Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Paminėtos kunigo mirties metinės

Birželio 20 dieną Notingemo Šv. Barnabo katedroje vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, ir Lietuvos marijonu provinciolas kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, drauge su katedros kunigais aukojo iškilmingas šv.Mišias už Didžiosios Britanijos lietuvių mylimo kun. dr. Stepono Matulio, MIC, sielą.

Kun. dr. S.Matulis, MIC, - vienas šviesiausių ir iškiliausių Didžiosios Britanijos ir Europos lietuvių, - mirė praėjusių metų birželio 18 dieną, sulaukęs garbingo 85-erių metų amžiaus.

Ypatingi kun. dr. S.Matulio nuopelnai Lietuvai yra Lietuvos valstybės tęstinumo veikla puoselėjant lietuvybę, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio šventumo bylos vedimas, labdaringa veikla. Lietuvos Respublikos Prezidentas už ypatingus nuopelnus lietuvybės puoselėjime kun. dr. S.Matulį 1998-aisiais Vasario 16-osios proga apdovanojo Gedimino ordinu.

Notingemo katedra buvo pilnutėlė, lietuvių, anglų, airių, italų ir kitų tautybių katalikų. Priekinėse eilėse meldėsi Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius, Londono lietuvių parapijos pirmininkas Stasys Kasparas, kunigo S.Matulio sūnėnas iš Lietuvos Steponas Matuliauskas-Matulis, atvykęs iš Panevėžio, Notingemo lietuviai, svečiai iš apylinkių. Angliškas giesmes giedojo katedros choras, iškilmingos šv. Mišios buvo aukojamos su visomis apeigomis ir procesijomis. Pamokslą pasakė tėvas Džefas. Vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, padėkojo visiems susirinkusiems. Po šv. Mišių visi dalyviai vyko į Vilfordo Hilo kapines, kur lietuviškame kampelyje vyskupas Juozas Žemaitis pašventino Didžiosios Britanijos lietuvių aukomis pastatytą kuklų juodo marmuro kryžių.

Kapinėse Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas S.Vaitkevičius padėkojo visiems aukojusiems paminklo statybai, išvardydamas bendrijos skyrius ir aukų rinkėjus iš Derbio, Notingemo, Volverhemptono, Mančesterio, Gločesterio, Bordono, Bredfordo, Londono ir daugelio kitų vietovių, o taip pat paminklu besirūpinusiam Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos sekretoriui su žmona. Kun. S.Matulio giminių vardu Anglijos lietuviams dėkojo S.Matuliauskas, kuris vylėsi, kad lietuviai, gyvendami toli nuo tėvynės, per Vėlines taip pat prisimins kunigą Steponą, aplankys jo kapą ir uždegs žvakutę. Iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas.

Lietuvių katalikų centro „Židinys” sodelyje Notingemo šauniosios šeimininkės suruošė gardžias vaišes. Jose dalyvavo apie 60 žmonių. Vyskupas J.Žemaitis, MIC, dėkojo visiems dalyvavusiems ir kvietė juos būti vieningus bei visada stengtis blogį nugalėti gerumu. Ypatinga padėka nuskambėjo šeimininkėms Genutei Juozelskienei, Felicijai Damaševičienei ir Lesley Radage. Vyskupas taip pat papasakojo, kad teko ne tik „Židinyje” paviešėti, bet ir Valijoje, užmegzti ryšius su Valijos Kardifo vyskupija, katalikų mokyklomis, nutiesti bendradarbiavimo ryšius Marijonų gimnazijai Marijampolėje.

Lietuvių katalikų centro - „Židinio” ir Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos vardu pakvietėme vyskupą J.Žemaitį, MIC, Lietuvos marijonų provinciolą kun. dr. V.Brilių, MIC, ir kun. Vaclovą Aliulį, MIC, birželio 18-ąją savo tėviškėje Lietuvoje šventusį savo kunigystės 60-ąjį jubiliejų, atvykti į „Židinį” rudenį ilgesniam laikui, surengti paskaitų ir seminarų ciklą Šventojo Rašto, Bažnyčios ir valstybės santykių temomis.

Dr. Darius FURMONAVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija