2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Marijos diena

Rugpjūčio 13-ąją Kauno arkivyskupijos parapijų bei kitų Lietuvos vyskupijų tikintieji lankėsi Šiluvoje ir šventė Marijos dieną. Piligrimams patarnavo Raseinių dekanato kunigai. Šią dieną Šiluvoje buvo susirinkę ir Šiluvos Marijos draugijos nariai. Jono Pauliaus II namuose vyko draugijos susirinkimas, o jos narius pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje buvo švenčiama arkivyskupo vadovaujama Eucharistija. Ją transliavo „Marijos radijas“, o jo klausytojų, rėmėjų, geradarių intencijomis šv. Mišių metu meldėsi programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Giedojo Viduklės parapijos choras. Eucharistiją pradėdamas arkivyskupas kvietė dėkoti už praėjusį laiką, už skaudesnius ir džiugesnius gyvenimo įvykius, ypač už praėjusias Pasaulio jaunimo dienas, ir melsti Mergelės Marijos užtarimo ateičiai. Ganytojas pasveikino bei pakvietė melstis už arkivyskupijos kunigus Juozą Čičirką, Norbertą Martinkų Giedrių Maskolaitį, mininčius įvairias amžiaus sukaktis, be to, nuolankiai paprašė malda lydėti ir jo tarnystę arkivyskupijoje – vyskupu buvo įšventintas rugpjūtį, prieš trejus metus. Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog atvykusieji į Šiluvą dažniausiai prašo Marijos užtarimo, grąžinti sveikatą, nes liga suvaržo, atima iš žmogaus dalį gyvenimo, o kai kada ir jį patį. „Dievas yra gyvybės Viešpats. Juk Jis įkvėpė gyvybės planą, kad žmogus būtų gyvas. Dievas gydo ir teikia gyvybę. Jis yra gyvųjų Dievas“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Jėzus atėjo į žemę, kad kiekvienas turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų (plg. Jn 10). Jėzus ne vienam mirusiajam grąžino gyvybę. O Marija, Jėzaus Motina, yra gyvųjų Motina. Per pirmąją Ievą pas gyvuosius atėjo mirtis, per antrąją Ievą – Mariją – pas mirtinguosius  atėjo gyvenimas. Ganytojas įspūdžiais iš Baltojo akmens šventovės Italijos pietuose paliudijo Marijos užtarimo galią – apie ją byloja įspūdinga ten esanti pagijusių žmonių padėkos ženklų (netgi ramentų) galerija. „Dievas nori laikyti mus gyvus ir sveikus“, – sakė arkivyskupas, darsyk atkreipdamas dėmesį į šv. Mišių skaitinį: „Aš netrokštu nė vieno mirties, – tai Viešpaties Dievo žodis“ (Ez 18, 32). Dievas yra geras ir gailestingas, Jis nėra abejingas tam, kaip gyvename. Tačiau ko reikia, kad mes gyventume? Šventasis Raštas, ganytojo žodžiais tariant, nuolat ragina atsiversti. Kad turėtume gyvenimą, Viešpats kviečia atsiversti iš pykčio, pavydo, puikybės ir nori pagydyti. „Ar leisimės, kad Dievas gydytų ir mes gyventume?“ – šiuo klausimu baigė homiliją arkivyskupas.

Visuotinėje maldoje buvo meldžiama Dievo gailestingumo Bažnyčiai, visiems jos nariams, šeimoms, palaimintoms Santuokos sakramentu, kad jos būtų gyvas liudijimas šių dienų visuomenei. Melstasi už mūsų dienų tikėjimo kankinius ir visus persekiojamus dėl savo įsitikinimų ir religijos, kiekvienam prašyta Dievo gailestingumo, o visiems krikščionims – pasiryžimo daryti gerus darbus kūnui ir sielai. Baigdamas Eucharistiją, arkiv. L. Virbalas dėkojo visiems už piligrimystę į Šiluvą, pakvietė į netrukus prasidėsiančias Šilines, paprašė šiais neramiais laikais atvykti melsti Dievo globos, taikos mūsų Tėvynei Lietuvai, ramybės savo šeimoms.

Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje vyks rugsėjo 7–15 dienomis. Rugsėjo 6-ąją po vakaro šv. Mišių atlaidų pradžią skelbs procesija su Švč. Sakramentu iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką. Įžanga į Šilinių atlaidus – paskutinį vasaros sekmadienį rengiamos piligrimų eisenos. Rugpjūčio 28 dieną, sekmadienį, eisenų pradžia 9 valandą nuo Dubysos ir Tytuvėnų. 12 val. Šiluvos Bazilikoje bus aukojamos padėkos Mišios už tėvynės laisvę, meldžiamasi už jos gynėjus.

Pagal Siluva.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija