Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Labai laukiamas svečias

Prelatas Edmundas Putrimas
aukoja šv. Mišias lietuvių kalba
Kampohermose, Almerijoje,
birželio 4 dieną

Ispanijos lietuvių bendruomenė (toliau ILB) labai dėkinga už prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams, Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos nario, vizitą į Ispaniją. Tai vizitas, kuriuo džiaugiamės supratę, kad ILB daug nuveikė vienydama lietuvius, bet dar daugiau jai lieka nepadarytų darbų. Pasiūlėme gana sunkų, ypač karštos vasaros pradžioje, vizitą po šalį. Norėjome, kad prelatas kuo daugiau pamatytų ir kad su kuo daugiau lietuvių susipažintų. O ypač kad aplankytų visas šiuo metu aktyviausias lietuvių bendruomenes įvairiuose Ispanijos kampeliuose. Labai nustebome, jog prelatas neabejodamas sutiko važiuoti ten, kur yra laukiamas, ir per nepilną savaitę sukorė daugiau nei du tūkstančius kilometrų.


Kunigystės jubiliejaus šventė

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos
klebonas kun. Jonas Stankevičius

Birželio pirmąjį sekmadienį Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje ne tik minėjome Tėvo dieną, bet ir šios parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius šventė savo kunigystės 25 metų jubiliejų. Kartu jo 12 val. aukojamose šv. Mišiose koncelebravo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Šv. Vincento parapijos klebonas monsinjoras Juozapas Pečiukonis, Kauno Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišiose dalyvavo klebono artimiausi žmonės: mama, krikšto mama, dėdė ir kiti artimieji bei draugai.


Savo darbais įrodęs meilę Tėvynei

Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo) bažnyčioje
šv. Mišias aukoja mons. Alfonsas
Svarinskas, kun. prof. Arvydas
Žygas, arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kun. Kęstutis
Rugevičius ir kun. Saulius
Bytautas, OFM

Kaune birželio 16 dieną, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, rinkosi Lietuvos inteligentija, moksleiviai, ateitininkai paminėti prof. dr. Adolfo Damušio (1908-2003) gimimo dieną ir dalyvauti šv. Mišių aukoje už A.Damušio vėlę. Šv.Mišias koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvavavo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. prof. Arvydas Žygas, kun. Kęstutis Rugevičius, kun. Saulius Bytautas, OFM. Šventoje aukoje dalyvavo prof. žmona Jadvyga Damušienė, dukra Gintė Damušytė, Lietuvos ambasadorė prie NATO. Per pamokslą arkivyskupas itin pabrėžė velionio prof. A.Damušio patriotizmą, religingumą ir didžiulę atsakomybę už Lietuvos likimą, ateitį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija