Atnaujintas 2004 gegužės 5 d.
Nr.34
(1237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pranokęs laiką ir bendraamžius

Lietuvių katalikų mokslų akademijos 2002 metais išleistame pirmajame Zigmo Zinkevičiaus „Rinktinių straipsnių“ tomo (redakcinė komisija – pirmininkas akad. prof. Vacys Milius, Algimantas Katilius, dr.Antanė Kučinskaitė, dr.Elena Neniškytė) pratarmėje autorius rašo: Leidinį sudaro keturi tomai. Į juos dedami straipsniai, paskelbti ne tik moksliniuose, bet ir plačiajai visuomenei skirtuose periodiniuose leidiniuose, jeigu tik tie straipsniai turi mokslinės ar visuomeninės vertės. Vienas kitas iš jų parašytas su kitais autoriais… Nevengta populiaraus straipsnio šalia ta pačia tema mokslinio, nes jų skirtingi tikslai, kitoks požiūris į temą, kitas adresatas. Jeigu kurio straipsnio buvo paskelbti keli variantai, net skirtingomis kalbomis, dedamas tik vienas iš jų, paprastai išsamiausias. Kiti tik paminimi, trumpai aptariami.


„Neliūdėkite. Nukankintieji kovoja drauge su mumis“

Pasirodė istorijos mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės inicijuoto ciklo „Bažnyčios šviesa“ trečioji knyga – Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos. Ją 2003 metų pabaigoje tūkstančio egzempliorių tiražu išleido Utenos spaustuvė-leidykla „Indra“, o knygos rengimą ir leidybą parėmė Utenos rajono savivaldybės arkivyskupo M.Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisija ir Arkivyskupo Mečislovo Reinio fondas. Knyga apimtimi nedidelė (80 puslapių), tačiau solidi turiniu, puošni poligrafine išvaizda. Leidinyje, kaip rodo pats pavadinimas, daug datų, faktų, komentarų iš arkivyskupo gyvenimo, veiklos, o taip pat iš kitų žmonių triūso, skirto šio žymaus lietuvių tautos dvasininko, kankinio atminimui įamžinti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija