Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Savo darbais įrodęs meilę Tėvynei

Prof. dr. Laimutis Bansevičius
ir Jadvyga Damušienė atidengia
prof. dr. A.Damušio skulptūrinį
bareljefą Kauno technologijos
universiteto Chemijos
fakulteto rūmuose

Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo) bažnyčioje
šv. Mišias aukoja mons. Alfonsas
Svarinskas, kun. prof. Arvydas
Žygas, arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kun. Kęstutis
Rugevičius ir kun. Saulius
Bytautas, OFM

Prie pašventinto prof. A.Damušio
paminklo Petrašiūnų kapinėse

Kaune birželio 16 dieną, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, rinkosi Lietuvos inteligentija, moksleiviai, ateitininkai paminėti prof. dr. Adolfo Damušio (1908-2003) gimimo dieną ir dalyvauti šv. Mišių aukoje už A.Damušio vėlę. Šv.Mišias koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvavavo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. prof. Arvydas Žygas, kun. Kęstutis Rugevičius, kun. Saulius Bytautas, OFM. Šventoje aukoje dalyvavo prof. žmona Jadvyga Damušienė, dukra Gintė Damušytė, Lietuvos ambasadorė prie NATO. Per pamokslą arkivyskupas itin pabrėžė velionio prof. A.Damušio patriotizmą, religingumą ir didžiulę atsakomybę už Lietuvos likimą, ateitį.

Vėliau paminėjimo dalyviai vyko į Petrašiūnų kapines. Kun. K.Rugevičius pašventino juodo granito paminklą su bareljefiniu prof. A.Damušio atvaizdu. Paminklo akmens steloje įrašyti žodžiai: „Mokslas. Dorumas. Tautos reikalai“. Prie pašventinto paminklo kalbėjo Lietuvos diplomatijos veteranas dr. Vytautas Dambrava.

Daktaras sakė, kad prof. dr. A.Damušis buvo paniręs į tautos ateities rūpesčius, tačiau rasdavo laiko ir šeimai. Jo ateitininkiška veikla rodė, kuriuo keliu privalo eiti lietuvių tauta. Dr. V.Dambrava palinkėjo visiems tęsti Lietuvos patrioto nuveiktus darbus ir savo nuveiktais darbais įrodyti meilę Tėvynei.

Lietuvos ateitininkų vadovas Liutauras Serapinas sakė: „Susirinkome prie prof. A.Damušio kapo pagerbti jo atminimą. Jis nesiekė sau gerovės, nepabūgo savo namų sąskaita keisti savo namus į pinigus, žemę ir steigti JAV mažytę Dainavą, kad visi galėtų naudotis tais kalneliais, tuo ežeru, kryžiais... Prof. A.Damušio veikla liudijo, kaip reikia gyventi krikščioniui katalikui. Mes turime daryti viską, kad Lietuvos jaunimas turėtų teisę pasakyti, jog užaugome lietuviais katalikais, šviesos vaikais“. Prie prof. A.Damušio kapo buvo sugiedoti „Viešpaties Angelas...“, „Lietuva brangi“ ir Lietuvos himnas.

Kauno technologijos universiteto Chemijos fakulteto rūmuose buvo atidengtas skulptūrinis bareljefas (autorius skulptorius Stasys Žirgulis) prof. dr. A.Damušiui, dar prieškariu buvusiam šio fakulteto (tuomet Vytauto Didžiojo universiteto) profesoriui, dekanui. Atminimo bareljefą atidengė J.Damušienė ir KTU rektorius prof. dr. Laimutis Bansevičius. Apie prof. A.Damušio, 1941 metų birželio 22-24 d. sukilimo vieno iš vadų, veiklą pasakojo 1941 metų birželio sukilimo sąjungos tarybos pirmininkas Alfonsas Žaldokas. Akademinės valandos metu prof. K.Skrupskelis, A.Žemaitytė ir prof. K.Sasnauskas atskleidė mokslininko, humanisto, patrioto, ateitininko, organizatoriaus, mylinčio šeimos tėvo, iškilios asmenybės portretą.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija