„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. balandžio 14 d., Nr.4 (209)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Svarbieji tikėjimo mokytojai

Apie popiežiaus Pranciškaus susitikimą su Milano jaunimu

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus laimina
jaunuosius susitikimo dalyvius

Popiežius Pranciškus, tarsi primindamas, kad reikia intensyviai ruoštis jo sušauktai 2018 metų spalį įvyksiančiai Vyskupų Sinodo asamblėjai, skirtai jaunimo tikėjimo ir pašaukimo temai, rodo išskirtinį dėmesį jaunų žmonių sielovadai. Šventojo Tėvo balandžio mėnesio maldos intencijoje kviečiama: „Visi kartu melskimės už jaunus žmones, kad jie mokėtų dosniai atsiliepti į savąjį pašaukimą ir kad kurtų geresnį pasaulį“. Balandžio 8-ąją, Verbų sekmadienio, kuris vyskupijose buvo švenčiamas ir kaip Pasaulinė jaunimo diena, išvakarėse, popiežius Pranciškus dalyvavo Švč. Mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje surengtame Romos ir gretimų vyskupijų jaunų žmonių maldos budėjime, kuriame buvo gilinamasi į būsimojo Vyskupų Sinodo temą. Jis laišku pasveikino Europos vyskupų konferencijų tarybos Barselonoje (Ispanija) surengtą ir kovo 28–31 dienomis dėl panašaus pasirengimo Sinodui tikslo vykusį Europos jaunimo sielovados kongresą. Tame sveikinime Šventasis Tėvas vėlgi akcentavo būtinumą analizuoti šiuolaikinio jaunimo evangelizavimo ir pastoracinio palydėjimo iššūkius. Siekiant, kad jauni žmonės, kaip veiklūs katalikiškos šeimos nariai, būtų patikimi Evangelijos džiaugsmo skleidėjai visose aplinkybėse.


Šventojo Kazimiero Lietuva

Benjaminas ŽULYS

Parodos-konkurso laureatai

Džiugino kūryba

Nors šv. Kazimiero dienos šventė jau praėjo, tačiau Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje ji tęsiasi tarsi nuolat. Šio šventojo vardas čia minimas dažnai, nuolat primenant jo meilę bei pasiaukojimą Dievui ir žmonėms.

Svarbiausios šv. Kazimiero savybės, jo gyvenimo, veiklos būdai buvo plačiai paminėti Šv. Kazimiero progimnazijoje įvykusioje Respublikinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje bei kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“. Konferencijos koordinatoriai – progimnazijos direktorė, Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrė Palmira Talijūnienė, direktorės pavaduotojai Ordino nariai Filomena Beleškevičienė bei Olivijus Spitrys, progimnazijos dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis bei mokytoja metodininkė, etikos vyresnioji mokytoja Dangira Mikalauskienė. Konferenciją organizavo Kauno švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Šv. Kazimiero progimnazija. Jos globėjai – Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija ir Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapija.


Bibliotekoje – gimtosios kalbos minėjimas su vaikais

Renginio dalyviai, svečiai
ir bibliotekininkai

Pagėgiai. Minėdama Lietuvių kalbos kultūros ir Tautinio kostiumo metus, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną bei Lietuvių kalbos dienas, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka į literatūrinį-kūrybinį vidudienį „Sveika, gimtoji kalba!“ pakvietė vaikus. Jo tikslas – lietuvių kalbos žinių gilinimo motyvacijos stiprinimas bei vaikų tautinės edukacijos skatinimas. Prie šios šventės prisijungė jaunieji bibliotekos skaitytojai ir vaikų užimtumo specialistės Ivetos Grikšienės lydimi Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro ugdytiniai.

Vidudienio įžanga tapo šį renginį vedusios Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Liudmilos Fetingienės lietuvininkių tautinio kostiumo ir Mažosios Lietuvos regiono pristatymas. Mažiesiems bibliotekos bičiuliams sveikinamąjį žodį tarė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė ir kvietė vaikučius kasdien draugauti su knygele, aktyviai dalyvauti įvairiose literatūrinėse iniciatyvose ir veikloje.


Lietuviški Šveicarijos spinduliai gimnazijoje

Jūratės Jablonskytės-Caspersen
dovanos Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos
direktorei Laimai Navickienei (kairėje)

VEIVIRŽĖNAI. Jurgio Šaulio gimnazijoje vyko renginys, kuriame ne tik pasidžiaugta nauja, originaliai įrengta fojė, bet ir atidaryta paroda „Lietuviai Šveicarijoje“, kurią pristatė šios šalies lietuvių bendrijos pirmininkė Jūratė Jablonskytė-Caspersen. Renginyje dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio sūnėnas Česlovas Tarvydas, Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, Veiviržėnų seniūnė Edita Sluckienė, Klaipėdos universiteto Baltų filologijos katedros vedėja prof. dr. Roma Bončkutė, svečiai: Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis kartu su bažnyčios klebonu kun. Sauliumi Katkumi, Veiviržėnų bažnyčios klebonas kun. Vidmantas Gricius, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos bendruomenė, kuriai signataro vardas suteikia ne tik pasididžiavimą, bet ir sparnus naujoms idėjoms, kurias visiems kartu yra nesunku įgyvendinti.


Kazimierinėse – ateitininkų šventė

Ateitininkai su klebonu
kun. Antanu Šimkumi po šv. Mišių
prie Ukrinų Šv. Antano
Paduviečio bažnyčios

UKRINAI. Kovo 4 dieną čia susirinko ateitininkai iš Žemaičių Kalvarijos Antano Maceinos, Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus, Mažeikių Šv. Jono Bosko ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bei Ukrinų kuopų. Gera kartu susirinkti, ūgtelėti dvasiškai, pasimelsti ir papramogauti. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių vienuolijos seserys Alma ir Ingrida skaitė paskaitą apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris birželį bus paskelbtas palaimintuoju, jo gyvenimą pristatė kaip žygdarbį Švč. Jėzaus Širdžiai. Kun. Gintaras Lengvinas patraukliai pavaizdavo karalaičio šv. Kazimiero šventumo siekį, lydimą stebuklo nuo dvylikos metų, ir paaiškino, kodėl svarbu siekti Dievo artumo. Susirinkę ateitininkai pristatė savo kuopą: kas išmaniai, kas išradingai, o kas ir linksmai.


Rinkosi besiruošiantieji Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui

Visus sudomino svečio
Pauliaus Aurylos paskaita

ŠILALĖ. Kovo 26-ąją, sekmadienį, į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią gausiai rinkosi vaikai ir jaunimas, besiruošiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Pirmą kartą su jais atvyko ir mamos, tėčiai. Mat šiemet Šilalės parapijos klebono kan. dr. Algio Genučio iniciatyva suruošta bendra katechezė ne tik vaikams, bet ir tėvams, kad jie savo akimis pamatytų bei išgirstų, kaip jų vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentams, kokie reikalavimai keliami norint tapti tikrais katalikais. Pirmiausia gausiai dalyvauta tos dienos pamaldose, o po to, parapijos namų salė prigužėjo jaunimo ir jų tėvelių. Šiame renginyje dalyvavo ir mokytojai katechetai, klebonas kan. A. Genutis. Nuoširdžiai talkino vienuolė sesuo Darata Slušnytė, daug prisidėjusi prie šio renginio suorganizavimo, prie kompleksinės katekizacijos, siekiant į ją pakviesti netgi tėvelius, kad ir jie pamatytų, ko mokoma ir kaip dirbama su Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiais vaikais. Pasak kai kurių mamų, suaugusieji prisimena bei pagilina sovietmečiu paslapčiomis sužinotas tikėjimo tiesas, gali dar ir patys papildomai gilinti vaikų žinias namuose.


Patriotinės dainos festivalis-konkursas

Vieną pavasario dieną Radviliškio miesto kultūros centre šurmuliavo jaunimas iš visos Lietuvos. Jaunieji atlikėjai atvyko į pirmąjį, tačiau tikrai tradiciniu tapsiantį respublikinį patriotinės dainos festivalį-konkursą „Myliu tėvynę ir tave“. Jis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Festivalio-konkurso tikslas – skatinti moksleivių kūrybiškumą, ugdyti jaunosios kartos atlikėjų estetinį skonį, pasitelkiant muzikos formų įvairovę formuoti pilietinę poziciją, pasididžiavimą savo tradicijomis ir istorija. Jis padeda atsiskleisti jauniesiems atlikėjams sudarant sąlygas kūrybinei ir muzikinei saviraiškai, turtinti vidinį bręstančios jaunos asmenybės pasaulį bei puoselėti patriotinius jausmus. Festivalyje-konkurse buvo kviečiami dalyvauti 9–12 klasių atlikėjai iš šalies gimnazijų, vidurinių ir meno mokyklų. Dalyvių amžius – 14–19 metų. Jie buvo susiskirstyti į kelias kategorijas: solistai, vokalinės ir vokalinės-instrumentinės grupės. Festivalyje-konkurse dalyvavo apie 100 dalyvių. Jaunieji talentai atvyko iš Rokiškio rajono Juodupės gimnazijos, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro, Šiaulių universiteto gimnazijos bei Radviliškio miesto Lizdeikos ir Vaižganto gimnazijų.


Jaunieji piešėjai šildė bažnyčią

PAPILĖ. Renginiai, kurių metu vaikai spalvų, garsų, žodžio, muzikos ir kita saviraiškos forma gali išsakyti savo mintis, jausmus, suteikdami laimės, džiaugsmo minutę aplinkiniams, nėra naujiena ar atsitiktinumas Papilės ateitininkų veikloje. Ji skatina jaunųjų talentų atsiskleidimą, atveria erdvę ir galimybes vaikų gebėjimams pasireikšti, ugdo organizacinius kaimiškos vietovės jaunimo gebėjimus, išryškina iniciatyvų palaikymą. Nuo pat Advento pradžios senos ir šaltos Papilės Šv. Juozapo bažnyčios sienas puošė Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinukų šilti ir spalvingi piešiniai. Kalėdų laikotarpio piešinių parodos-konkurso, kurį tradiciškai organizuoja Papilės S. Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, tema buvo „Šventų Kalėdų angelas“. 5–8 klasių mokiniai ir vyresnieji gimnazistai, konsultuojami dailės mokytojų Dalios Sakalauskienės ir Vytenio Rimkaus, Papilės šventovę papuošė beveik šimtu savo darbų. Miestelio tikintieji ir iš svetur atvykę dažnai džiaugiasi, kad vaikų darbeliai ne tik pagyvina seną bažnytėlę, bet ir sušildo dažnokai net apšerkšnijusias sienas bei pamalonina kiekvieno parapijiečio širdį.


Metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas

Vasario 24-26 dienomis Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje vyko metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas „Ramybė ir gerumas – dvasios vaisiai“. Jame dalyvavo apie 80 jaunuolių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Kretingos vietinių brolijų bei penki pranciškoniškojo jaunimo atstovai iš Lenkijos. Metinis susitikimas tradiciškai buvo skirtas ugdymui ir brolystės šventimui. Mokymus jaunimui sakė brolis kapucinas Vincentas Tamošauskas OFM Cap, brolis konventualas Piotras Strocen OFM Conv ir pranciškoniškojo jaunimo nacionalinis dvasinis asistentas Antanas Blužas OFM. Susitikimo dalyviai šlovino ir meldėsi adoracijoje, priėmė Susitaikinimo sakramentą, o šeštadienio vakarą vyko brolystės šventė, kurios metu vietinės brolijos pristatė savo paruoštus vaidinimus apie įvairius dvasios vaisius. Sekmadienį per šv. Mišias parapijoje pranciškoniškasis jaunimas subūrė jungtinį šlovinimo chorą.


Gamtos grožį – į vaiko sielą

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Koks nuostabus Dievo sukurtasis pasaulis! Gražus savo harmonija, spalvų bei atspalvių varsomis, augmenijos bei gyvūnijos įvairove. Gražus jis ir savo vadinamuoju „antstatu“ virš Žemės rutulio, kai vaiskią naktį, pažvelgęs į dangaus skliautą, išvysti žvaigždžių sietynus ir tarsi tas žvaigždeles ganantį, visados tylų ir ramų Mėnulio diską... O kokie nuostabūs esti saulėtekiai ir saulėlydžiai... Arba kai virš galvos pakibusį juodą debesį perskrodžia žaibas ir perkūno griausmas, o po to, virš gaivaus lietučio nuprausto beržynėlio nušvitus saulei, visu ryškumu sušvyti laumės juosta – vaivorykštė. Dar gražesnės mūsų ežerų, ežerėlių „akys“, sidabriniai per laukus, miškus, klonius vingiuojančių upių, upeliukų kaspinai, kalvų, kalvelių, piliakalnių „kupros“...

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija