Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kunigystės jubiliejaus šventė

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos
klebonas kun. Jonas Stankevičius

Birželio pirmąjį sekmadienį Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje ne tik minėjome Tėvo dieną, bet ir šios parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius šventė savo kunigystės 25 metų jubiliejų. Kartu jo 12 val. aukojamose šv. Mišiose koncelebravo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Šv. Vincento parapijos klebonas monsinjoras Juozapas Pečiukonis, Kauno Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišiose dalyvavo klebono artimiausi žmonės: mama, krikšto mama, dėdė ir kiti artimieji bei draugai.

Pagerbti klebono susirinko visas parapijos darbuotojų kolektyvas, aštuntos ir dešimtos valandos, jaunimo, Sumos chorai, parapijoje veikiančių sielovados organizacijų atstovai, vidurinių mokyklų direktoriai ir gausus parapijiečių būrys. Šv. Mišiose visi kartu klausėmės Dievo žodžio ir mokymo, svarstėme, kaip gyvename Evangelija. Krikštu pradėję gyvenimą Kristuje, esame kiekvienas kviečiami sekti Jėzų ir savo gyvenimu tęsti Jo meilę, tiesą ir teisingumą savo gyvenime. Prel. V.Vaičiūnas savo homilijoje apžvelgė kun. J.Stankevičiaus drąsų apsisprendimą siekti kunigystės, tarpusavio bendravimą, tikėjimo ir džiaugsmo laiką, praleistą klebonaujant.

Prel. V.Vaičiūnas šį kunigą jaunystėje palydėjo į kunigystę, o mons. J.Pečiukonis jam dar pirmame kurse užvilko sutaną. 1980 m. birželio 1 d. Kauno Arkikatedroje J.Stankevičius priėmė kunigystės šventimus, kuriuos suteikė arkivyskupas Liudvikas Povilonis. Birželio 7 dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje įvyko jo primicijos, kurių metu šalia kunigo Jono šv. Mišias aukojo Kunigų seminarijos rektorius kun. prof. V.Butkus, patarnavo klierikai. Išėjęs į gyvenimo laukus, kunigas buvo mylimas visų. Kiekvienoje parapijoje, kur tik darbavosi, paliko atminimui pastatytus kryžius ir paminklus, suremontuotas bažnyčias ir klebonijas. O svarbiausia – buvo apaštalas ir tėvas.

Beveik prieš septynerius metus vyskupas mąstė, kad reikia naujos parapijos Dainavos mikrorajone. Šią parapiją arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įsteigė 1998 m. balandžio 28 d. dekretu Nr. 773, atskyrus dalį teritorijos nuo Šv. Antano parapijos. 1998 m. gegužės 1 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonu buvo paskirtas kun. J.Stankevičius. Iškilo dideli rūpesčiai: reikėjo pradėti kurti parapijos bendruomenę, projektuoti ir statyti bažnyčią.

Parapijoje klebono rūpesčiu pastatyta ir įrengta laikina koplyčia, pakloti pamatai pačiam bažnyčios pastatui. Klebonui talkina bendradarbiai kunigai, parapijos aktyvas, pastoracinė, ekonominė tarybos, darbuojasi „Caritas“ organizacija, jaunimo, tikybos mokytojų metodinis centrai, chorai ir patys parapijiečiai.

Dalyvaudami jubiliejinėse šv. Mišiose, visuotinėje maldoje ypač maldavome Viešpatį suteikti sveikatos, stiprybės ir globos parapijos klebonui. Kun. J.Stankevičius sveikino su meile visus, linkėjo gausios Dievo Tėvo palaimos, dangiškosios Motinos Marijos užtarimo ir globos kilniame tėvystės pašaukime, taip pat visus palaimino.

Svarbu tai, kad jubiliejinių metų dieną, kaip ženklą ir malonę, Bažnyčia suteikia atlaidus tinkamai pasirengus, per kuriuos atgailaujantis nusidėjėlis gauna atleidimą nuo laikinosios bausmės už nuodėmes. Visi, dalyvavę jubiliejinėse šv. Mišiose, turėjome galimybę gauti šią Dievo malonę.

Sveikinimus ir nuoširdžius linkėjimus išsakė parapijos aktyvas ir darbuotojai, Dainavos seniūnijos seniūnas, J.Urbšio, A. Stulginskio, V. Kuprevičiaus mokyklų direktoriai, parapijos ir jaunimo atstovai.

Visos parapijos palinkėta klebonui dar nuoširdesnio, šventesnio darbo, sveikatos, neblėstančios energijos, dar daug šviesių, kūrybingų metų.

Lilija Onutė STANKEVIČIENĖ,
šeimos gydytoja, medicinos mokslų daktarė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija