Atnaujintas 2004 gegužės 7 d.
Nr.35
(1238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Linksmais balseliais skambėjo
vaikų velykėlės

Utena. „Bažnyčia yra ne vien senos močiutės su rožiniu rankose, bet ir jauni aktyvūs žmonės, gyvenantys ir besidžiaugiantys Dievo malone“, - šiuos Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios klebono kun. Sauliaus Kalvaičio žodžius nuotaikingu Atvelykio koncertu įrodė katalikiška jaunimo organizacija „Tikėjimas ir meilė“, po sekmadienio jaunimo Mišių sukvietusi gausų būrį vaikų ir jaunimo į Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto salę.


Šeimų šventė

Zarasai. Pasaulinės gyvybės dienos ir šeimų šventė prasidėjo Sumos šv. Mišiomis, kurias aukojo Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas. Bažnyčioje buvo iškabinti nuotaikingi vaikučių piešiniai, kaip jie įsivaizduoja savo šeimą. Į liturgiją įsitraukė šeimos, skaitydamos Šventąjį Raštą, bendruomeninę maldą bei atnešdamos atnašas. Po Mišių visi rinkosi į Kultūros rūmus, kur tęsėsi šventė. Tiberiados bendruomenės broliai iš Baltriškių Pranciškus ir diakonas Egidijus dalijosi savo dvasine patirtimi dirbant su šeimomis savo bendruomenėje; akcentavo svarbų Dievo vaidmenį šeimos gyvenime, liudijo apie daugybę atsivertimų suradus Dievą savyje.


Viešpaties diena,
skirta gyvybei išsaugoti

ŠILALĖ. Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje balandžio 25-oji buvo skirta Pasaulio gyvybės dienai paminėti. Votyvą aukojo vikaras kun. Mindaugas Alekna. Jo homilijoje nuskambėjo pagrindinis motyvas – žmogaus, kaip aukščiausiojo Dievo kūrinio, gyvybės išsaugojimas. Kunigas akcentavo, kad gyvybės išsaugojimas žemėje yra paties žmogaus išgyvenimo ir jo egzistencijos šiame laike būties problema.


Jonavos dekanate

Malda prieš pietus su klieriku
Nerijumi Vyšniausku
Autorės nuotrauka

Jonava. Įvyko tikybos mokytojų susirinkimas, kuriame buvo aptartas vaikų pasirengimas pirmajai išpažinčiai ir Pirmajai Komunijai. Atgailos sakramentą parapijos vaikai priima baigę keturias klases, o Eucharistijos sakramentui rengiasi dar metus ir priima baigę penkias klases. Susirinkime, kuriame dalyvavo dekanas kun. Sigitas Bitkauskas, sudarytas Atgailos ir Eucharistijos sakramentų priėmimo grafikas. Klebonas prašė paraginti vaikus, nelankančius tikybos pamokų ir norinčius pasirengti sakramentams, registruotis parapijos raštinėje arba zakristijoje. Juos birželio mėnesį rengs klierikas.


Trys chorai bažnyčioje

Baisogala. Balandžio 24 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje vyko sakralinės ir pasaulietinės muzikos chorų pasirodymas. Gražiais dainingais balsais tą šeštadienio popietę susirinkusius baisogaliečius džiugino Kelmės, Pakruojo ir Baisogalos kultūros centrų mišrūs chorai.

Koncerto pradžioje atvykusius į šventovę svečius ir savus choristus pasveikino Baisogalos parapijos klebonas kun. Tomas Kedušis. Jis pasidžiaugė, kad po nesenai vykusio Kauno valstybinio choro pasirodymo ir vėl mūsų bažnyčioje skambės chorinės dainos mylėtojų balsai. „Labai gražu, kad vyksta tokie renginiai. Linkiu choristams geriausios sėkmės, džiuginant Baisogalos žmones savo dainingais balsais“, – baigė klebonas. Chorus, jų vadovus, solistus ir dirigentus dalyviams pristatė Baisogalos kultūros namų direktorė V.Kaščionienė ir Z. Čelkevičius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija