Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Beatifikacijų iškilmės Varšuvoje

Tarp palaimintųjų – komunizmo kankiniu buvęs kunigas

Palaimintasis kunigas
Vladislavas Findišas

Lenkijos sostinėje Varšuvoje praėjusį sekmadienį vykusi trijų kunigų beatifikacija užbaigiant Nacionalinį Eucharistijos kongresą ženklino dar vieną atvejį – sugrįžimą prie praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje vyravusios tradicijos, kai Šventasis Tėvas vadovauja tik kanonizacijos apeigoms. Popiežiaus Benedikto XVI potvarkiu birželio 19 dieną Varšuvos Pilsudskio aikštėje kunigų Bronislavo Markievičiaus (1842-1912), Ignacijaus Klopotovskio (1866-1931) ir Vladislavo Findišo (1907-1964) paskelbimo palaimintaisiais šv. Mišių aukai vadovavo Varšuvos arkivyskupas kardinolas Juzefas Glempas.

Tarp naujųjų palaimintųjų išsiskiria kunigas V.Findišas, kuris yra pirmasis lenkų dvasininkas, Katalikų Bažnyčios pripažintas kaip komunizmo kankinys. Jis gimė 1907 m. gruodžio 13 d. Krosčienko Nizne miestelyje netoli Krosno, tvirtų katalikiškų tradicijų šeimoje. Baigęs gimnaziją ir Peremislio kunigų seminariją, 1932 m. birželio 19 d. gavo kunigystės šventimus. Pasiaukojančiai dirbo parapinėje sielovadoje, taip pat ir sunkiais Antrojo pasaulinio karo bei pokario metais. Nuo 1946 metų sekamas komunistinių saugumo tarnybų, diskriminuojamas įvairiais draudimais, nes religinio atsinaujinimo darbais stengėsi apsaugoti tikinčiuosius, ypač jaunimą, nuo prievartinės ateizacijos.

1963 metais suimamas ir, apkaltinus neva pažeidęs religinius įstatymus, nuteisiamas dvejiem su puse metų kalėjimo. Tuo metu komunistinėje spaudoje vykdyta šmeižimo ir niekinimo kampanija, nukreipta prieš drąsų ir uolų dvasininką. Kalėdamas Žešovo, vėliau Krokuvos kalėjimuose, kunigas patiria kankinimus ir fizinį, psichologinį bei dvasinį pažeminimą. Dar prieš areštą kun. V.Findišui buvo atlikta sudėtinga skydliaukės operacija ir laukė antroji, kad būtų pašalintas auglys. Patekus į kalėjimą operacija nebuvo atlikta, sveikata nuolat blogėjo, liga progresavo ir buvo akivaizdu, kad kunigas pasmerktas lėtai mirčiai.

Tik jam esant labai sunkios būklės pagaliau buvo patenkintas advokatų prašymas nutraukti areštą 1964-ųjų vasarį. Ligoninėje atlikti tyrimai parodė, kad vėžio liga tiek pažengusi, jog operacijos daryti nebegalima. Po didelių kentėjimų, kuriuos tvirtai išlaikė atsiduodamas Dievo valiai, kun. V.Findišas mirė Novy Žmigrado klebonijoje ir buvo palaidotas vietinėse kapinėse. Atsiliepiant į daugelio tikinčiųjų prašymus, 2000 metų gegužę Žešovo vyskupijoje buvo pradėta kun. V.Findišo beatifikacijos byla. Ją užbaigus, popiežiaus Jono Pauliaus II 2004 m. gruodžio 20 d. patvirtintu dekretu Šventųjų skelbimo kongregacija konstatavo, kad kun. V.Findišas komunistinės nelaisvės kančias ir mirtį patyrė dėl Evangelijos skelbimo, todėl pripažintas kaip tikėjimo kankinys.

Birželio 19 dieną taip pat palaimintuoju paskelbtas kunigas Bronislavas Markievičius buvo gimęs 1842 m. liepos 13 d. Poružniko vietovėje netoli Peremyslio. Jis dirbo parapijos klebonu ir seminarijos profesoriumi. Italijoje įstojo į Šv. Jono Bosko saleziečių vienuoliją. Pasižymėjo socialiniuose darbuose globodamas vargšus ir našlaičius. Įkūrė saleziečių šeimai priklausančias Šv. Mykolo arkangelo vyrų ir moterų kongregacijas, kurios buvo pripažintos po jo mirties Piastove 1912 m. sausio 29 d.

Trečiasis praėjusį sekmadienį Varšuvoje paskelbtas palaimintasis kun. Ignacijus Klopotovskis buvo gimęs Korženiovkos miestelyje 1866 m. liepos 20 d. Pasižymėjo artimo meilės darbais,auklėjo jaunus žmones, rūpinosi našlaičiais ir seneliais.Būdamas parapijos kunigu Varšuvoje įkūrė Loreto Švč. Mergelės Marijos seserų kongregaciją. Mirė Varšuvoje 1931 m. rugsėjo 7 d.

Birželio 19 dieną kalbėdamas maldininkams Šv. Petro aikštėje, popiežius Benediktas XVI pareiškė viltį, kad Lenkijos Eucharistijos kongresas ir trijų kunigų beatifikacija stiprins tikinčiųjų bendruomenės „broliško susitaikymo dvasią, kaip būtiną pagrindą kuriant bendrystę tarp tų, kurie renkasi prie vieno Kristaus stalo“.

Mindaugas Buika

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija