Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Mirė įtakingiausias
Filipinų kardinolas

Prašau pagalbos
Lietuvos partizanams
įamžinti

Neieškokite kvailų
ministrų!

Išbuožintojai

Tautos sukilimas
ar ekstremistų
maištas?

Apgavystė
vidury dienos

Ispanų katalikai pasmerkė netinkamą šeimos politiką

Pusantro milijono ispanų
didžiuliu mitingu pasmerkė
savo vyriausybės
šeimos politiką

Pusantro milijono katalikų iš Madrido ir visos Ispanijos šeštadienio vakarą šalies sostinėje surengtame mitinge ištarė aiškų “Ne!” savo vyriausybės vedamai klaidingai šeimos politikai. Mitingą, kurio tikslas buvo priminti visuomenei nenykstančią šeimos svarbą, surengė Ispanijos šeimos forumas. Vyskupų, tarp jų Madrido kardinolo Rouko Varelos, lydimi tikintieji, krikščioniškų organizacijų ir sąjūdžių atstovai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, bet labiausiai katalikų šeimos pasmerkė vyriausybės planus įvesti naują įstatymą, kuris tos pačios lyties atstovų santuoką prilygintų vyro ir moters santuokai.


Ekumeninis kelias negrįžtamas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
susitinka su Pasaulio Bažnyčių
Tarybos generaliniu
sekretoriumi metodistų
pastoriumi Samueliu Kobija

II Vatikano Susirinkimo įtaka

Tęsdamas savojo pontifikato pradžios daromus tvirtus pareiškimus ekumenizmo naudai, popiežius Benediktas XVI, birželio 16 dieną audiencijoje Vatikane priėmęs Pasaulio Bažnyčių Tarybos (PBT) generalinį sekretorių pastorių Samuelį Kobiją, pabrėžė, jog „Katalikų Bažnyčios įsipareigojimas krikščionių vienybei siekti yra negrįžtamas“. Beje, sąvoką „negrįžtamas“ arba „neatšaukiamas“ kalbėdamas apie ekumenizmą neretai vartojo ir popiežius Jonas Paulius II, todėl išreikšdamas panašias mintis dabartinis Šventasis Tėvas, matyt, norėjo dar kartą priminti, kad yra pasirengęs tęsti savo pirmtako iškilius darbus.


Beatifikacijų iškilmės Varšuvoje

Tarp palaimintųjų – komunizmo kankiniu buvęs kunigas

Palaimintasis kunigas
Vladislavas Findišas

Lenkijos sostinėje Varšuvoje praėjusį sekmadienį vykusi trijų kunigų beatifikacija užbaigiant Nacionalinį Eucharistijos kongresą ženklino dar vieną atvejį – sugrįžimą prie praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje vyravusios tradicijos, kai Šventasis Tėvas vadovauja tik kanonizacijos apeigoms. Popiežiaus Benedikto XVI potvarkiu birželio 19 dieną Varšuvos Pilsudskio aikštėje kunigų Bronislavo Markievičiaus (1842-1912), Ignacijaus Klopotovskio (1866-1931) ir Vladislavo Findišo (1907-1964) paskelbimo palaimintaisiais šv. Mišių aukai vadovavo Varšuvos arkivyskupas kardinolas Juzefas Glempas.


Jaunimas dalijosi bendryste

Panevėžio vyskupijos Katechetikos
centro vadovė Zita Tručionienė
ir vyskupas Jonas Kauneckas
tarp jaunimo
Linos Žostautaitės nuotrauka

Vienas iš daugelio Eucharistijos metams skirtų renginių Panevėžio vyskupijoje įvyko birželio 4 dieną Aukštaitijos sostinės Sielovados centre. Tądien į jį rinkosi vyskupijos dekanatų jaunimas – projekto „Pasilik su mumis, Viešpatie!“, skirto Eucharistijos metams, dalyviai. Renginį organizavo vyskupijos Katechetikos (vad. Zita Tručionienė) ir Jaunimo (vad. Saulius Černiauskas) centrai, talkino savanoriai, ateitininkai ir skautai. Renginį parėmė Panevėžio vyskupijos kurija, verslininkas Jonas Katinas, uždaroji akcinė bendrovė „Midenė“ ir Karaliaus Mindaugo bataliono motorizuotasis pėstininkų būrys. Šventei „Pasilik su mumis, Viešpatie!“ vadovavo Velžio (Panevėžio r.) gimnazijos 10-os klasės moksleivė, ateitininkų Vysk. K.Paltaroko kuopos narė Žydrūnė Kripaitytė.


Dievo miesto žmogaus mieste statytojai

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Šviesos kelio slėpiniai
Metelių gatvėmis.
Priekyje – Šventežerio klebonas
kun. Juozas Fakėjavas

Kai dėl meninės programos, skirtos renginiui ,,Strimaičiui – 100“ nuėjau tartis su Lazdijų parapijos vaikų ir jaunimo choro vadove vargonininke Daiva Lapinskaite, mergaitės labai gyvai dalijosi įspūdžiais apie neseniai Meteliuose vykusias Lazdijų dekanato Jaunimo dienas ,,Mes atvykome Jo pagarbinti“(Mt 2,2). Paprašiau jų plačiau papasakoti apie tai.


Šventovė, apipinta legendomis,
gyva ir šiandien

Kauno Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo)
bažnyčia

Šį pavasarį išėjo nedidelė knygelė apie legendomis apipintą Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, dažniausiai vadinamą Vytauto Didžiojo, bažnyčią. Šio leidinio pristatymas įvyko balandžio 24 dieną pačioje bažnyčioje. Apie knygą ir šią šventovę kalbamės su jos autorėmis – Vytauto Didžiojo universiteto Menų instituto dėstytojomis doc. dr. Laima Šinkūnaite ir doc. dr. Nijole Lukšionyte-Tolvaišiene.


Labai laukiamas svečias

Prelatas Edmundas Putrimas
aukoja šv. Mišias lietuvių kalba
Kampohermose, Almerijoje,
birželio 4 dieną

Ispanijos lietuvių bendruomenė (toliau ILB) labai dėkinga už prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams, Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos nario, vizitą į Ispaniją. Tai vizitas, kuriuo džiaugiamės supratę, kad ILB daug nuveikė vienydama lietuvius, bet dar daugiau jai lieka nepadarytų darbų. Pasiūlėme gana sunkų, ypač karštos vasaros pradžioje, vizitą po šalį. Norėjome, kad prelatas kuo daugiau pamatytų ir kad su kuo daugiau lietuvių susipažintų. O ypač kad aplankytų visas šiuo metu aktyviausias lietuvių bendruomenes įvairiuose Ispanijos kampeliuose. Labai nustebome, jog prelatas neabejodamas sutiko važiuoti ten, kur yra laukiamas, ir per nepilną savaitę sukorė daugiau nei du tūkstančius kilometrų.


Kunigystės jubiliejaus šventė

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos
klebonas kun. Jonas Stankevičius

Birželio pirmąjį sekmadienį Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje ne tik minėjome Tėvo dieną, bet ir šios parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius šventė savo kunigystės 25 metų jubiliejų. Kartu jo 12 val. aukojamose šv. Mišiose koncelebravo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Šv. Vincento parapijos klebonas monsinjoras Juozapas Pečiukonis, Kauno Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišiose dalyvavo klebono artimiausi žmonės: mama, krikšto mama, dėdė ir kiti artimieji bei draugai.


Savo darbais įrodęs meilę Tėvynei

Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo) bažnyčioje
šv. Mišias aukoja mons. Alfonsas
Svarinskas, kun. prof. Arvydas
Žygas, arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kun. Kęstutis
Rugevičius ir kun. Saulius
Bytautas, OFM

Kaune birželio 16 dieną, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, rinkosi Lietuvos inteligentija, moksleiviai, ateitininkai paminėti prof. dr. Adolfo Damušio (1908-2003) gimimo dieną ir dalyvauti šv. Mišių aukoje už A.Damušio vėlę. Šv.Mišias koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvavavo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. prof. Arvydas Žygas, kun. Kęstutis Rugevičius, kun. Saulius Bytautas, OFM. Šventoje aukoje dalyvavo prof. žmona Jadvyga Damušienė, dukra Gintė Damušytė, Lietuvos ambasadorė prie NATO. Per pamokslą arkivyskupas itin pabrėžė velionio prof. A.Damušio patriotizmą, religingumą ir didžiulę atsakomybę už Lietuvos likimą, ateitį.


Ukrainos bei Lietuvos mokslininkai apie bazilijonus

Tęsiamas konferencijų, skirtų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, ciklas

Lietuvių grupelė Zarvanicos
varpinėje. Iš kairės: Šiaulių
universiteto mokslo prorektorius
prof. Vaclovas Tričys, Vytautas
Šemeta, Šiaulių universiteto
Humanitarinio fakulteto dekanė
prof. Genovaitė Kačiuškienė
ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Ukrainoje, Ternopolio srityje, prieš dešimtmetį veiklą atgaivinęs Bučiačio kolegijumas (direktorius t. Ivan Majkovič, OSBM) 2005 m. gegužės 12–14 d. savo jubiliejui surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: istorija ir švietėjiška veikla“, kurioje buvo nagrinėjama graikų apeigų katalikų vidurinio išsilavinimo mokymo įstaigų veiklos patirtis Ukrainoje, Bučiačio bazilionų vienuolynas istorinėje retrospektyvoje, pateikti duomenys apie Bazilijonų ordino istorijos Ukrainoje šaltinius, gilintasi į tėvų bazilijonų švietėjišką veiklą.


Mokyklos šimtmečio šventė

Rūta JONUŠKIENĖ

Prie mokyklos atidengta mokyklos
šimtmetį priminsianti paminklinė
lenta. Kalba Leliūnų parapijos
klebonas kun. Kostas Balsys
(viduryje). Kairėje - dabartinis
Leliūnų pagrindinės mokyklos
direktorius Edmundas Martinavičius

Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš šimtų ir tūkstančių mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisimename mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią klasės lentoje ir mokytojus, tėviškai globojusius, mokiusius, patarusius, paskatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio.


Dainų šventės 75-mečiui

Paminklą kanklininkui P.Puskunigiui
šventina kun. Žydrūnas Kulpys

Šakiuose tris dienas vyko dainų ir šokių šventė „Juozo Lingio jovarų išsūpuoti“, skirta pirmosios zanavykų dainų šventės 75-mečiui paminėti. Scenoje po atviru dangumi atgijo komedijos „Amerika pirtyje“ herojai. Tai bendras Kalvarijos „Titnago“, Tautkaičių klojimo teatro, Kazlų Rūdos, Griškabūdžio ir Zanavykų teatrų kūrybinis darbas. Renginio dalyviai galėjo apsilankyti teatralizuotuose dvylikos seniūnijų kiemeliuose, kur buvo vaišinama kaimiška duona, sūriu ir gira, kriūkiečiai siūlė keptų žiobrių, Plokščių moterys „vabaliene“ vaišino. Po iškilmingų šventės dalyvių eitynių miesto gatvėmis, skambant pučiamųjų orkestro „Kybartai“ maršui, J.Lingio parke skambėjo lietuvių liaudies dainos, sukosi šokėjų poros. Dainų šventėje dalyvavo apie pusantro tūkstančio saviveiklininkų ne tik iš Šakių, kaimyninių Marijampolės, Vilkaviškio rajonų, bet ir iš Radviliškio, Kaišiadorių, Kauno ir Vilniaus.


Negailėdamas jėgų nešė
Kristaus šviesą

A†A kanauninkas Vytautas Kapočius (1943-1976-2005)

Kan. Vytautas Kapočius

Birželio 12 dieną nustojo plakti kanauninko Vytauto Kapočiaus širdis. Daugybė žmonių, ne tik katalikų, bet ir sentikių, stačiatikių, net keturi vyskupai ir daugybė kanauninkų bei kunigų, susirinkusių pagerbti mirusiojo, - liudijimas, jog toji širdis tikrai visiems buvo dosni meilės ir gerumo. Be galo jautri širdis.


Migla neišsisklaidė

Petras KATINAS

Palaimintasis kunigas
Vladislavas Findišas

Vienas dienraštis, kuris nuo pat savo atsiradimo dienos nuosekliai klaidina visuomenę, kelia sumaištį ir taip jau politikoje nebesusigaudančių žmonių galvose, po apsiskandalijusio ir asmeninius bei viešuosius interesus supainiojusio ūkio ministro V.Uspaskicho atsistatydinimo, pabrėžtinai akcentavo, kad „darbiečių“ lyderis pasielgė garbingai. Tą patį pakartojo ir šio dienraščio „leidinių grupė“, kontroliuojanti didelę dalį Lietuvos žiniasklaidos. Nežinia, kur čia įžiūrėtas tas rusų oligarcho riteriškas poelgis. Apie kokią garbę gali kalbėti cinikas, spjaunantis į Lietuvos įstatymus, ir Konstitucijos laužytojas ar jo nupirkti žiniasklaidos „organai“?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija