ne tik platinimo tikintiesiems, bet ir aktyvios veiklos pasirašant Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupų ir kunigų pareiškimus 1987 metais okupantų valdžiai ,,Dėl tikinčiųjų mokinių ir mokytojų persekiojimo“. Tai rodo Lietuvos dvasininkijos griežtą nusistatymą ir drąsą ginant tikinčiuosius, nors už tai tekdavo net kalėti, kaip dabartiniam arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, mons. Alfonsui Svarinskui ir kitiems, o kai kuriems ir žūti už tikėjimą (kun. Juozui Zdebskui). Kun. P. Mikutis daug dėmesio ir jėgų skyrė bažnyčiai remontuoti ir ją tvarkyti. Jo rūpesčiu buvo pagaminta šv. Goreti skulptūra ir 1987 m. liepos 5 d. įmontuota prie didžiojo altoriaus kaip jaunimo ir šeimų skaistybės saugojimo simbolis, žmonijos moralės egzistavimo principas. Minint palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus, džiugu prisiminti, kad kun. P. Mikutis jau 1987 m. liepos 12 d. jo garbei suorganizavo pamaldas, pašventindamas jo rūpesčiu nutapytą palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslą didžiajame Stačiūnų bažnyčios altoriuje.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Sutvirtinimo iškilmėje – svečiai iš Londono

Antro srauto sutvirtinamieji
su vyskupu augziliaru Linu
Vodopjanovu OFM. Kairėje –
dekanas kan. dr. Algis Genutis,
dešinėje – arkivyskupas
Bernad Longley

ŠILALĖ. Rugpjūčio 24-osios popietę Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje įvyko Šilalės parapijos jaunimo Sutvirtinimo sakramento iškilmė. Ji vyko dviem srautais, todėl šilališkiams Sutvirtinimo sakramentą teikė abu Telšių vyskupijos vyskupai: ordinaras Jonas Boruta SJ ir jo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Pirmame sraute vyskupas J. Boruta SJ Sutvirtinimo sakramentą suteikė 49, o vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM – 44 berniukams ir mergaitėms. Sutvirtinamuosius vyskupams pristatė Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Vyskupams talkino sekretoriai kunigai Haroldas Šneideraitis ir Modestas Ramanauskas. Paruošiant sutvirtinamuosius Sutvirtinimo sakramento iškilmei daug padėjo tikybos mokytoja katechetė Lina Jasaitė, Šilalės parapijos vikaras kun. Justinas Palubinskas, Telšių kunigų seminarijos klierikas šilališkis Gediminas Paulius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija