2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Rožinio mylėtojų kongresas

Medelį kongresui atminti sodina Zarasų
dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas
ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio
draugijos vadovė Nijolė Gylienė

Šv. Mišių aukojo Panevėžio vyskupas Linas
Vodopjanovas OFM (dešinėje) ir kunigai

Rožinio maldos procesijai vadovavo
kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap

vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
ir Zarasų dekanas kun. Remigijus
Kavaliauskas

Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas
ir Salako klebonas kun. Egidijus Vijeikis

Salakas. Rugpjūčio 6 dieną Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijoje įvyko dvyliktasis Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas „Sveika, Gailestingumo Motina“. Į šią šventę atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, beje, Gyvojo Rožinio draugijos narys ir jos aktyvus palaikytojas, ir dvylika kunigų. Susirinko daugiau nei tūkstantis Gyvojo Rožinio maldininkų iš įvairių Lietuvos vietų. Iš Panevėžio vyskupijos Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Utenos, Panevėžio–Krekenavos ir Zarasų dekanatų atvažiavo daugiau kaip 800 dalyvių, dar apie 200 svečių atvyko iš dvylikos Vilniaus arkivyskupijos Vilniaus miesto parapijų, iš Dūkšto, iš Kauno arkivyskupijos Jonavos ir Ukmergės dekanatų, iš Kaišiadorių vyskupijos ir iš Šiaulių vyskupijos Šiaulių miesto ir Tytuvėnų parapijas. Vyskupai ir organizatoriai džiaugėsi tokia dalyvių gausa.

Kongresas, kaip ir įprasta, prasidėjo Švč. Sakramento adoracija Salako bažnyčioje. Po jos vyko katechezė. Jai ir Rožinio maldos procesijai bažnyčios šventoriuje vadovavo kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap – Mažesniųjų brolių kapucinų ordino vienuolis iš Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos. Katechezėje ir Rožinio maldos Kančios slėpinių mąstymuose svečias kunigas vienuolis pabrėžė Rožinio maldos ir apskritai maldos galią ir svarbą žmogaus gyvenime. Kai žmogus gręžiasi į Dievą maldoje tiek kančios, tiek išbandymų ar tiesiog kasdienybės akimirkomis, jis visada sulaukia Dievo pagalbos. Dievas visada atsiliepia.

Paprastais ir subtiliais drobės, beržinio kryžiaus, žvakės, grandinės, spygliuotos vielos, akmens, plaktuko, gėlių puokštės simboliais į maldininkų širdis šiame Rožinio maldos kelyje prabilo ir Salako parapijos Gyvojo Rožinio draugijos narių prie šoninių bažnyčios durų įrengtos Kančios slėpinių stotelės. Eidama procesijoje aplink bažnyčią nuo vienos slėpinių stotelės prie kitos tūkstantinė minia pritardama Zarasų parapijos Sumos chorui, vadovaujamam Gražvydo Gasparavičiaus, nuoširdžiai giedojo mielas ir žinomas giesmes „Sveika, Marija, Dangaus lelija“, „Motin, guosk mus“, „O Marija, Motinėle“, „Garbė, garbė Marijai“ ir „Dangaus Karaliene“. Giesmių intarpai sukūrė gražią sąsają su kongreso pavadinimu ir moto – Sveika, Gailestingumo Motina.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su vyskupu emeritu Jonu Kaunecku bei kunigais. Giedojo vargonininkės Galinos Palaginos vadovaujamas Salako parapijos moterų ansamblis.

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje tradiciškai buvo pasodintas medelis kongresui atminti. Jį pasodino vyskupai L. Vodopjanovas ir J. Kauneckas, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadas Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė.

Pabaigoje renginio dalyviai susikibę rankomis apglėbė Salako bažnyčią gyvąja Gyvojo Rožinio draugijos narių grandine ir vadovaujami vysk. L. Vodopjanovo sukalbėjo maldą „Tėve mūsų“. Taip simboliškai mūsų Gyvojo Rožinio malda apglėbia ir visą pasaulį, ir Bažnyčią, ir mūsų parapijas, ir mūsų šeimas, ir mus, ir mūsų artimuosius. Taip mus apkabina ir Dievo, ir Marijos, Gailestingumo Motinos, meilė...

Vysk. L. Vodopjanovas palaimino simbolinį agapės stalą. Čia pat, bažnyčios šventoriuje, šeimininkai ir svečiai vaišinosi suneštomis gėrybėmis, bendravo ir šoko smagiai grojant žinomiems Salako muzikantams – romantinės muzikos grupei „3 in 1“.

Iš visos širdies norisi padėkoti visiems, kurių nuoširdžiomis pastangomis ir rūpesčiu įvyko šis nuostabus renginys.

Beje, juk ir Viešpats nusišypsojo visiems mums (tiek organizatoriams, tiek dalyviams) – Jo mažutėliams – padovanodamas gerą orą.

Audronė Bakutienė

Gintauto Antanavičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija